Vörösmarty Mihály (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 12. évfolyam, 1828

4. szám - -- : Könyv ajánlás. Útmutatás a' Fortepiano helyes játszására: - Készítette és kiadta Dömény Sándor Pesten 's a' t. 125 - Vörösmarty, Schwartner jutalom... : Jelentés. 125-126

-( 125 )­4. Könyv ajánlás. Út mutatás a' Fortepiaiio helyes játszá­sára: — Készítette és kiadta Dömény Sán­dor Pesten 's a' t. Ezen visgálódó , és gyakorló Kla­vir oskola, tzélerányosságára nézve, mind Tanítóknak, mind Tanúlóknak alkalmatos időben tűnik elő, különö­sen, mint vezérlő útmutató, igen betses szolgálatot fog tenni azoknak, kik magoknak ezen muzsikai szerszámhoz megkívántató elöesmeretet szerezvén a' Fortepiano ját­szásában meglehetősen előhaladtak. Ezen Munkának tzél­ja , a' tanuló eleibe művészségre vezérlő Ösvényt rajzolni le. A' mechanicai készség tsak úgy tűnik elő mint a' Hangmüvészség Templomába vezető Pitvar, a' ki pedig a' Virtuos nevezetre jussát kívánja tartani,annak tudni kell a* néma szerszámból lelkesítő éles szikrákat hívni elő. Ehezképest a' Munkának vi'sgálódó része tanít a' muzsikai előadásról megkívántató legfőbb tulajdonsá­giról, világosságról, kifejezésről, tempokijelelésről. A' gyakorló része 62 gyakorló darabokból álló Gyűjteményt foglal magába , mellyeket készítettek Haendel, Clemen­ti, Cramer 's a' t. Ezen Hangköltőknek neveik olly nye­reségesen esmeretesek, hogy ezen Klavir- Daraboknak betsektöl 's hasznos voltokról felesleg volna ajánlást ten­ni. Azon Tanulók, kik muzsikai tehettségeknek felsőbb kimivelődésére szívvel lélekkel törekednek , kívánságoknak egy részét ezen magában sokat foglaló (nyomos) és jól rendeli útmutatás által kétségenkivűl kielégíthetik. 5. Jelentés. Most hagyta-el a* sajtót: „A r a di gyűlés", hős költemény öt énekben. !Írta Czuczor Gergely; ki­adta barátja Toldy Ferencz. Pesten , Eggenberger és Müller könyvárosoknál. 1828. nagy 8-ad rétben. Kemény­be kötve csinosan 36 xr. C. P. Nem lehet eléggé dicsérni a' Kiadónak helyes válasz­tását , melly szerént az Augsburgi ütközet' jeles éneklő­jének e' nemben második munkáját az Aradi Gyűlést közre bocsátotta. E' munka tagadhatatlanúl nagy nyere­sége Literaturánknak , 's bizonysága egyszer'smind a* Szerző' előmenetének, a' mit az egésznek helyes fólfo-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék