Almási Balogh Pál (szerk.): Tudománytár 1838. Literatura 2. kötet

[SZERÉNYI GYULA = SZENTMIKLÓSSY ALAJOS] Sz. Gy.: Pillantás az ángol literaturára 1836-ban. [Tanulmány] 1838. Literatura. 3. k. 1. füz. 1-9

LITERATURA AZ ANGOL LITERATÜRÁRA. 1836-ban. jA^zon művek közt, mellyek a'históriai tudomány'gazdagítását czélozák, csak kettő vagy három liat he mélyebben hiralmá­ba; ez China históriája, (History of China), az Edinburgh Cabinet libraryben, 's Oroszországé (History of Russia), Lardner' encyciopaediájában. Az első nagy gonddal készített mű; históriai factumok' hőségén kivül nagy számát adja igen érdekes részleteknek, mind e' nép' társas álapota', mind föl­de'termékeire nézve. A' másikról elmondhatjuk, hogy Orosz­országnak első históriája, melly Angliában jelent meg; az egyetlen munka, mit e' tárgyban bírtunk, Tokeé, hűtlenebb 's incorrectebb volt hogy sem a' criticát, még a' legkevesbet kivánót is, kielégítse. Tán ez osztályba rendezhetnőlc ÍZ' reformatio" 1 históriáját (History of the Reformation), Steb­bingtől: ha igen nagy áradozás' hibájában nem szenvedne; de ha űgy nézzük, mint bőv áttekintését azon események­nek, mik a' reformált vallás' szerkezéte're egyűltek: nem ta­gadhatjuk meg, hogy méltó azon olvasók'figyelmére, kiknek sem szükséges ismereteik, sem elég üres idejök, az eredeti forrásokból merítni. A' többi kiadások közt, mellvek a' história' körébe tar­toznak , a fekete herczeg' élete (Life of the Black Prince), James tői, kétség kül egyike a' legkitűnőbbeknek. Ez a' türe­lem' és vizsgálatok' műve, de világosság' 's methodus' hiá­nyával. A római régiségei: kézkönyvére (Manual of Roman antiquities), Karrtól , ki, úgy látszik, igen bőven meríte Ádám' illy tárgyú munkájából, tán úgy lehetne hivatkozni, mint hasznos könyvre azok' számára, kik a' classicusokat tanúi ják; — Hase' ugyan ollyan német munkájának: a Gö­rögök' köz - és magány élete (Public and private life of the Greeks), forditása, mit tulajdonlag angol termékek' osztá­lyába sorozni, nem lehet, jí portugál- háború történetei (Ac­count of the war of Portugal), Napier admiráltói, több te­kintetben figyelemre méltó munka; nyers erőtelj, 's a' tenge­rész' nyilt őszintesége, részletei' érdeke 's igazsága, 's bizo­nyos tömöttség által kitűnő, mit igen ritkán lelünk annál, TunOMÁNYTÁB ÚJ F. 1X1* KÖTET. I. FÜZET» 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék