Tolnai Világlapja, 1912. június-szeptember (12. évfolyam, 27–40. szám)

1912-09-08 / 37. szám

2162 TOLNAI VILÁGLAPJA leges volna a további véres hadakozás. A békére vonatkozó előzetes tapogatózások és tárgyalások azonban annyira elvesznek a kulisszák mögött, hogy a nagy nyilvánosság erről mit sem tud, ellenben nap-nap után várta a híreket a háborúról, a melyek azonban nemcsak gyéren, hanem alig érkeznek. Innen van az, hogy az embereket most már kevésbbé érdekli a háború, annál kevésbbé, mert az egész véres ver­sengés kezdettől fogva nem volt rokonszenves. A múlt héten azonban ismételten nagy izgalmat okozott Konstantinápolyban az a körülmény, hogy hat olasz pánczélos és két torpedónaszád jelent meg a beiruti kikötőben. Jelentés érkezett arról is, hogy a hajók megérkezésekor a konzulátusok kitűzték a zászlókat. A hadihajók ugyan nem maradtak sokáig a kikötőben, a felháborodás mindazonáltal nem csen­desedett le. Ferencz Ferdinand trónörökös a napokban Magyarországba érkezik s részt vesz az őszi nagy hadgyakorlatokon. A trónörökös főhadiszállása Mezőhegyesen lesz, s a hadi műveleteket onnan fogja irányítani. A tripoliszi háború. A közvélemény számára az olasz török háborúnak már hetek óta semmi ingere vagy érdekessége nin­csen. Bár mindkét oldalon óriási pénzáldozatot hoznak a háború érde­kében, az ellenséges felek ez idő sze­rint kerülik a véresebb összecsapáso­kat, nyilvánvalóan felsőbb utasítá­sokra, miután Berchtold Lipót gróf, osztrák és magyar közös külügy­miniszter kezdeményezésére a nagy­hatalmak a balkáni népek politikai jogviszonyainak rendezése érdekében nemsokára tanácskozni fognak, más­részt a török-olasz békekötés elő­munkálatai titokban már folyamat­ban vannak, igy tehát valóban feles­Berger Krisztián kiváló magyar mérnök (a kép jobb sarkában), a ki a hanggal és fénnyel való torpedókormányzás lehetőségét oldotta meg. E találmányára Amerika is figyelmes lett. Wanderbilt amerikai milliárdos közbenjöttével részvénytársaságot alapítottak Berger Krisztián világraszóló találmányának katonai értékesítésére. Augusztus 7-én ment végbe az első kísérlet a képünkön látható hajón. A kísérlet abban állott, hogy kilencz tenger alatt járó hajó indult el Black Izland tengeri fürdő elé s ezek közül az egyik hajónak, mely a Berger-féle készülékkel volt fel­szerelve s tiz méter mélyre sülyedt, jeleket tudtak adni a tenger mélyében nagy távolságokból. Ugyanekkor igen tanulságos tenger alatti attakot vezettek nyolcz dreadnought ellen feltűnést keltő eredménnyel. A magyar sakkszövetség második nemzeti sakkversenye, a melyet Temesvárott tartottak meg. A verseny iránt széles körben rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott. Az első dijat Breyer nyerte meg imponáló erős játékkal. Csoportképünkön, a mely a verseny résztvevőit ábrázolja, a következők láthatók: dr Szávay (1) tornavezető, Merényi (2), "Steiner (3), Pesitz (4), Havasi (5), Dalmy (6), Kende (7), Réti (8), Tyroler (9), Bárász (10), dr. Steiner (11) tomavezető, Mayer (12), Balia (13), Földes (14), Sterk (15), Székely (16), Breyer (17), dr. Asztalos (18).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék