Magyarország tiszti cím- és névtára - 47. évfolyam, 1940.

M. kir. belügyminisztérium

K őrös tarcsa: Takács Fe­renc, vitéz Puskás Imre. Pá­vai György Mezőberény: Temesváry Ferenc dr., Gozmány József, Téri Márton, Hanzély János. Gyomai járás. (Gyoma) Főszolgabíró: csernefalvi Sorbán Jenő dr. Szolgabíró : Maasburg Kornél br. dr. tb. főszbíró Vm. fogalmazó: Sárossy József dr. tb. szbíró Iroda főtiszt: — M. kir. tisztiorvos Szilágyi Fe­renc dr. Ütbiztos: Farkas László Községi jegyzőségek és jegyzők: Endrőd: Harsányi László, Tóth Libor dr., Pádár Miklós, Hanyecz Vince dr., kondorosi tanyák jegyzői kirendeltsé­gének vezetője : Gaál József dr. sjző (i y o m a : Szász Lajos dr., Kató Lajos, Arany Gusztáv. Gyulai járás. (Gyula) Főszolgabíró : Vangyel Endre dr. Szolgabíró: — Közig, gyakornok : Szepesvári Elemér dr. tb. szolgabíró Irodafőtiszt: Várkői Alajos lrodatiszt: Virizlay Gizella M. kir. tisztiorvos : Szánthó Kál­mán dr. ütbiztos : Kocsis Elemér Községi jegyzőségek és jegyzők: Doboz: Elekes Sándor, Szécsy Tamás, ifj. Csatlós Balázs G y ulavári: Kender Albert, Czifra Antal Kétegyháza: Takács István, Boda Andor Mező megyer: Elekes Zoltán dr. Újkígyós (területileg Gyula m. városhoz tartozó Gyula­eperjes anyakönyvileg ide tartozik): Csatlós Balázs, Hegedűs Károly. Orosházi járás. (Orosháza) Főszolgabíró: Bakos József Szolgabírák: Laczay Péter dr., Berthóty Géza dr. tb. főszbírák Kovács Béla dr. Közig, gyakornokok: Márky Ta­más dr., Ravasz György dr. tb. szbírák I rodatiszt: Orbán Sándor / rodasegédtiszt: Nagy Erzsébet M. kir. tisztiorvos : Hajós István dr. Ütbiztos: vitéz Varga András Községi jegyzőségek és jegyzők: Békéssámson (a területileg ide tartozó Kismajor, Nagymajor és Szőllőspuszta anyakönyvi­leg a pusztaföldvári anya­könyvi kerülethez tartozik) : Básthy Endre, Benkő Mihály Csorvás: Bukovinszky János (hely.), Vida Károly G á d o r o s : Papp Károly dr., Paksi Sándor Gerendás: Góg István, Alpár János Nagyszénás: Bartók Géza, Apáti Endre, Holub György Orosháza (Kiscsákó pusztán párhuzamos B) anyakönyvek vezettetnek Gáspártelek és Kiscsákó puszták részére) : Bulla Sándor dr., Karsai János, vitéz Regős Ede, Iszlay Kálmán, Szabó And­rás, Bertók Béla dr. Pusztaföldvár (az anya­könyvileg ide tartozó Kis­major, Nagymajor és Szőllős­puszta területileg a békés­sámsoni anyakönyvi kerület­hez tartozik): Benkő Fe­renc (hely.) Szentetornya (a területileg ide tartozó Eötvösmajor, Er­zsébetmajor, Jurenákmajor, Justhmajor és Laposimajor a helybeli B) anyakönyvi ke­rülethez tartozik): Topay László, Topcsiov Ferenc, Margonyay Gábor (hely.) Tótkomlós: Szokolay Pál, Papp László, Meleg-Vasas István, Zalay György. Szarvasi járás. (Szarvas) Főszolgabíró : Ugrin László dr. Szolgabíró : Szathmáry László dr. Közig. gyakornok : Szelényi Tibor dr. Irodasegédtisztek: Vranka Pál Gaál István M. kir. tisztiorvos : Bernáth Kál­mán dr. Ütbiztos: Schneider József Községi jegyzőségek és jegyzők: Békésszentandrás: Bagi István, Szakács János, Zima István dr. Csabacsűd: Csabacsűdy Já­nos, % X, Ob, ©, Sl, M Kondoros: Kovácsik István, Dévai János, Makrányi Lajos Öcsöd: Molnár Béla, Gergely István dr., Csaba Mihály dr. Szarvas: vitéz Biki-Nagy Imre, Moldvai Béla, Simkovics Mi­hály dr., Dérczy Ferenc dr., Lehoczky János dr., Ruzicska György. Szeghalmi járás. (Szeghalom) Főszolgabíró: Tóth Béla dr., % X, Ob, ©, M Szolgabíró: Forgách Béla tb. főszbíró Közig, gyakornokok : Domby La­jos dr., Kardos József dr. tb. szbírák Iroda főtiszt: Ötvös Sándor, Sl, 3® M. kir. tisztiorvos : Szentkereszty László dr. Ütbiztos: — Községi jegyzőségek és jegyzők: Füzesgyarmat (a terüle­tileg ide tartozó Bogárzó, Bucsatelep, Divikizug, Gör­besziget, Kertészsziget, Ki­ritó, Kisállás, Kisbucsa, Ra­koneás, Tótsziget és Veres­major részére Bucsatelepen elöljárói kirendeltség van és párhuzamos B) anyakönyvek vezettetnek): vitéz Sári Ist­ván, Rábay Péter, Kun Al­bert, Kátay Zoltán Körösladány: Vertán Emil dr., Turóczy Endre, % X, ©> vitéz Somjay Gyula, % X, Ol, 02, Ob, ©, 3® Szeghalom: Koppányi Kál­mán, g X, ©, Gyúró Ist­ván, Sitkey István, Ob, ®, Sl, Szalatnay Endre Vésztő: Tóth Géza, % X, Ol, Csüllög Zsigmond, Gyö­kössy Gyula, Botos György. Békéscsaba megyei város. (Tel. 1) Polgármester: vitéz Jánossy Gyula, <§> 2, @ 3 X, ŽXJX, ® ék., 6, ©, Sl, 3®, ® 2 dj., n. He., osztr. He. X Polgármesterhelyettes: Medovarszky Mátyás dr. főjegyző, % X, SX, ©, 3gt Tanácsnokok : tótváradgyai Kor­niss Géza dr. (közigazg.), #3, üg) ék., osztr. He. késmárki Galli Géza dr. (népjó­léti), é vész., 02, ®, Sl, 3© Horváth István (adóügyi), 3© Főmérnök: Baukó András, Ol> © Mérnök : Áchim Mihály, ©, Főügyész : Linder Károly dr., © M. kir. tisztiorvos: vitéz Petényi László dr., FJr. lk. vész., % X, & X, ©, 3®l, <§> 2 dj. hdm. Városi orvosok : Szalai Dezső dr., % X, é vész., ©, ® 2 dj. hdm. Kultsár Sándor dr., $ v és z-> Ob, © Szeberényi János dr. Jeszenszky Pál dr., © Vidovszky László dr. Árvaszéki elnökhelyettes: Kolpaszky László dr., % X, ©, M Árvaszéki ülnök: Uhrin András dr., 02, Ob, ©, M I. 0. aljegyzők: Francziszky Lajos dr., Oh 02, ©b, ©, S, 3®, n. He. Haan Albert dr., Ob, © Tamássy Károly dr., ® ék., W éé., 3®, páp. Bi., n. He., osztr. He. I. o. közig, fogalmazók: Bagyinka János dr., Ob, © Linder Pál dr., Ob, 3® l. o. pénztáros: Bottyánfy János, # 3 X, S, <®>2 dj. hdm., n. Vk. 2 Műszaki tiszt: Csaba Gyula Gazdasági intéző : Félix László Vágóhídi igazgató: Mózes Imre dr., 8X, Ob, ®, M Állatorvos: Szirtes Jenő dr. Adópénztáros : ifj. vitéz Lukács György Ellenőr : Pusztai Géza Tűzoltóparancsnok: Lehóczky László, ©, 3t§I Iktató : Matalay József Kiadó : Áchim András dr. Irattáros : Varga K. Mihály Nyilvántartók : Maján Gyula Endrefi Pál Sonkoly Káfmán, 3® Birtoknyilvántartó : Várkonyi Mihály, © Adónyilvántartók: Tóth-Petrovszky Pál Kiszely Pál Kiszely Mátyás Közgyám : Csepregi Gyula, ©, S Pénztári tiszt: vitéz Hódi János, 02, ©, Sl, jftg, osztr. He. X Adótisztek : Rélay Lajos Bogdán Endre Mezősi József Szekeres Pál Menyhárt János Szlavkovszky István Udvarhelyi Pál Végrehajtók: Mikóvári György Kovács György Kvasz Lajos Várhegyi Pál írnokok : Oltvai Tódor Krasznai József Havas Ferenc Povázsay Gyula Ásványi József Nádai József Áchim András dr. Bócz Mihály Török Bálint Javadalmi hivatali főellenőr : — Javad almi hivatali ellenőrök: S. Nagy Dezső Sass Kálmán, @2, Ob, ©, Sl Korompai János Szántó László A nyakönyvvezető: Medovarszky Mátyás dr. főjegyző A nyakönyvvezető-helyettesek : Maján Gyula Tamássy Káróly dr. Endrefi Pál Lestyán László dr. Gyakornokok: Körössy Álbert dr. Székelyhídi Pál Herpai Ferenc. Gyula megyei város. Polgármester: Varga Gyula dr. Polgármesterhelyettes: Szentes Ká­roly főjegyző Tanácsnokok : Oláh Imre dr. árvaszéki ülnök (közigazg.) Antalfia Emil dr. (adóügyi) Műszaki tanácsos: Bagi Sándor Mérnök : Sióréti József Tiszti ügyész: Fényes Péter dr. M. kir. tisztiorvos: Szánthó Kál­mán dr. I. o. aljegyző: Erdős Gyula II. o. aljegyző: Horányi Márton dr. I. o. közig, fogalmazó és városi rendőrbíró : Madarassy Pál II. o. közig, fogalmazók: Kazó Károly dr. Titz Béla dr. Pénztárnok: Garamvölgyi Géza Ellenőr : Ludvig József Pénztári tiszt: Regős Imre Tisztiorvosok : Blanár László dr. Gombkötő Ferenc dr. Bognár Kezső dr. Községi bíró : Ipolyi Józseí dr. Adószámvevő, hely. adóhivatali fő­nök : Török József Adóalszámvevők: Honti László Tasnádi István dr. Tamási Sándor Adótisztek: Bajor József Farkashalmi István Csenger Elemér Enyedi Gábor Közgyám : Csiszár Ferenc dr. Adóbirtoknyilvántartó: Dévényi József Közig, kiadó: Biró István Közig, iktató: Ulmandinger Ká­roly Árvaszéki iktató: vitéz Vég váry József Tűzoltóparancsnok: Perjési József Állatorvos: Szák György Műszaki tiszt: Kukla Lajos írnokok : Kiss István Tölgyesi Mihály Pálmai József Városgazda-hely.: Magyari Mátyás hordójelző Végrehajtók : Radnai András Magda Jusztin Fábián Imre Werbőczy János Szállásmester : Fábián Gábor Főkertész: Válint László Gazdasági intéző: Hernádi Marton Anyakönyvvezető: Szentes Károly A nya.könyvvezető-helycttes: Tölgyesi Mihály.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék