Theologiai Szemle, 1961 (4. új évfolyam, 1-12. szám)

1961 / 1-2. szám

THEOLÖGIAI SZEMLE 1961. évi (Új folyam 4. évfolyam) TARTALOMJGYZÉKE ÉS NÉVMUTATÓJA TARTALOMJEGYZÉK CIKKEK, ELŐADÁSOK, TANULMÁNYOK Achs Károly: Az Ige testetöltéséről — — — 202 Bartha Tibor: Együtt a jó ügyben — — — — 1 Lehetséges-e és miben áll az egyház bizony­ságtétele ma? — — — — — — — — 257 Békefi Benő: A lelkigondozás néhány kérdése — Ahogy a dogmatikus látja — — — — 69 A teológiai etika néhány kérdése — — — 8 Bevezetés az eszkhatológiába — — — — 211 Bereczky Albert: A mi keskeny utunk — — 65 Bottyán János: „Az Ormánság szerelmese” Dr. Kiss Géza 1891—1947 — — — — — 356 Bucsay Mihály: Buliinger Henrik teológiája és igehirdetése a Decades tükrében. — W. Holl- weg művének ismertetése, néhány kitekintés­sel a Debrecen—Egervölgyi hitvallás teológiá­jára — — — — 283 Csomasz Tóth Kálmán: Egyházi művelődésünk a magyar zenetudomány tükrében — — — 95 Éliás József: A kánon kánonja — Hozzászólás az erlangeni vitához — — — — — — — 351 A „keresztyén” farizeus és az evangéliumi em­ber portréja János első levelében — — — 154 Farkas József: Jézus példázatainak exegetikai és homiletikai problémái — — — — — — 79 Hajdú Péter: Béke és a tömegpusztító fegyverek 275 Hromádka, J. L.: Az első Keresztyén Béke-Világ­gyűlés főreferátuma — — — — — — 129 Kádár Imre: A II. Vatikáni Zsinat előkészületei *336j Kathona Géza: Debreceni Ember Pál. 1661—1710 TTÖ” Sylvester János és Wittenberg — — — — 168 Kocsis Elemér: A keresztyénség és a világvallá- ^ sok — — — _ — 345 Az erlangeni vita — — — — — — — 216 Milyen héber kéziratot használt Sylvester János a Máté evangéliuma fordításához? — Jjj, Kovács László: Tolsztoj — — — — — — 225 Mészáros István: A Bultmann teológiája mögött rejlő filozófiai kérdések — — — — — 18 Nagy Sándor Béla: A francia protestáns egyhá­zak 10-ik egyetemes gyűlésének előadásai és határozatai — — — — — — — — 280 [New—Delhi] A magyarországi evangéliumi egy­házak második hozzászólása az Egyházak Vi­lágtanácsa újdelhii nagygyűlésének tématiká- jához — — — — — — — — — — 321 Nyikodim: A békességben követjük Krisztust. (Az Orosz Orthodox Egyház korreferátuma az I. Keresztyén Béke-Világgyűlésen) — — — 193 Pákozdy László Márton: A hetvenéves Niemöller Márton egy emberöltő német protestáns egy­háztörténete tükrében — — — — — — 328 Az exegézistől az igehirdetésig — — — — 140 Hogyan gazdálkodott Qumran gyülekezete? (Folytatás és befejezés) — — — — — — 261 Visszaélések a keresztyénséggel — A „keresz­tesháborúk” ideológiája — — — — — — 290 Pass László: Az ABRAKADABRA megfejtése — 234 Sumerolóeia és teológia — — — — — 167_ Sarkadi Nagy Pál: Leonhard Ragaz és a „vallá­sos szocializmus” — Halálának 15-ik évfor­dulójára — . — — — — — — — — 88 Szabó Andor: Ószövetségi motívumok a qumrani szekta kialakulásában — — — — — — 73 Szabó Lajos: A magyar református népi apológia egyetlen terméke — — — — — — — 236 Szabó László: Walter Lüthi igehirdetése — Szü­letésének 60. évfordulójára — — — — — 163 Szénási Sándor: A színes keresztyénség költé­szete — — — — — — — — — — 30 VILÁGSZEMLE Berki Feriz: A rodoszi összortodox konferencia 362 Dezső László: J. H. S. Burleigh: Skócia egyház- története. — J. H. Burleigh: A Church History of Scotland — — — — — — — — — 39 Hromádka, J. L.: Az összkeresztyén Béke-Világ- gyűlés kérdései és céljai — — — — — 102 Kádár Imre: A gyarmati rendszer összeomlása és a keresztyén misszió. — Az egyházak sze­repe a Dél-afrikai Unióban és Kongóban — 111 Az első Keresztyén Béke-Világgyűlés után — 238 Kenéz Ferenc: A béke sarkköve a német kérdés 107 Kovách Attila: Gondolatok az evangéliumi egy­házak mai helyzetéről — — — — — — 45 Meinecke, Wemer: Az egyház összefonódása a hatalommal Nyugatnémetországban (Ford. Pálfy Miklós) — — — — — — — — 177 Nagy Sándor Béla: Vallás és keresztyénség. Hendrik Kraemer: La fői chrétienne et les re­ligions non chrétiennes — — — — — — 302 Pákozdy László Márton: Barth Károly 75 éves 174 Ki lesz Bart Károly utóda? — Éles támadások Gollwitzer professzor ellen — — — — — 242 Pálfy Miklós: Hogyan készülünk az összkeresz­tyén Béke-Világgyűlésre — — — — — 103 Kyrios. Egy volt náci egyházi folyóirat újra- meg jelen tetőséhez — — — — — — — 299 Siskin, A.: A Vatikán és „harca a békéért és a népek barátságáért” (Ford. Huszti Kálmán) — 34 Tóth Károly: Az I. Prágai Keresztyén Béke- Világgyűlés visszhangja — — — — — 366 Zay László: A keresztyén ember igent mond a szocializmusra. Gerald Götting: Der Christ sagt ja zum Sozializmus — — — — — 42

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék