Magyarország tiszti cím- és névtára - 25. évfolyam, 1906.

I. Magyarország - M. kir. belügyi ministerium

Árva vármegye. (Szćkh.: Alsókubin.) írnokok: Lehoczky Gyula. Kubinyi Elemér. II. Kültisztviselők: Alsókubini járás. (Alsókubin.) Föszbiró: domanoveczi és lestinei Zmeskál Aladár, lak. Lestin­ben. Szbiró: Chityil Guidó. Közig, gynoic: — írnokok: Pollák Károly. Toperczer Vilmos. Orvos: Nádasi László dr. Útbiztos: — Községi jegyzöség és jegyző : Alsókubin: Banyák Ignácz. Körjegyzőségek és jegyzők: Kübinvidéki, székhely: Alsó­kubin (Bezine, Jaszenova, Knyazsa, Medzibrogy, Med­zihradne, Mokrágy, Oláh­dubova, Zászkal): Vilcsek Tivadar. L e s t i n (Felsőkubin, Mala­tina, Oszádka, Pokrivács, Pribis, Puczó, Szrnyacze): Kubányi Antal. Nagy falu (Benyólehota, Isz­tebne, Kisbiszterecz, Nagy­biszterecz, Poruba, Revisne, Zábrezs): Jeszenszky Frigyes. Párnicza (Kralován, Zázriva, Zsaskó): Heretik József. Námesztói járás. (Námesztó.) Föszbiró: Szmetanay János. Szbiró: Lám Dezső. Ikt-.tó: Machay Mátyás. lmok: Polcsik József. Orvos: dr. Eckstein Márk. Útbi:tosok: Szkicsák Antal. Machay András. Körjegyzőségek ć? jegyzők : B o b r ó (Zubrahlava, Szlanicza, Klin): ifj. Krssák Vendel. H r u s t i n (Babin, Vanyovka): Csűrják Ede. Lokcza (Breza, Vasziló, Tyapessó): Kriss Antal. Mutne (Benedikó, Jaszcnicza, Veszele): Gallasz József. N á m e s z t ó (Vavrecska); Murin Mátó. 11 a b c s a (Rabcsicze, Szihelne, PoDiora: Bochuczky Mihály. Z á k a m e n e (Erdődka, Novoty, Krusetnicza, Lomna): Gabur­ják István. Trsztenai járáš. (Trsztena.) Föszbiró: pacséri Csillaghy Ist­ván. Szbiró: ifj. Bulla György. írnokok: Gallasz Károly. Jnrcsák Béla. Orvos: Freud Ármin dr. Utbiztosok : Machay András, lak. Jablonkán. Szárnyai János lak. Szárnyán. Főispán: pacséri Csillaghy Jó­zsef. I. Központi tisztviselők: Alispán: Bulla György. Főjegyző : domanoveczi és lesti­iiei Zmeskál György, lak. Lestinben. Aljegyzők: nemes - ludrovai és nagyselmeczi Thólt Győző, tb. főjegyző, divéki és kisbossáni Divéky István dr. Lindenstein Samu. Tiszti főügyész : Izsóf Ferencz dr. Levél- és könyvtárnok: nemcs­kúthi Rexa Dezső. Várnagy: Kubinyi Elemér. Főorvos: Klopstock Gusztáv dr. Iktató, kiadó és irattárnok: Breicha László. Közigazg. gyakornokok: Schelling András. Kubinyi Tibor. Meskó Dezső. írnokok: Toperczer Vilmos, id. Bulla György. Katrenyák Pál. Ár vaszék : Elnök: király-lehotai Lehoczky Miklós, lak. Lestinben. Ülnökök: Kiszely István. Kreva József. Iktató, kiadó és irattárnok: Broszmann Róbert. Főispán: borsodi és katymári Latinovits Pál, por. 2vSr., Zombor sz. kir. város fő­ispánja is. Főispáni titkár : Szalay Frigyes, min. fogaim. I. Központi tisztviselők: Alispán: bozsóki Karácson Gyula, BVKr., kir. tanácsos. Főjegyző : bajsai Vojnits István. Aljegyzők: Lánczkor Antal, tb. főjegyző. Loderer Pál, tb. főjegyző. Tripolszky Gyula, tb. főjegyző. Klemer Lajos, tb. főjegyző. Sztrilich Béla. Scherer Rezső. Főügyész: Mikosevits Kanut dr. Alügyészek : Csernyus Pál dr., tb. főügyész. Hirmann Ferencz dr., ügyész. Poór Béla dr., hely. Központi járás nélküli főszolga­bíró : Szabovljevits Dusán dr. Főorvos: Pavlovits Simon dr., szerb Szr.-l., kir. tan. Főlevéltárnok: Popovits Sebő, tb. főjegyző. Közig, levéltári segéd: Tóth István. Közig, gynokok: Faleione László, tb. szbiró. lemhényi Zsigmond János, tb. aljegyző. Birvalszky György dr., tb. szbiró. Főispáni iktató: Czálinger József. Közig, iktató: — Közig, kiadó: Szaich Lajos. Közig, lajstromozó: Alföldy László. írnokok: Tomcsányi Aladár. Deszpi János, Fischer Nándor. Széchényi László. Hrabovszky Sándor. Forkly Kálmán. bajsai Vojnits Lukács. Bács-Bodrog (Szókh.: Vidákovits János. Hoffnianu Károly. Árvaszék : Árvasz. elnök: Scultéty Ferencz. Ülnökök: Frank Miliály dr., el­nökhelyettes, lemhényi Zsigmond Dénes, ribiczei Ribiczey Béla. Jankovits Dusán. Kutassi József. Krúdy Géza. Bagó Góza. Baky Elek. Gergurov Márk dr. Aljogyző: Blumenthal Károly. Közig, gynokok : Pavlovits Fedor. Kézsmárky József dr., tb. árva­széki ülnök. Iktató: Veszelovszky Károly. Kiadó: Staudacher József. Lajstromozó: Zöldhegyi Béla. Nyilvántartó: Stvrteczky Aladár. Levéltári segéd: Zombory Lajos. írnokok : Soós Emil. Hoós Ernö Győző. Hambalek Jakab. Barak Antal. Kekezovics János. Szalay Imre. Nemes Pál. Takács Mihály. Nemes Samu. Schäfler Márk. Tóth Ernő. II. Kültisztviselők: Apatini járás. (Apatin.) Föszbiró: nomesmiliticsi Vuje­vich Lajos. Szbiró: Németh Béla. Közig, gyakornokok : lemhényi Zsigmond Gyula dr.,tb. szbiró. ujfalusi Trenka Kálmán. Iktató: Friedl Béla. Kiadó: Dekker József. írnok: Gräber József. vármegye.*) Zombor.) Irodagyakornok: Prokesch János. Rendőrfelügyelő: Hann Vilmos. Orvos: Thim József dr., az orsz. , közegészségügyi tanács tagja. Utbiztos: Ekkert Károly. Községi jegyzőségek és jegyzők : Apatin: Piukovits Imre, Bács­kertes: Török Endre, Bács­szentiván: Rauschenberger Adolf, Doroszló: Gaiszt Bóla, Gombos : Berecz Károly, Mo­nostorszeg: Tessényi Oszkár hely., Szilágyi: Hűtflusz Jó­zsef liely., Szond: Thurszki János, Sztapár : Milits Szve­tozár. Bácsalmási járás. (Bácsalmás.) Föszbiró: ifj. petői Szutrély Lipót. Szbiró: nagymányai KollerOszkár. Közig, gyakornok: Verner Hugó, tb. szolgabiró. írnokok: Szabó Oreszt. Bauer Henrik. Orvos: Schossberger Jakab dr., , tb. főorvos. Utbiztos: Latinovits Antal, liely. Községi jegyzőségek és jegyzők : Bácsalmás: Szommer Józsof, Baj­mok: Lichtneckert József, Jánoshalma: Kopeczky Győző, Katymár • Jordán Bela, Kis­szállás: Bukovy Ferencz, Kun­baja : E<*ger János, Mada­ras : Vidakovits Balázs. Má­tételke : Knézy Brúnó, Mély­kút : Alföldy Góza, Rém: Kelle Vincze, Tataháza: Nagel Gyula. Bajai járás. (Baja.) Föszbiró: bajsai Vojnits Máté. Szbirák: Mentényi Sándor, nemesmiliticsi Kuluncsics Viktor. Alsólipnicza (Alsózubricza, Felsólipnicza): Bugán Ferencz. Csimhova (Brezovicza, Hla­dovka, Ljeszek, Szuchahora, Vittanova): Simala Lipót. J a b 1 o n k a (Ghizsne, Pekelnik)' Luczky István. P o d v i 1 k (Bukovinapodszkle, Felsőzubricza, Harkabúz, Oravka, Szárnya): Vrchovina Péter. Trsztena (Hámri, Oszada, Usztye) : Gallasz István. Vári járás. (Turdossin.) Föszbiró: Matyuga Emil. Szbiró: Závody Elemér. írnokok : Nánista Antal. Platzner József. Orvos : Steinhardt Samu dr. Útbiztos: Szárnyay János. Körjegyzőségek és jegyzők: D 1 u h a (Alsólehota, Árvavár­alja, Chlebnicze, Felsőlehota, Kriva, Parasztdubova): Machay Ágost. Nizsna (Bjelipotok, Habovka, Nemesdedina, Podbjel, Zube­recz) : id. Krssák Vendel. Turdossin (Alsóstepanó, Felsőstepanó, Krasznahorka, Medvedze, Zábidó): Gallasz Endre. írnokok: Nagy Lajos. Szabó Árpad. Flórián Géza József dr. .. Rendőrfelügyelő : Baranyai Odön. Orvos: Alföldy Lajos dr., tb. , főorvos. Utbiztos: borsodi Latinovits Antal. Községi jegyzőségek és jegyzők : Bácsbokod: Tománovits György, Bácsborsód: Markovits Béla, Bátmonostor: Muró Péter, Béreg: Grosser Lajos, Csát­alja : Szilvásy György, Csá­voly: Hallósy Kornél, 13ávod ; Bereczkó Denes, Felsőszent­iván : Szedresi Károly, Gara; Pencz Ádám, Herczegszántó : Odry Andor, Nagybaracska: Muró Ambrus, Regőcze : Hill József, Vaskút: Szatmári József. Hódsági járás. (Hódság.) Föszbiró: kamjonkai Szemző Ká­roly. Szbiró: Rumbach Lajos, tb. fö­szbiró. Közig, gynok: Hoffmauii Se­bestyén, tb. szbiró. írnokok: Ergh Lajos. ifj. Hrubiány Illés. Hrubiány Ferencz. Rendőrfelügyelő: Csala Sándor. Orvos: Hofbauer Miklós dr., tb. vm. főorvos. Útbiztos: Fink Sebestyén. Községi jegyzőségek és jegyzők : Bács: Tripolszky Béla: Bács­ordas: Rumbacli Mihály, Bács­újfalu: Berzenkovits Péter, Dernye: Dobsinszky Lodomér, Hódság : Szendy István, Liliomos: Rákits Miklós, Militics: Bene István, Pari­pás : Szalay József, Pinczéd: Lovassy Odön, Szentfülöp:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék