Tolnai Világlapja, 1930. január-március (30. évfolyam, 1–13. szám)

1930-01-22 / 4. szám

lyodtam pár nap alatt Nem leltem a helyemet, futottam a hegyek közé, de a temetés napján visszahúzott vala­mi. Még egy istenhozzádot akartam mondani barátomnak... Épp a Jezsuita-lépcsőnél találkoz­tam a menettel. Lassan jöttek lefelé. Nyolc feketeruhás, feketekesztyűs férfi emelte a virágos koporsót. A koporsó után két ember, egy roska­dozó, gyászruhás asszonyt támogatott, a fiatal tanár édesanyját... a harang kongott, az emberek énekeltek, nagy néptömeg vonult a koporsó után és egyszerre csörömpölve tört ki egy ablak. Valaki beverte a szép Rőzer Magda virágos ablakát... Itt állok újra a bástyafal tövében és elmerengve gondolom végig Rőzer Magda szomorú históriáját. A napsu­gár kacagva síklik végig a fehér lépcsőfokon, arannyal hintve be a folyondár sötétzöld leveleit, a várfal kinyúló eresze alatt ezer fecske ütött tanyát, semmi sem mutatja, hogy itt játszódott valamikor le két fiatal, sze­relmes szív tragédiája. Megtalálták a „bölcsek kövét" a Blaha Lujza téren Ha megáll az ember — úgy öt óra tájban — Tinódi szobra mellett, lenyű­gözően szép látványban van része. Az egész tér nappali fényárban úszik, mint egy színpad rivaldája, melyet még a retlektorok fénye erősít. Ebben a nagy fényözönben ember-ember hátán tolong a téren, úgyhogy rendőröknek kell fenntartani a rendet. Mi történt itt? Talán valami ________ nagy művészeti ese­mény ? Vagy valami országos jelentőségű szenzáció színhelye a Blaha Lujza tér ? Esetleg a bölcsek kö­vét találta meg valaki s ezért ez a nagy to­longás ? Mi, akik utána jártunk a dolognak, megállapíthatjuk, hogy mind a három feltevés igaz. Sorjá­ban el is mondjuk, hogy miért. Művészeti esemény Azonnal megma­gyarázza mind a há­rom feltevés lehető­ségét, ha eláruljuk, hogy a művészeti ese­mény, az országos szenzáció és a bölcsek kövének megtalálása a Corvin Árúház 14 napos téli vásárával van kapcsolatban. Ha elnézzük az árúház artisztikus épületének homályba vesző nemes vo­nalait, a tető hatalmas szobrainak az alkonyi égből kiemelkedő körvona­lait, már ez is művészi élmény erejé­vel hat. Aztán kigyúlnak a transpa­rensek, amelyek emeletmagas betűk­kel hirdetik: Tizennégy napos téli Corvin­vásár. Ekkor az az érzésünk, hogy most aztán igazán világváros lett Budapest­ből. Felejthetetlen látványt nyújt ez a kép. A transparens egyes betűi három sorban rakott villanylámpák sűrű mo­zaikjával vari kirakva, összesen 2500 villanykörte, amelyek 96.000 gyertya­fényű világosságot hintenek szét ä téren. A fehér fényben izzó betűk alatt a közismert formájú, ibolya-lila fényű Corvin szó teljessé teszi a művészi szin­hatást, még a felületes szemlélő előtt is. Menjünk aztán végig — ha a sor­ban álló vásárlóközönségtől egyáltalán lehet — az árúház első frontján. A művészi dekorációként ható ízléses ki­rakatok végleg meg fognak győzni mindenkit arról, hogy itt nem egy kö­zönséges vásárról van szó, ha mű­vészeti eseményről is. Országos szenzáció Ha aztán az ember nem áll meg az árúház kapujában, hanem bemegy, akkor öt perc múlva elfelejt mindent, amit a téren látott, mert a nagy ese­mény vérlüktető atmoszférájába kerül. Benn az árúházban, országos szenzáció színhelyén vagyunk. Az egyik pultnál csipkével és szé­pen hímzett virágokkal díszített selyem­kombinét vásárolnak a hölgyek, potom 9-80 pengőért. Máshol már eredeti mo­dell után készült егере de Chine ruhák, melyekhez egy-egy szép selyemgarnitúra is jár, 29 pengő 80 fillérért kelnek el. Hát ez nem szenzáció ? Vagy ha valaki nem akar kész holmit vásárolni, akkor ott van a szö­vetek és selymek osztálya. Itt jóminő­ségű crepe de Chine-t, 96—98 centimé­ter széleset, már 5'80 pengőért árusíta­nak. De ahová néz az ember, iljabb és újabb szenzáció: 100.000 méter klöpli­csipke, 5—10 méteres végekben 6 fil­lértől feljebb. — Bonnes jemmes füg­gönyök, kézimunkával, fiiével és valódi klöplicsipkével, 50%-os árengedmény­nyel kerülnek forgalomba. — Japonais imprimé, 93 cm. széles 3 90 pengő. — Sifón, 76 em. széles, 68 fillér. — Crepe satin, körülbelül 98—100 cm. széles, minden színben, 11-80 pengő. — Mos­dókesztyű egy toalettszappannal 78 fillér. Hát ez nem szenzáció ? Az ehhez hasonló szenzációk fel­sorolását oldalakon keresztül ••folytat­hatnánk, mert a Corvin Árúház 14 napos téli vására kifogyhatatlan tár­háza a szenzációknak. Országos jelen­tőségűvé ezt a szenzációs vasárt a közönsége avatja. A társadalom min­den rétege és az or­szág minden része képviselve van a vá­sárlók között. Most már nem azt mondja a vidéki ember a pesti rokonnak, hogy: majd Szent Istvánkor felmegyek Pestre", hanem „ . .. majd ha Corvin-vásár lesz, akkor jelmegyek Pestre A bölcsek köve A józan gondol­kozású vásárlóban önkénytelenül felve­tődik a kérdés: ho­gyan lehetett ezeket az olcsó árakat ilyen jó minőség mellett elérni? Tessék elhinni, nem történt semmi boszorkányság! Ha még mindig a bo­szorkányégetések ko­rában élnénk, akkor azt mondanánk, hogy a Corvin Árúház igazgatósága megtalá'lta a bölcsek kö­vét, de mert 1930-ban élünk, sokkal kézenfekvőbb, valószínűbb magyará­zatot kell keresnünk. Az egésznek legrövidebb magya­rázata egy név: Max Lewin. Ez a zseniális, száz százalékig mo­dern kereskedőember a Corvin Áruház elnökigazgatója. Nem ő vásárol és nem ő ad el, de az a sokszáz ember, aki az árúházban foglalatoskodik, mind az ő üzleti elgondolásainak és elveinek a végrehajtói. Max Lewin rájött arra, hogy a mai visszonyok között ott lehet leg­olcsóbban vásárolni ilyen nagy árúház számára, ahol az egyes gyárakban na­gyobb árúkészletek vannak. Ezeket az árúkat fantasztikus árengedménnyel lehet nagyban megvenni. Ezt az elgondolást azonnal tett követte. Ha már most ehhez hozzá­vesszük a készpénzfizetéssel elért áren­gedményt és a legolcsóbb szállítási mód kiválasztását, akkor megtaláltuk mi is a bölcsek kövét. A Corvin Árúház líti vására ja­nuár 27-ig tart. 19

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék