Tolnai Világlapja, 1914. október-december (14. évfolyam, 40–52. szám)

1914-10-18 / 42. szám

29 Tisztító háború (2) Regény. Irta Zigány Árpád — Jenő, — szólt a polgármester Ambrózyhoz: — téged hazaviszlek vacsorára. — Úgyis odamentem volna, Dini bátyám, — fe­lelte mosolyogva Ambrózy: — de igy már kétszeresen köszönöm a szives vendéglálást. Régi barátság fűzte össze ezt a két családot. Am­brózy Jenőnek az apja,, amig élt, legbizalmasabb ba­rátja volt Hidvéghy Dénesnek, akit, mint tekintélyes földbirtokos, hivatali pályáján is támogatott; a Bánffy­éra alatt ő választtatta meg képviselőnek; később, ami­kor Hidvéghy megunta a képviselőség ezer képmuta­tását, nyomorúságát és huncutságait, ugyancsak Am­brózy agitált az érdekében, hogy polgármesterré vá­lasszák. És aztán Ambrózy minden héten berándult birtokáról a városba, hogy megnézze Jenőt, aki a gim­náziumba járt és Piroskát, aki az Orsolya-nénék zár­dájában nevelkedett. Özvegy ember volt és rajongással szerette ezt a két gyermekét; Jenő ott lakott Hidvéghy­nél és ennek fiával, Endrével, járt az iskolába, mig Piroskának Hidvéghy leánya, Irma, volt a legjobb ba­rátnője. Nyáron aztán mind a négy gyerek együtt töltötte a szünidőt Ambrózy birtokán, ahol ekkor viszont Hid­véghy volt gyakori vendég. Ugy élt együtt és ugy egy­máshoz szokott a négy gyerek, mintha testvérek lettek volna s a fiuk közt épen olyan mély, őszinte és erős barátság támadt, mint a két leány között. És Hidvéghy titokban nem egyszer gondolt arra csöndes elégedett­séggel, liogy ebből a gyerekkori benső barátságból könnyen kifejlődhetik az egész életre szóló szerelem, mely kettős násszal örökre egybefüzlieti a két csa­ládot . . . Irma nagyon megörült a vendégnek és mindjárt még egy teritéket tétetett az asztalra. Már két éve, ami­óta anyja meghalt, ő vezette a háztartást * s az evvel járó gondok és felelősség korán komollyá tették az alig husz éves leányt. De szelid, kék szemei mégis bol­dogan mosolyogtak most, amikor Jenővel beszélgetett és szép arca csak akkor borult el, mikor az urak va­csora közben az ultimátumról s ennek várható követ­kezményeiről kezdtek beszélgetni. — Talán csak nem lesz háború? — kérdezte aggódva. — Ha csoda nem történik, — vélte Hidvéghy, — aligha kerülhetjük el. Irma elsáppadt és megdöbbenve, önkénytelenül is Ambrózyra nézett. Amit eddig talán nem is sejtett, most egyszerre sajgó szomorúsággal ébredezett lelke legmélyén. Első gondolata az volt, hogy akkor elviszik Jenőt, — és ez a gondolat heves fájdalommal égette szivét. Nem a bátyjára, Endrére gondolt, aki pedig szintén tartalékos tiszt volt, hanem Jenőt féltette, Jenőé volt az első gondolata . . . És amikor rajtakapta ön­magát ezen a furcsa érzésen, ugy elszégyeite magát, hogy lángvörös lett és hirtelen lekapta a szemét Je­nőről. — Fél a háborútól? — kérdezte Jenő ingerkedve, mert észrevette a fiatal leány zavarát és ijedelmét. — Féltem . . . magukat, — felelte Irma halkan. — Endrét és "magát. — Szép, hogy engem is, — szólt Jenő; és megfog­ván Irma kezét, gyögéden megcsókolta. — Legalább most már lesz miért vigyáznom magamra, lia engem is elvisznek. Gondoljatok »átok, férjetek, fivéretekre, az Oroszországban küzdőihősökre! Jäger tricot­ing .. .. K2.5G Jäger tricot­nacfrág K2.20 Kő sapka, legjobb, kötött K 3.— Csukaszürke flanellböl K 1.20 LábSzárvédö gyapjúból .. K 3.— Haskötő, meleg flanellböl .. K 1.30 Teveszőr ka­bát. .. K14.— Takaró, meleg . K 4.50 Érmetegítő, gyapjúból .. K1.— Hálózsák, . K 38.— Hálózsák, l-sö .. K 35.—~ Küldjetek meleg alsó ruhát! í Teljes kórházi berendezések. Vidéki megbízásokat azonnal elintézünk ! J. ES TARSA Bpest, VIL Rákóczi-ut 16. hajszalakat végleg kiirtja felelősséggel „Miracle" törv. védett módsze- n al|áb hajeltávoütó lével 1'OlldK JarOlla speczialista kozm. intézete (Andrássy-ut38.1.em. Párisi áruházzal szemben). Ártalmatlan, fájdalom nélküli kezelés. Rögtöni hatás! Minden eddigit felülmúl! Óvakodjunk utánzások­tól. — Vidékre a szert utasítással diszkréton küldi. Fogad egész nap. Szépséghibák kezelése. :: Párisi rendszerű arcápolás. (12 évi működés). Telefon 157—98. asm 9 • 9 Fajos lábakra jó cipőt készít IDEGGYENGE FEM kérjenek gyengeségük azon­nali megszüntetését tárgyaló ismertetőt, 40 filléres posta­bélyeg csatolása mellett. Cini: "Noua mechanika 103" Budapest, Fiókbérlet 40. Főposta Igen fontos, ba rendelést tesz, hogy lapunkra hivatkozzék Cimbalmot, hegedűt, tárogatót és az összes fuvó- és ülő-hangszereket, úgyszintén azok alkatrészeit és húrokat általánosan elismerve, legjobban szállít: Magyarország legelső, legnagyobb és a, legrégibb hangszergyára SCHUNDA V. JÓZSEF cs. és kir. udvari hangszez-szállitó, az or­szágos magyar kir. Zeneakadémia, vala­mint az összes budapesti színházak hang­szerszállitója, a Pedál-cimbalom és a rekonstruált tárogató egyedüli lelfa­lálója. • Alapiitatott 1847,-ik évben. Budapest, IV., Magyar-utca 18. és 26. Ár­jegyzék minden hangszerről bérm. küldetik. Székely éi Tia orthopäd cipész Bud» pest, Muzeum-körut 9. Ne mulassza el rendelés­nél lapunkat megemlíteni. Fűthető -W minden nagyságban és ki­vitelben, magy. kir. szab. jégszekrények, sörkimórő­készülékek szolid kivitel­ben. Saját gyártmány ! Wiesel Adolf Budapest,VI. Váci-körut 47/a. Tel. 91-20. NAGYOTHALLOK kik fülzugásban szenvednek és nehezenhallanak, kérjenek pros­pektust a legújabb elektromos fülkészülókről, a fülben alig lát­ható, Némethi Mórtól, Nagy­várad, Nagyteleki-utca 15. Háromnak tesz szívességet: önmagának, lapunknak és a hirdetőnek, ha rendelés alkalmával megemlíti lapunkat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék