Theologiai Szemle, 2009 (52. új évfolyam, 1-4. szám)

FŐSZERKESZTŐI ÜZENET Bóna Zoltán: A Biblia Évétől a Kálvin Emlékévekig . . 2 A választás..............................................62 Alkotmányozó Zsinat ...........................130 A klíma ................................................190 S ZÓLJ, URAM! Bogárdi Szabó István: Ettől fogva (Meditáció) ...........................3 Steinbach József: Boldogok az irgalmasok..................... 67 Bö lcskei Gusztáv: „Testvéreimet keresem” .......................131 S zebik Imre: Megmondtam neked, óh ember..........195 T ANÍTS MINKET, URUNK! Molnár János: A kerten kívül - Az istenfiak házassága . 4 Bácskai Károly: Az alázat, mint bibliai paradigma..........8 W olf Krötke: Isten szava az Istent felejtett világban Keresztyén igehirdetés és az ateizmus állandó kihívása ..........12 A lbert András: Gróf Bethlen Miklós protestáns kancellár és a 18. század eleji hollandiai ösztöndíjak (1703-1709) ... 17 Benke Kinga: Dewey, John: Laboratóriumi iskola ... 22 Czövek Tamás: Házasság a Bibliában, néhány szempont ..................................24 Sör eg Norbert: A cybertér, mint az internetes lelkigondozás munkaszférája ...............31 Hódo ssy-Takács Előd: Vezetés és társadalom a bírák korában . 68 Koncz Vágási Katalin: A 79. zsoltár magyarázata- Adalékok a bosszú fogalmának biblika-teológiai megítéléséhez............75 J ürgen Moltmann: Evolúció elmélet és keresztyén teológia- A természet háborújától a természetes kooperációig és a létért való harctól az embertársi elismerésig (Ford.: Szathmáry Sándor) ................. 85 Szentpétery Péter: Bocsánat, Mr. Darwin!- A Darwin-évhez ............................. 90 N émeth Balázs: A vallásosság próbaköve: atheizmus a kereszténység jegyében (Ford.: Anca Tibor Attila)................... 95 Ja kab Sándor: Az ige jelei Isten üzenete A szemiotika homiletikai alkalmazása 98 Benke András: Vezetői stílusok és attitűdök a lelkipásztor vallástanári munkájában . 107 Kormos Erik: Az ayvcóoTO) Geo) kérdése Pál apostol teológiájában - Újszövetségi exegézis és hermeneutika a filozófia segítségével.....................132 Németh Dávid: Szektásság és okkultizmus pasztorálpszichológiai megközelítésben.................................138 Péter Sz arka Katalin: A vallásközi és felekezetközi vallásoktatás modelljei Németországban...................................155 S iba Balázs: „Kelet Keresztelő Jánosa”, Toyohiko Kagawa ...............................164 W ulfné dr. Kinczler Zsuzsanna: Paul Gerhard ........................................171 Hecker Róbert: A deuteronómium történelmi mű keletkezése és üzenete....................... 196 Szo mbathy Gyula: Kálvin János és Szervét Mihály ..........201 I I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék