Károlyi István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 23. évfolyam, 1839

1. szám

E' Tudományos Gyűjteményben közöltetnek : I. Olly eredeti, rövid, 's tüdős Érte­kezések, mellyek Magyar ország physikai, geographiai, termeVzet-históriai, történetbéli *s polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is­mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj­donságainak fejtegetésére, írása módjának meg­határoztatására szolgálnak; mindennemű termé­szeti, históriai, philosophiai, matheinaticai (men­nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter­jesztenek j gyarapitanak , 's tökéletesítenek, a' szép 's kézi miiveket, gazdálkodást, kereskedést tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá­sit magokban foglalják. II. A'magyar országban kijött, vagy akárhol, de Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által Íratott újabb könyveknek, 's míveknek ismerte­tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai­nak kivonásai is, a' mennyire ezek a' tudomá­nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz­közlik. Hl. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, iníézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, jelességek , tudománybéli kérelmek, új művek, új könyvek 's több e' félék iránt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék