Theologiai Szemle, 1980 (23. új évfolyam, 1-6. szám)

1980 / 1. szám

TARTALOM THEOLOGIAl SZEMLE 1980. január-február A felelős szerkesztő címe: Dr. Prőhle Károly Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. T.: 227-870 Index: 26 842 HU ISSN 0133-7599 80.2610/2-01 — Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bolgár Imre A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága: D. dr. Bartha Tibor, elnök Dr. Prőhle Károly, előadó t Dr. Bakos Lajos D. dr. Berki Feriz Hecker Frigyes D. dr. Káldy Zoltán Drs. Kürti László Laczkovszki János D. dr. Ottlyk Ernő t Dr. Palotay Sándor Dr. Tóth Károly Társszerkesztő: D. dr. Pákazdy László Márton + Dr. Palotay Sándor Dr. Tóth Károly Szerkesztőségi titkár: Kovách Attila Tarr Kálmán A felelős szerkesztő címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 2. I. T.: 114-862 * Előfizetési díj: egy évre 280 Ft félévre 140 Ft E szám ára 50 Ft Előfizethető a kiadóhivatalban. Terjeszti: a Magyar Posta TANULMÁNYOK 1 KÜRTI LÁSZLÓ: A Nemzetközi Gyermekév maradandó elkötelezése 4 D. DR. TÓTH KÁROLY: Nyikodim metropolita teológiai, egyházi és ökumenikus jelentősége 10 D. DR. BERKI FERIZ—DR. PÁSZTOR JÁNOS: A spiri­tuális értékek és a társadalmi felelősség komplementaritá­sa a chalcedóni dogma alapján ­19 BELICZAY ANGÉLA: A Magyarországi Református Egy­ház kapcsolatai a külföldi magyar és nem magyar refor­mátusokkal a két világháború között 25 JULIO DE SANTA ANA: Az ökumenikus mozgalom jö­vőjéről 30 JULIO DE SANTA AÜA: A latin-amerikai helyzet kihí­vása az egyházakhoz 34 HEINRICH OTT: A bűn és a bűnbocsánat 39 DR. SZABÓ ANDOR: Elhivatás és küldetés az Ószövet­ségben 42 DR. SZIGETI JENŐ: Az utolsó római (Az 1500 éves Boethius) VILÁGSZEMLE 45 D. DR. TÓTH KÁROLY: Hitben vállalt kötelezettség (El­nöki beszéd a Keresztyén Békekonferencia Munkabizott­ságának szófiai ülésén) HAZAI SZEMLE 52 SZABÓ GYÖRGY: „Csodálatos tűz van benne ...” (Kodo- lányi János 1899—1969) i ■ KULTURÁLIS KRÓNIKA 56 ZAY LÁSZLÓ: Bergman KÖNYVSZEMLE 58 Zsindely Endre: A lelkigondozó Buliinger (Bucsay Mihály) 59 Rosemary Ruether: A felszabadítás teológiája (Gál Géza) 64 Rapcsányi László: Áthosz (Berki Zuárd) A kézirat nyomdába adásának ideje: 1980. január 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék