Új Tükör, 1977. október-december (14. évfolyam, 40-52. szám)

1977-11-20 / 47. szám

Bioritmus Hétfő, Kossuth, 11.20 Havonta rendszeresen jelentkező mű­sor a Bioritmus, amelynek tetszési indexe a Tömegkommunikációs Ku­tatóközpont felmérése szerint 87 szá­zalék. — Műsorunk tudományos magazin — mondja Sárkány Vera szerkesztő —, amely az egészséges emberekhez szól az egészség megőrzése érdekében. Mostani műsorunkban hallhatnak beszélgetést Fázni és megfázni cím­mel. tudományos beszámolót a ko­leszterinről, tanácsokat idősebbeknek az öregkorra való pszichés felkészü­lésről, valamint ismertetőt a külön­böző teákról és gyógy teákról; ismét a természetes gyógymód került elő­térbe! Nem szeretnénk, ha a műsor címe bárkit is megtévesztene. Külön adásban is foglalkoztunk a napjaink­ban népszerűvé vált. bioritmus né­ven ismert, ám korántsem tudomá­nyos alaposságú elmélettel. Amely feltételezi bizonyos ciklusok létezé­sét, ismétlődését az emberi szerve­zetben. Ez az újfajta csillagjóslás azonban minden tudományos igazo­lást nélkülöz. A műsor összeállításá­ban kiváló orvosok, kutatók működ­nek közre, mint Szendéi Ádám és Szanyi László. Meztelen a király Szerda, Petőfi, 20.33 — A cím ismerős. Ander se n-mesére utal? — kérdeztük az ifjúsági osztály adásának rendezőjét. Kertész Mi­hályt. — Jevgenyij Svarc szovjet dráma­írót sokáig azért tartották csak if­júsági írónak, mert művei legtöbb­ször Grimm és Andersen motívu­maira épültek. Itt is három ismert Andersen-mese ötvöződik egybe: A császár új ruhája, a Borsószem ki­rálykisasszony és A kiskondás törté­nete. Valójában azonban parabola­darabról van szó, az egyeduralom el­leni éles szatíráról. Mindez úgy, hogy egy pillanatra sem vész el a mese szellemes, lírai jellege. — Hogyan sikerült visszaadni az eredeti darab mozgalmasságát? — Tipikus színpadi mű lévén, elég A közreműködő Sebő-együttes sok gondot okozott a rádióra alkal­mazása. Segített a megoldásban a zene is, a kitűnő Sebő-együttes mu­zsikája. A királyt Bilicsi Tivadar játssza, a többi szerepekben Schütz Ilát. Tahi Tóth Lászlót, Sinkovits Imrét, Borbás Gabit hallhatjuk. ÉZSIÁS ERZSÉBET 1977. november 21-27. NOVEMBER 21. HÉTFŐ 'i.OO: Ady Endre versei. ».40: Kács*aí ürösztő — XII. 0.05: Iskolarádió. 10.30: Zenekari muzsika. 11.20: Bioritmus. 11.40: Colas Breugnon. 12.35: Táncze­nei koktél. 13.35: Népdalok. 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Schubert: IV. ..Tragikus” szimfó­nia. 15.10: Édes anyanyelvűnk. 15.1*5: Fe­hér éjszaka. 15.28: Hang képék a VII. Kecskeméti Népzenei Találkozóról. 16.35: Barokk kamaramuzsika. 17.45: Bemutat­juk új felvételeinket. 19.15: Grabócz Miklós népzenei feldolgozásaiból. 20.45: Puccind operáiból. 21.30: Mikrolánc. 23.00: Zenekari muzsika. 0.10: Szörényi Levente és Bródy János táncdalaiból. roska énekel. 17.00: ötödik sebesség. 18.10: Barangolás régi hanglemezek kö­zött. 18.33: Zenés játékokból. 20.33: Mez­telen a király. 21.22: A tegnap slágerei­ből. 22.00: Az MRT énekkara. 22.32: A Bécsi szimfonikus zenekar. 3. műsor: 14.05: Magyar előadóművészek. 14.55: Örkény István: Rózsakiállítás. 15.05: Csajkovszkij: Csipkerózsika. 16.03: Kettős portré. 16.53: Jeanne D’Arc — Részletek Verdi operájából. 18.05: Fekete Afrika zenéjéből. 18.20: Schumann: IV. szim­fónia. 18.53: Muszorgszkij: A halál dalai és táncai. 19.15: Iskolarádió. 19.53: Mag­nóról — magnóra. 20.59: Hangverseny. 22.15: A Nagykanizsai Dzsesszhétvége. NOVEMBER 24. CSÜTÖRTÖK Kossuth: Petőfi: 8.33: Nólacsokor. 9.30: Részletek zenés játékokból. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Énekegyüttesek félórája. 12.53: Ja­nimé Micheau és Alekszaindr Ognyivcev énekel. 13.33: Változatos változatok. 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: ötödik sebesség. 18.00: Az ember biológiai jövője. 18.33: Zeneközeiben. 19.45: Moszkvából érke­zett. 20.15: Labirintus. 21.36: Slágermú­zeum, 22.33: Derűre is derű. 22.58: Ope- rei thangverseny. 3. műsor: 14.05: Leonine Rysanek énekel. 14.30: Brahms műveiből. 15.30: Iskolarádió. 16.03: Mozart művék. 16.40: Mindenki iskolája. 17,10: Huszonöt perc beat. 18.05: Zsebrádiószínház. 18.22: Orfeo. 19.33: Mendelssohn: Motetta. 19.40: Kap­csoljuk a Csepeli Munkásotthont. 20,15: Magyar költők versei. 21.10: Dzsessz- f el vételeinkből. 21.30: A hét zeneműve. 22.00: Britten műveiből. NOVEMBER 22. KEDD Kossuth: 15.57: Zenekari muzsika. 10.05: Bajazzók. 11.38: Co- as Breugnon. 12.35: Meló- liakoktél. 14.05: Ezeregy iélután. 14.50: Éneklő Ifjú­ág. 15.10: Nemzetiségeink epéjéből. 15.30: Debussy: 4-moll szonáta. 15.44: Ma­gyarán szóivá . . . 16.35: Üj operaleme- /.einkböl. 17.07: Budapest—Mexicó—Quito — üti,beszámoló. 17.37: Zenekari muzsi­ka. 13.00: A Szabó család. 19.16: Minden­ki zeneiskolája. 19.51: Ady Endre szü­letésnapjára. 20.21: Bemutatjuk új fel­vételeinket. 20.44: Népdalest. 21.29: Vese és művese. 22.20: Az első szívdobbanás. 23.00: Könnyűzene éjfélig. Petőfi: 8.33: Daljátékokból. 9.00: Fiatal magyar táncdalénekesek és együttesek. 9.34: De­rűre is derű. 10.00: A zene hullámhosz- szán. 11.55: Látószög. 12.33: Arcképek a szovjet irodalomból. 13.33: Ének a dal­ról. 14.00: Qperaslágerek. 14.35: Táncze­nei koktél. 15.36: örökzöld dallamok. 16.33: Csúcsforgalom. 18.00: Harminc perc rock. 18.33: Boross Lajos népi zene­kara. 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Ma­gyar Remekírók. 21.04: Üjhold. 21.21: Verdi: Otteló. 23.50: Cigány dalok, nóták. 3. műsor: 14.05: Zenekari muzsdka. 15.00: 25 éves az ÉDES ANYANYELVŰNK. 16.03: Min­denki iskolája. 16.33: Beethoven: F-dúr vonósnégyes. 17.00: Peter Schreier Mozart operáiból" énekel. 13.05: Századunk mes­terműveiből. 19.33: Tormisz: Hamlet első dala. 19.40: Kapcsoljuk a Magyar Tudo­mányos Akadémia Kongresszusi termét. 21.40: Dzsesszfelvételeinkből. 22.25: Ma­gyar zeneszerzők. NOVEMBER 23. SZERDA Kossuth: 8.57: Labirintus. 9.24: Fauré g-rnoll zongoranégyes 10.55: Zenekari muzsika. 12.35: Tánczenei koktél 13.20: Örkény István: Ró- /.sakiállítás. 13.30: Magyari Imre népi zenekara. 14.30 HBBI Zenekari muzsika. 15.10 Messziről — messzire. 16.10: Párosítók lakodalmas da^ok és táncok. 17.37 Hangverseny. 19.15: Gondolat. 20.00: Üj opera lemezeinkből. 21.04: A kéz balladá­ja. 23.40: A Vasutas Szakszervezet nép zenekara. Petőfi: 8.05: Sullivan: A mikádó. 8.33: Tánczene. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.33: Ró­meó és Júlia. 13.33: Katalinka. 14.35: Énekszóval, muzsikával. 15.15: Kapcsol­juk a. 22-es stúdiót. 15.36: Slágermúzeum. 16.33; Szatirikus dalok. 16.51: Anday Pi­Kossulh: © 8.27: Domenico Scarlatti zongoraszonátáiból. 9.10: Lortzing: A fegyverkovács. 11.88: Colas Breugnon. 12.35: Melódiákoktól. 15.10: Kóruspódium. 16.10: Ko­vács Péter énekel. 16.26: Zenekari muzsika. 17.07: Olvastam valahol... 17.27: Holnap köz­vetítjük . . . 17.47: Régi magyar muzsika. 18.15: Kritikusok fóruma. 19.15: Világ- színház. 20.45: Az Állami Népi Együttes. 21.32: Bemutatjuk új felvételeinket. 22.20: Nagy mesterek — világhírű elő­adóművészek. 23.37: Wagner: Az istenek alkonya. 0.10 Dubarry. 8.05: Bárdos Lajos kórusaiból. 8.33: Hote’ Aranyszivárvány. 9.07: Vörös Kálmán népi zenekara. 9.30: Független emberek. A Zeneakadémia nagytermében ve­zényel Kobajasi Ken-Icsiro (Csütörtök, 3. műsor, 19.33) 10.00: A zene hullámhosszán. 10.55: Gyer­mekek könyvespolca. 12.00: Orfeusz az ■alvilágban. 12.33: Győri stúdiónk. 12.55: Balettzene. 14.00: Szórakoztató antikvá­rium. 17.00: Zenei tükör. 18.33: Hétvégi Panoráma. 19.55. Slágerlista. 20.45: Mez­telen a király. 21.56: Kerekes János és Bródy Tamás operettjeiből. 23.00: Tánc­zene. 23.30: Rigó Sándor népi zenekara. 3. műsor: 14.05: Tosca. 15.05: Berlioz: Fantasztikus szimfónia. 16.03: Galudio Arrau zongo­rázik. 17.00: ötórai tea. 18.05: Négy év­tized magyar operája. 19.05: Palestrina müvek. 19.33: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. 21.10: Operaikettősök. 21.36: Tip-top parádé. 22.06: Kilátó. NOVEMBER 25. PÉNTEK Kossuth: 8.37: Zenekari muzsika. 9.53: Lottósorsolás! 10.05: ISkolarádió. 10.40: Haydn: G-dúr vónósnégyes. 11.00: Remekírók — remekművek. 11.45: Kórusmuzsika. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: _ Népdalcsokor. 14.10: Doni­zetti: Lammermoori Lucia. 15.10: Szabó »V i Ferenc müveiből. 15.51: Rossini: Mózes. 16.03: Lakótelepnek mondják... 17.10: Zenekari muzsika. 17.40: A Dunánál 19.15: ifj. Sánta Ferenc népi zenekara. 19.30: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 22.30: Hol hallgassunk hangversenyt? 23.12: A Skaldowie együttes. 0.10: Giovanni Gab­rieli művek. Petőfi: 8.05: Kedves rokonok. 8.33: Slágermú­zeum. 9.35: Suha Balogh József népmű­vész játszik. 10.00: A zene hullámhosz- szán. 12.33: Mátyás Mária és Radnai György énekel. 13.33: Századunk gyer­mekmuzsikájából. 14.00: Jó utat. 14.45: A beat kedvelőinek. 17.00: ötödik sebes­ség. 18.33: Magnóról — magnóra. 19.32: Verbunkosok, nóták. 20.33: Melis György operettfelv ételeiből. 21.00: Ady szavaló­verseny. 22.33: Volt egyszer egy vad­nyugat. 23.00: Könnyűzene. 23.30: Hang­szerszólók. 3. műsor: 14.05: Beethoven-müvek. 15.12: Rádió­színház. 16.03: A Nagykanizsai Dzsessz­hétvége. 16.49: Négy évtized magyar ope­rája. 18.58: Népzenei felvételek. 19.33: Találkozásaim. 21.40: Hangfelvételek fel­sőfokon. NOVEMBER 26. SZOMBAT Kossuth: 8.55: Smetana: Dal a tenge­ren. 9.30: Mindenki isko­lája. 10.05: Richard Strauss művek. 11.00: Korunk hő­sei. 12.20: Zenei anyanyel­vűnk. 12.30: Magyarán szólva . . . 12.45: Melódia­koktél. 14.00: Hangképek a Kecskeméti Népzenei Találkozóról. 14.30: Falurádió. 15.05: Üj Zenei Üjság. 15.40: Tizenöt perc country muzsika. 16.00: 168 óra. 18.45: Rádiószínház. 19.45: Lemezmúzeum. 20.15: örökzöld dalla­mok. 21.09: Nóták. 22.20: Kazinczy Fe­renc: Fogságom naplója. 23.02: Händel: B-dúr trió-szonáta. 23.15: A beat kedve­lőinek. 0.10: Melódiákoktól. Petőfi: 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Népdal­est (ism.). 10.00: Hogy tetszik lenini? — nyugdíjasok műsora. 11.00: Slágerturmix. 12.00: Lakatos György népi zenekara. 12.33: Világhírű hegedűművészek. 13.23: A Budapesti MadrigáJikárus. 14.00: Fiata­loknak ! 14.45: A méhek bosszúja. 15.02: Herbert von Karajan vezényel. 15.33: Napraforgó. 16.17: Éneklő Ifjúság. 16.33: ötórai tea. 19.29: Magyar tájak, dalaiból. 20.10: Szecsődy Irén énekel. 20.38: A Ma­gyar Rádió Karinthy Színpada. 21.47: Muszorgszkij: A halál dalai és táncai. 22.11: Szimfonikus könnyűzene. 22.33: Slágermúzeum. 23.15: A wimdsori víg nők. 3. műsor: 10.05: Slágerlista. 10.40: Nagy mesterek kamarazenéjéből. 12.20: Romantikus ope­rákból. 13.20: Zenekari muzsika. 15.25: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 16.48: James King énekel. 17.09: Hangverseny. 13.49: A Nagykanizsai dzsesszhétvége. 19.33: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagyter­mét. 21.25: Operaáriák. 21.47: Zenekari muzsika. NOVEMBER 27. VASÁRNAP Kossuth: 8.26: Fjodor Saljapin éne­kel. 10 03: Nyárfapalota. 11.09: Az MRT gyermek- kórusa. 11.29: Szimfonikus zene. 13 10: Jó ebédhez szól a nóta. 14.05: Mozart: Bsz-dúr divertimento. 16.16: Daloló. muzsikáló tájak. 18.05: Záray Márta és Vámosi János énekel. 18.50: A Rádió Dalszínháza. 21.12: Kocsis Zoltán és Kovács Dénes lemezei­ből. 22.20: Sánta Ferenc népi zenekara. 23.00: Operanégyesek. 23.24: Magyar ka­maramuzsika. 0.40: Éji. zene. Petőfi: 12.33: A BM Duna Művészegyüttese. 13.01: Bütyök. 15.33: Sanzonok. 16.00: Régi hí­res énekesek. 16.45: ötórai tea. 17.10: A vasárnap sportja. 4 8.30: Népszerű muzsi­ka — világhírű előadók. 19.48: Népdalok, néptáncok. 22.00: Josephine Bakkerrel Magyarországon. 22.33: Kellemes pihe­nést. 3. műsor: 10.50: Wagner: Lohengrin. 15.08: Világ­színház. 17.04: Ravel müvek. 18.03: A Magyar Rádió Beethoven—Schubert cik­lusa. 18.43: Világlíra. 19.51: Dalciklus. 20.02: Müvészlemezek. 21.05: Csak fiata­loknak! 22.05: Elisabeth Söderström dalestje. 32 □

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék