Theologiai Szemle, 1984 (27. új évfolyam, 1-6. szám)

1984 / 1. szám

TARTALOM THEOLOGIAI SZEMLE 1984. január-február Felelős szerkesztő: D. Dr. Ottlyk Ernő 1054 Budapest Szabadság tér 2. I. T.: 114-862 Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1146 Budapest Abonyi u. 21. T.: 227-870 Index: 26 842 HU ISSN 0133-7599 □ Egyetemi Nyomda - 83.1959 Budapest, 1984. Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató □ A Theologiai Szemle szerkesztő bizottsága: D. Dr. Bartha Tibor, elnök D. Dr. Ottlyk Ernő, előadó D. Dr. Berki Feriz Hecker Frigyes D. Dr. Káldy Zoltán Kovách Attila Kürti László Laczkovszki János Dr. Nagy Gyula Szakács József D. Dr. Tóth Károly Társszerkesztő: D. Dr. Pákozdy László Márton D. Dr. Tóth Károly Olvasószerkesztő: Tarr Kálmán □ Előfizetési díj: egy évre 312 Ft fél évre 156 Ft E szám ára 55 Ft TANULMÁNYOK OTTLYK ERNŐ: A Keresztyén Békekonferencia huszonötéves fejlődése .............................................................................. 1 PÁSZTOR JÁNOS: Orthodox—református párbeszéd — Debre­cen IV............................................. . ... .................................... ... 9 V ARGA ZSIGMOND J.: A prófécia. A prófétálás mint kegyel­mi ajándék'— a karizmatikus prófécia.................................... 24 TÓTH KÁROLY < A keresztyén békemunka bibliai—teológiai alapjai. Előadás a Szabadegyházak Tanácsához tartozó egyházak lelkészeinek konferenciáján ............ 31 HUBAI PÉTER: A szegény Lázár új vallástörténeti päraleljei I. 36 % DISZKUSSZIÓ MAKRAI LÁSZLÓ: „Vallástalan keresztyénektől” „vallásos ateistákig” ............................ ................................................... ... 40 Ö KRÖS TAMÁS: Keresztyénség és metafizika. A metafizika védelmében ..................................................................................... 44 BÖGÁRDI SZABÓ ISTVÁN: Szekularizáció és szakralizáció 46 VILÁGSZEMLE RUTTKAY LEVENTE: Hídépítés Kelet és Nyugat között. In­terjú Eugen Voss-szal .................... 48 K ÁDÁR ZSOLT: Világmisszió ma és holnap.................................... 49 KULTURÁLIS KRÓNIKA ZAY LÁSZLÓ: Másnap................. 51 S ZIGETI JENŐ: Tallózgatás teológus szemmel............................ 54 KÖNYVSZEMLE Baksay Sándor: Szederindák (Szigeti Jenő).................................... 56 A leszerelésért. A Keresztyén Békekonferencia 25 éve (u.t.) ... 57 Helmut Hild: Die Welt braucht Frieden — den nächsten Krieg gewinnt der Tod. (Üjlaky Tibor) .................................... ... 58 Hans Küng: Ewiges Leben? (Szénási Sándor) .............................60 W erner Reumke: Schwarzbuch (Szathmáry Sándor)................... 63 M észáros Kálmán: A pécsi baptista gyülekezet története (Bu~ csay Mihály) ..................................................................................... 64 A kézirat nyomdába adásának ideje: 1984. január 5. M Előfizethető: a Posta Központi Hírlap Irodánál, Budapest, József nádor tér 1., 1900 Pénzforgalmi jelzőszám: 215-96162 A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYE Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéz­irataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak meg­felelő gépeléssel (oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés) küldjék be. Kéziratokat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék