Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 10. évfolyam, 1826

6. szám - Thaisz : Útmutatás a'Klavir vagy Fortepiáno helyes játszására; gyakorló Muzsikai Darabokkal együtt. Készítették és kiadák Malovetzky János, és Dömény Sándor. Strausz A., Bécs. fol.80 lap. 114-115

-( '.114 )­Iffjúság Barátja, melly hasonlóképen Trattner nyomtató Intézetében készült ; de ez inkább a' í'elserdülteknek való ; gyermekek számára , melly­ben ezek örömmel olvashassanak, ez a' legelső kézi-könyv. — Ha tehát meggondoljuk , melly se­bes előmenetelt tehet a' gyermek , ha azt a' mit olvas érti is és gyönyörködtetik is benne; a' tsu­dálatos Allat-Kabinétet a' leghasznosabb könyvek közzé tehetjük, annyival is inkább, hogy ez ál* tal a' gyermek tudni vágyása felgerjesztetik , 's így többféle e.smereteket szerez magának, ezen kivül pedig mindegyik elbeszélletnek erköltsi iránya vagyon. — Mindazonáltal jó lett volna egy két nem igen hihető darabot kihagyni. — A* 14-dih lapon a' színezés hibás; mert a' tárgy téli időről szóll , még is a' fák zöldek. — Egyébaránt a' nyomtatás is tiszta és hibátlan , a' nyelv pedig egyszerű 's Könnyen érthető , 's így a' könyv a' gyermehek számára ajánlható. A' melly Nemzet a' Képzésnek tsak közép­szerű léptsöjére is ahar számot tartani, az Muzsi­kai Nemzeti Intézet nélkül el nem lehet, annál kevesebbé szükölködhetik tehát Muzsikára oktató nemzeti Kézi-könyvek nélkül. — Ezen nagy szük­séget pótolta ki e' jelenvaló U t m u t a t á s , mellyet bár a' Muzsikához értök jobban esmertetnéuek meg a' Hazával , mint sem ez tőlünk kitelhetik. — Ekkoráig tsak német könyvekből kelle a' Muzsi­kát tanúinunk,'s ezt is gyakran melly hibásan 's hijjánosan, mivel tulajdon 's szép nemzeti Muzsi­kánk lévén, erre legkissebb figyelem se fordítta­tott ,'s idegenek lévén a'Tanítók, nem is fordít­tathatott ; hanem a' mi egész szép Muzsikánk , vagy a' Czigányok kezében maradt, vagy az a'­hoz nem értő idegenek állal végképen elkortso­sítatván , nyaktörő ugrándozásokból álló 's fül­iotránkoztató tzintzogássá vált. — Hát ha meg-

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék