Tolnai Világlapja, 1932. július-szeptember (32. évfolyam, 28–40. szám)

1932-07-13 / 30. szám

HALDOKLÓK REJTÉLYES JELADÁSAI Párizsból jött a hír nemrégiben: Pir­nmntier generális fia rejtélyes és eddig még nem egészen tisztázott körülmények között meghalt. Egy vadászaton vett részt s az egyik vadász eltévedt golyója halálra sebezte. .4 vizsgálat nem tudta megállapítani kétségtelen bizonyossággal, hogy gyilkosságrál vagy valóban csak szerencsétlenségről van s:6. Eddig az egész eset egyszerű rendőri hír. .4 haláleset körül azonban egy sötét és misztikus családi végzet szálai bo­gozódnak, kiderült, hogy a szerencsét­len fiatalember halálának pillanatában a család pompás palotájában, Párizs­ban, minden óra megállt, mintha egy titokzatos kéz fogta volna meg muta­tóikat. Hiteles megállapítás szerint 0z órák pontosan abban az időpontban álltak meg, mikor Párizstól többszáz kilométernyire a sötét dráma tőrtént. Ar órák megadásának valódi oka nem derült ki sohasem és különös dolog, hogy minden további javítás nélkül le­hetővé vált a megállott órák megindí­tása. A legérdekesebb ebben a tragédiában, hogy a: elhalt fiatalember nagybátyja sok esztendővel ezelőtt pontosan ugyan­ilyen rejtélyes körülmények között halt meg és hogy már ükkor is hasonló rej­télyes jelek adták a család tudomására, hogy egyik tagját halálos baleset érte. Sok esztendővel ezelőtt történt az emiitett nagybácsi házában. A reggeliző­asztalnál ültek együtt a család tagjai és váriák a ház urának visszatértét a vadászatbál. Hideg téli idő lévén, az ablakok gondosan be voltak zárva. Az asztalnál ülők egyszerre csak hatalmas dördülést hallottak s metsző hideg lég­áramlat jött be. Ar egyik ablak kinyílt sarkáig. Mielőtt még felugorhattak volna, az ablak dördülve becsapódott. Ugyanez a dolog még egyszer meg­ismétlődöli ágyúlővésszcril dörej kísé­retében. A hölgyek halálsápadttá váltak fiz ijedtségtől, a család egyik férfitagja azonban megnyugtatta őket. — Semmi sem történt, nyih'án a szél szakította fel a; ablakot. Ar ablakhoz lépett és elsápadt. Ar ablak gondosan be volt zárva, mintha emberi kéz csukta volna be. A háziasszony sápadtan kiáltott fel: — Valahol rettenetes szerencsétlenség történt.' Egg ára mult el lélekzetállító izga­lomban s ennek elteltével a kapun csöngetlek. Két ember érkezett egg hordággyal. A hordágyon a ház urának holtteste feküdt. Egy orvvadász lőtte agyon s a tettest máig sem sikerült kézrekeríteni. Különös családi végzet sújtja a Pit- montier-családot, melynek minden má­sodik férfitagja erőszakos halált halt. S a halál körülményeiről, illetőleg be­következése pillanatáról rejtélyes jelek tudósították mindig a családot. Mintha a haldoklók üzenni tudtak volna s utolsó sóhajuk haláluk pillanatában családjukhoz szállt. . Érdekes amellett, hogy a Pirmontier­család egyetlen tagja sem hisz az okkult jelenségekben, de ezeket a jeleket ök sem tudják megmagyarázni. Mintha az emberi lélek rejtélyes távírókészülékkel rendelkezne. A generális családjában, úgyszólván, minden esztendőben történik valami megmagyarázhatatlan esemény. Két év­vel ezelőtt, Versaillesben, a tábornok szüleinek lakásán játszódott le egy furcsn és megmagyarázhatatlan eset. Késő éjszaka a tábornok édesanyja arra ébredt, hogy a: ágy alól dobpergés hallatszik s az ágy ide-odahimbálózik. Rémülten keltette fel férjél s a: is kon­statálta a különös jelenségeket. Pár pillanat múlva csend lett s akkor az ebédlőből hallatszott óriási lárma, bútor­tologatás és pisztolylövés. Berohantak az ebédlőbe és mindent a legnagyobb rendben találtak. Mégcsak egy szék sem mozdult el. Másnap táviratot kaptak. A távirat­ban szomorú hír: Pirmontier asszony Bécsben élf húga az éjjel rablógyilkos­ság áldozata lett. Bécstől ezer kilomé­ternyire, Versaillesben, hallották a ször­nyű zajt, székek feldőtését, bútorok tologatását, a kísérteties lármát, melyet a gyilkos és áldozata szörnyű dulako­dása okozott. Mintha a kérlelhetetlen és kiszámít­hatatlan végzet lebegne a különös csa­lád minden egyes tagjának feje fölött. A legrejtélyesebb a dologban az, hogy a végzet iszonyú munkájáról mindig, szinte abban a pillanatban, értesülnek a család összes tagjai. — A has teltsége, májtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbélhurut és sárgaság a természetes „Ferenc József" ke­serűvíz használata által megszüntethetók és az agy, a szem. tüdő vagy szív leié irányuló vértoiulások ellensúlvozhutók. Gyomor- és bélspecialisták Igazolják, hogy a Peren« József vízzel, különösen az Uló életmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. A Keren« József keserűvíz" gyógyszertárakban, dro­gériákban és fflszerüzletckben kapható. Kerftbütor-szenzáció Stadlergyár Budapest, Teréz körút 43. óvakodjunk használt lapok olvasásától! Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy úgy n fővárosban, mint a vidéken egyesek régi. már kiolvasott lapokat — igy Tolnai Világlapját, Délibábot, Párisi Divatot és más lapokat — árusítanak. Mindenki saját érdekében cselekszik, ha ilyen régi, mások által is már olvasott lapok véte­létől és olvasásától tartózkodik, mert nem tudhatja, hogy ezeket a lapokat nem olvasták-e olyanok, akik valamilyen fertőzőbetegségben szenvedlek. Az ilyen használt, régi lapok tudvalevően ragá­lyos betegségek baeillusmnak milliárdjaival lehetnek tele s igy azoknak olvasása min­denki egészségére veszélyes. llarrikád. Francia eredetű szó, a „barrer"­ból ered. melynek értelme: elzárni. A barri­kád uccai torlaszt, gátat jelent, melyet rendszerint uccai harcok alkalmából állíta­nak fel fedezékül és védelniül a harcoló csoportok. A berlini uccai harcoknál például a Moabit-negyed számos uccájának köveit tépték fel és építettek belőle barrikádot. mely mögül a rendőrségre lövöldöztek. líukttloszkópia. Görög eredetű szó, az ujjlenyomatok tudományát jelenti. Aktu­álissá abból az alkalomból vált, hogy éppen most van 30 esztendeje annak, hogy dr. Pekáry Ferenc rendőrkapitány a daktilo­szkópia alkalmazását londoni inintára meg­honosította Budapesten. A daktiloszkópiai­nak két alaptétele van. 1. Nincsen két olyan ember a világon, akinek azonos ujjlenyomata lenne. 2. Az ember ujjlenyomata nem válto­zik születésétől a halál Utáni feloszlásáig. Gentleman-agreement (dzsentlmen-egri­ment), angol szó, annyit jelent, mint „úri­ember-megállapodás"," amikor a megálla­podó felek nem csinálnak formális Írásbeli szerződést s a megállapodás betartása kizárólag a megállapodók egyéni becsü­letére van bfzva. Tulajdonképpen a meg­állapodás megszegése törvényes, jogi követ­kezményekkel nem jár, kizárólag csak erkölcsiekkel. Ilyen gentleman-agreement például a kártyaadósság 24 órán belül való megfizetése. Ilyen gentlcman-agreeinent-ct kötöttek az európai államok vezetői Lausannc-ban, melynek értelmében a jóvá­tétel törlésének lausanne-i jegyzőkönyvét egyetlen állam parlamentje sem ratifikálja addig, mig Amerika nem intézkedik a háborús szövetségközi adósságok törlése ügyében. MacDnuald. A lausannei konferencia el­nöke, angol miniszterelnök, akinek közben­járása hozta létre tulajdonképpen a sors­döntő egyességet. MacDonald most 66 esz­tendős, I.ossimouth skót halászfaluban szüle­tett földmlves család fiaként. Ifjúkorában egy áruházba került, mint irodista, majd Lough radikális politikus magántitkára lett, aztán Írásból élt. 1900-ban lett az angol munkáspárt titkára, ettól kezdve politikai karriérje páratlan gyorsasággal indult felfelé. 1924-ben lett először miniszterelnök, karrier­jének csúcspontjára azonban csak most má­sodik miniszterelnöksége idején emelkedett. Periszkóp. A tengeralattjárók látókészüléke a periszkóp, egy hosszú csö, mely a vlz alatt haladó búvárhajó tornyából á viz színe fölé ér. Felső végén prizma van, mely a víz színe fölött történő dolgok képét tükrök és prizmák segítségével levetíti a tengeralatt­járó belsejébe. A periszkóp tehát a fény­sugárnak tükrökkel való elhajlításán alap­szik. A Cherbourg mellett most elsüllyedt „Promethée" nevű tengeralattjáró katasztró­fájának egyik főoka az volt, hogy a peri­szkópokat még nem szerelték fel és a peri­szkóp helyén a két szabad nyíláson a ten­geralattjáró megbillenésére betódult a viz. ltatlflkiílés. A latin ratio = ősz, okosság szóból származik. Ratifikálni annyi, mint jóváhagyni. Most, hogy a lausannei kon­ferencián részvett hatalmak megegyezését az illető országok miniszterei aláírták, minden országban a megegyezés parlamenti ratifikálása következik. Az egyes parlamen­tek most utólag ratifikálni, jóváhagyni fog­ják majd a minisztereik által már aláirt egyességet. Itevuns, francia eredetű szó, annyit jelent, mint visszafizetés, elégtétel, bosszú. Az 1871)—1871-es német győzelmek után Franciaországot fűtötte a revans gondo­lata, most pedig a német választásokon a Hitler-párt egyik legjobban kihasznált jel­szava a revans Franciaország világháborús győzelméért. Szerencsére a mérsékeltebb eieruck józansága visszariad a nemzeti szocialisták revanspoiitikájától. 14

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék