Theologiai Szemle, 1942 (18. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék 1942

A THEOLOGIAI SZEMLE XVIII. (1942. ÉVI) ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOM J EGYZÉKE AZ IGE : Oldal Dr. Czeglédy Sándor: A lator hite........................................ . 1—6 „ ,, ,, Az igazság keresése ................................ 65—68 D r. Makkai Sándor: Küldetésünk................................. 129—132 D r. Czeglédi] Sándor: Korbán.................................................... 193- 498 TANULMÁNYOK: Az ekkléziasztika a theologiai tudományban és a lelkész­képzésben. A Coetus Theologorum debreceni tagozata vitaülésének anyaga................................................. 86—111 D. Erdős József: Pál apostol római levele 12. részének értel­mezése ....................................................................... 149—161 D r. Erdős Károly : Az első teljes magyarnyelvű újtestamentum 7—15 Lie. dr. Karner Károly : A Károlyi-biblia revíziója és az ú. n. textus receptus......................................................... 16—24 Narancsik Imre: A felvidéki reformátusok énekeskönyve. . 234—241 Dr. Pákozdy László Márton : Az exegézis, a dogmatika és az igehirdetés néhány határkérdése.................................... 212—233 D. Dr. Révész Imre: Jelenlegi énekeskönyvünk dicséret- és egyéb énekanyagának theologiai átvizsgálása .... 133—146 és 199—211 Nyilatkozat a leendő új énekeskönyv és a zsoltárok tárgyában 147- 148 Dr. Tnnyogi Csapó András : Néhány szó a bibliai hermeneütika kérdéséhez............................................................................ 162—177 Dr. Vietor János: „Ecclesia-quid?“............................................ 69—85 JEGYZETEK : Fanatizmus — defetizmus............................................................ 25 A népi gondolat lejáratása............................................................ 25—26 Zsidó-keresztyén egyház? ............................................................ 112—113 Az Ószövetség................................................................................ 113—114 IRODALMISZEMLE: Dr. Török István : A mai magyarországi református theologia helyzetképe ........................................................................ 28—37 sns. ; Egy jezsuita novicius útja a szenttéavatás felé .... 37—41 cr. : „És lön világosság“............................................................ 41—45 S zele Miklós: Katechétikai alapvetés........................................116—122 P ákozdy László Márton : A holland reformátusok új énekes­könyve ................................................................................ 242

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék