Tolnai Világlapja, 1912. január-március (12. évfolyam, 1–14. szám)

1912-03-31 / 14. szám

TOLNAI VILÁGLAPJA 791 ; Schweiger Mór, a Franklin-Tár- sulat nyomdai vállalatának ki­váló művezetője. A múlt héten ünnepelte nyomdászi működé­sének félszázados jubileumát. Schweiger Mór tiszteletére a Vigadóban nagy ünnepélyt ren­deztek. Görgey Artur. Emlékérem, melyet ünnepélyesség­gel adtak át az ősz tábornoknak 94-ik születése napján. A művészi emlékérem Csiszér János szobrászművész kitűnő alkotása. Szivák Imre, a Budapesti Ügy­védi Kamara elnöke, országgyű­lési képviselő, a múlt héten Bécs közelében agyonlőtte magát. Az angol szüfrazsettek. A nők egyenjogusitási mozgalma Angliában ma már átlépte azokat a határokat, a melyeken túl a rendőrség kíméletlen szereplésével találja magát szemben. A minek magyarázata annál is inkább érthető, mert a szüfrazsettek mozgalma kezd a ro- konszenvességéből veszíteni, vészit pedig, mert a szüfrazsettek úgy viselkednek, mint a kik nem tud­nak és nem akarnak okosan megalkudni a helyzet­tel, hanem — törnek, zúznak, veszekednek, kar­molnak, verekednek, igy tehát kitették magukat a rendőrök kényszerű közbe­lépésének. A londoni rend­őrség pedig, a melynek óva­tossága és udvariassága ismeretes, megsokalta az élet veszélyes^ jellegű népgyüléseket és a verekedő szü­frazsettek közül a legharcziasabbakat letartóztatta, elit élte és lecsukta. Alkalmunk volt egy fényképet beszerezni arról, a mint néhány fiatal szüfrazsett egész vígan, nevetve vonult be a — fogházba. Szivák Imre. Megdöbbentő szenzáczióként hatott a múlt héten az~a hir, hogy Szivák Imre, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, osszággyülési képviselő agyonlőtte Márczius 15-iki ünnepségek a fővárosban. Ez évben is, mint minden esztendőben, nagy ünnepségek között ünnepelte meg az ország, különösen a főváros ifjúsága a márcziusi nagy napok évfordulóját. A hazafias ünnepségek között az egyetemi ifjak ünnepe volt a legimpozánsabb. Hazafias beszédeket és szavalatokat tartottak a Vigadó nagytermében, a Muzeum lépcsőjén és a Petőfi szobor előtt. Képünk az ünnepségek főjeleneteit ábrázolja. 1. Az ifjúság szónokai beszédet mondanak a Muzeum lépcsőzetéről. 2. Talpra magyar szavalása a Petőfi szobor előtt. **

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék