Tolnai Világlapja, 1930. április-június (30. évfolyam, 14–26. szám)

1930-05-28 / 22. szám

Csak a felét fizeti meg Japán népmonda Takarékos volt Kamura, jócska pénznek fösvény ura; minden garast fogához vert, élni is csak alig hogy mert. Hogy történt meg, mit én tu­dom, még csak okát se firtatom; nagy baj érte szegény fejét, meg­utálta biz ö végleg az életét. Búsra hajló fejjel ballag, városszerte, ucca­hosszat; sikátorról sikátorra, ki uc­cából be uccába. Amint ődöng, amint jár-kél, amint kutat, amint szemlél, ott előtte egy mély folyó, mély medrében folydo­gáló. Egyet sóhajt bús búvóban, ket­tőt sóhajt bánatában s amint nézi a víz fodrát, meglátja a fából épült átjáróját. Sötét arccal maga elé, úgy indul meg a hid felé. Hidvámszedő a híd mellett, bal markában rézpénzt csörget s rá­szól szegény Kamarára, hogy csak pénzért léphetni rá a hid lakkos talpfájára. — Fizetség jár a hidadért? — kér­dezi a híd őrzőjét. — Ingyen nem is sétálhatsz át, csak ha leszúrod az árát. — Hány szen-pénz a híd-út ára? — kérdi tőle bús Kamura. — Két szen-pénzért rá is léphetsz, túlsó végig el is érhetsz. Szó nélkül nyúl erszényébe s ad­dig kotorászgat benne, míg ráakad a szen-pénzre, egy darabra, jól meg­nézi, megforgatja s azt az egyet oda­nyújtja. — Kettőt mondtam, nem egy .szen­pénzt — s nyújtja megint a tenyerét. — Hosszú hídnak, az egésznek fél a fele, két szen-pénznek azon mó­don egy a fele — s indul a híd kö­zepéig, hosszú hídnak a feléig. Áll a vámos szájal tátva s gyöke­ret ver mindkét lába, amint a híd fele útján, a felét jól s nagy pontosan kiszámítván, fejest ugrik az a le­gény, viz sodrában azon nyomban elmerülvén. Áll a vámos, álmélkodik, odave­szett szenje után jóidéig sopánkodik s Buddha bálványkája előtt, hozzá ekkép rimánkodik: — Vízbefúltnak az ö lelke, ván­dorútján vándoroljon oly hüvelybe, hogy elveszett egy szen-pénzem, az én károm, ismét meg is térülhessen. KúnosIgnác „Hie KUßne", az ismert bécsi szín­házi hetilap legújabb száma ismét rendkí­vül érdekes tartalommai jelent meg. Érde­kesnél érdekesebb cikkeket hoz a legújabb bécsi és berlini premierekről, valamint az egész világ filmeseményeiről. A lebilincselő cikkeken kívül pompás rovatok élénkítik ezt. a pompás képeslapot, melyet több mint 100 gyönyörű kép diszit. Előfizetési ár magyarok számára 4 pengő havonta. Előfizetések a következő címre küldendők: Budapest, V, Bálvány ucca 8, vagy Wien. IX, Canisiusgassc 8—10. Féltem a tükörbe nézni, Sí,ír?™»« Most gyönyörködöm magamban és barátnőim kérdésekkel ostromol­nak, mitől lett ilyen ragyogóan szép az arcbőröm ? Elárulom: használjatok csak pár hétig Léderertéie Cámforos arckenőesöl ti is boldogok lesztek. Szeplőimet, pattanásaimat, májfoltomat napok alatt vará/ss/erűen tüntette el I — Egy tégely: 1 pengő 50 fillér Főraktár: MUZEUM gyógyszertár, Budapest, IV, Múzeum körút 3 Be akarja Ön köttetni Tolnai Világiapja egyes évfolyamait? ier osztrák fuvolaművész adtak közös hangversenyt. A mindössze harminc percig tartó előadás az aznapi műsor egvik legkienielkedőhb eseménye volt * Vasárnap este hét órakor kondult meg először a Szent István bazilika új Szent Imre-harangja, amelyet a Stúdió is közvetített. » Végül még meg kell említenünk, hogy két opera-közvetítés is volt, az operakedvelők legnagyobb örömére. Még pedig Verdi „FalstafT-ja és Goldmark Károly „Sába királynője". — Kérem szépen, szeretném visz­szaadni azt a jegygyűrűt, amit tegnap itt vettem. — Talán nem felelt meg? — Én nem feleltem meg. Az előfizetők ezrei köttetik be nálunk Tolnai Világlapját. IIa nem volna közelében könyvkötő, készséggel elvállaljuk mi a lapok bekötését. Egy évfolyamhoz, két bekötési tábla kell. Egy fél évfolyam bekötése táblá­val egylit 5 pengő 40 fillérbe, egy teljes év­folyam bekötése pedig táblával együtt 10 pengő 40 fillérbe kerül. A bekötésre szolgáló lapokat kérjük elmünkre, bérmentve bekül­deni, az érte járó összeget pedig ugyanakkor pőstautalványon feladni és a szelvényre rá­* vezetni, hogy az összeg milyen célra szol­gál. A lapokat csak úgy tudjuk bekötésre elfogadni, ha azok a megjelenés sorendjében vannak összeállítva. Az első számban kérjük egy külön jegyzéken: a feladó nevét és pon­tos cimét megadni. A bekötés körülbelül három hetet vesz Igénybe és a könyv visz­szaküldése a megrendelő terhére megy. Kívá­natra a bekötési táblát is megküldjük, ára darabonként félvászonból, többszínű nyomás­sal, kiadóhivatalunkban átvéve 2 pengő. Ha akár egy, akár két táblát rendel, a portó 50 fillér, utánvéttel 40 fillérrel drágább. Minden erre vonatkozó megrendelés kiadóhivatalunkba intézendő: Budapest, VII, Dohány ucca 12. 5.80, belsők 210 stb. Läng Imre mérnök, Budapest, VI, Teréz körűt 3/T. — Gyermek­kocsi-osztály. — Árjegyzék 1200 képpel ingyen. Ernyei Frigyes jJl rádió ábécéje" című könyvében népszerű és min­denki számára hoz­záférhető formában tárgyalja a rádió alapelemeit és a legegyszerűbb rá­diókészülék, a kris tálydetektoros ve­vőgép készítését. — A kezdő rádiós el­mélci i és gyakor­lati tudásának leg­elemibb építőkö­veit alkotja ez a 128 oldalas, 80 szöveg­közötti képpel és ábrával tarkított mű, melyre a to­vábbképzésben leg­elsősorban van nélkülözhetetlen szüksége.— Ara díszes vászon kötésben 1 P 90 fillér. — Portó 20 fillér. Utánvéttel 75 fillérrel drágább. Beszerezhető Tolnai Világlapja kiadóhivata­lában, Budapest, VII, Dohány ueca 12 szám KERTIBUT0R0K óri&ai választékban. Vcsszökarszék 12.— P, Ugyanezen forma aűrü gyé­kényfonattal 19,— P., magas támlával 22.— P. Garnilúravételnél fizetési köny­nyítéssel. Hermann Gyula M. Kosárfonó R.-t. Lipót körút 15. (Vígszínházzal szemben) 55

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék