Károlyi István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 25. évfolyam, 1841

1. szám

Azon Tudós Ferjfiak, kik e' Tudományos Gyűjteményt alkalmas munkájikkal elősegítik, tőlünk mindenik nyomtatott ívnyitől négy forinttal tiszteltetnek-meg ezüst pénzben. Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyezni: hogy egy annyi nagyságú p. o eredeti Értekezés , a' mi roás hasonló tárgyú Folyóiratokban, a' formátum nagy­sága , a' betűk apró volta, a' sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott ivet teszen, e' jelen Gyűjteményben a' kissebb formátum és nagyobb betűk miatt) két és fél ívre is kiterjed: az az olly dij: a' mi ott egy nyomatott ívért igértetik , p o. tiz forint ezüst pénzben, itt is, szinte annyira megy fel, t. i ,2 fivért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Értekezó're nézve mindegy. Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' bekül­dendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak magokban tökéletesen kidolgoztassanak 's tisztán, csinosan és hi­bátlanul jleirassanak, bizodalmasan kérvén egyszersmind a' T T. írókat \ hogy munkájikat egyenesen hozzánk Alúlirtakhoz utasitani méltóztassanak. J E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 7— 8 ívnyi Kötet, jelenlévő formában, és borítékban adatik ki, mellyre itt Pesten helyben, vagy alkalmatosság ál­tal innen elvitetve 5 fr. 36 kr.; postai elküldetéssel pe­dig 7 fr. 12 kr. pengő pénz az Előfizetés. Pesten, Januarius 1841. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István m.k, A' Tudományos Gyűjtemény' Tulajdonosai s Kiadóji.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék