Turista Magazin, 1989 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1989-06-01 / 6. szám

Turista-Krónika FELSZABADULAS Bakony 1 FELSZABADULÁS 44 Ötödször rendezte meg a Bauxitkutató Természetjáró SE felszabadulási emléktúrá­ját, 44 km-es teljesítménytúra formájában, ezúttal Városlőd— Csehbánya—Augusztin-ta- nya—Bakonybél—Németbá­nya vadászház— Városlőd út­vonalon. Jó gyalogidőben 195-en vágtak neki az útnak, s 166 túrázó ért célba a meg­adott szintidőn belül. A legna­gyobb feladatot a Középső- Hajag meredek nyugati olda­lának megmászása jelentette, és voltak sporttársak, akiknek gondot okozott a menetvázla­ton feltüntetett jelzett turista­utak követése, s így a Csehbá­nya szélső utcájában, vagy a bakonybéli főutcán telepített állomást sikerült kikerülniük. Volt aki Gerencs pusztáig is el­keveredett. Legnagyobb lét­számmal a veszprémi ipari szakközépiskola vonult ki. LÉNÁRT JÁNOS-TÁBOR Július 15—25. között a Bükk hegységben, az Eger— Lillafüred műút mentén lévő Heregréten ismét megrende­zik az Országos Dr. Lénárt Já­nos Környezet- és Természet- védelmi megyei tábort. A 19. alkalommal kiírt rendezvény rendező szervezi: HNF Heves Megyei Elnöksége Környezet­és Természetvédelmi Munka- bizottsága, a Heves Megyei Tanács V.B. Környezetvédel­mi Bizottsága, a Heves Megyei TB, a Mátra-Bükki Intézőbi­zottság, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és az egri Peda­gógus SE Természetbarát Szakosztálya. A tábor célja: a résztvevők környezet- és ter­mészetvédelmi ismereteinek bővítése, a természet szerete- tére és védelmére való nevelés. Program: a Bükk élővilágának megismerése, szakelőadások, madarak és fák napja termé­szetvédelmi vetélkedők, rajz­versenyek, gyermektúrák, gyermektábortüzek, környe­zetvédelmi munkatúrák, bar­langok, hegycsúcsok, források takarítása. A cserkészek ré­szére altábort alakítanak ki. A táborozás ingyenes, önellátó, sátorról, hálófelszerelésről, főzőedényekről, víztartályok­ról, mosdótálról, élelmezésről mindenki maga gondoskodik. A tábor a Tájak-Korok- Múzeumok 1137. sz. pecséte­lő- helye. Megközelíthető Egerből és Miskolcról szom­baton és vasárnap induló tá­volsági autóbusszal, Miskolc­ról Répáshutáig naponta többször is közlekedő autó­busszal, valamint egyéni jár­művel. A tábor a Bükki Nem­zeti Park területén van, a nö­vények és az állatok védettek. A tábor szabályzatának betar­tása, a tábor programjaiban való részvétel mindenki szá­mára kötelező. Jelentkezés a tábor területén Hortobágyi Ernő táborvezetőnél, de szíve­sen veszik az előzetes jelentke­zéseket is Hortobágyi Ernő cí­mén: 3300 Eger, Kisvölgy ut­ca 3. Minden kedves érdeklő­dő gyermeket, fiatalt és felnőt­tet szeretettel várnak a tábor rendezői. ZSELIC 40 Ötödször rendezi meg júni­us 10/11-én a kaposvári KPVDSZ Vörös Meteor Egyesület az immár jubileumi­nak számító Zselic 40 éjszakai teljesítménytúrát. A körtúra rajt-cél helyen ezúttal az egye­sület mindhárom szakosztálya érdekes programot kínál az ér­deklődőknek. Június 10-én lesz a délelőtti órákban az egyesület turistaházánál az új sportpálya avatása, amelyet a tömegsportszakosztály labda­rúgó-villámtornával egészít ki, s amelyen külföldi csapatok részvételére is számítanak. A túramotoros szakosztály be­mutatót tart és — térítés elle­nében — motoros túrákat szer­vez a Zselicség legszebb pont­jaira. Az éjszakai túrát a gyalog­túra-szakosztály bonyolítja le. Az útvonal és ellenőrző pont­jai: Rajt: Simonfa turistaház, este 19 órakor; — Herceg­domb—Ropolypuszta—Szent Tamás- puszta—Terecseny­puszta—Gálosfa—Csóka kert—Simonfa turistaház (cél, reggel 7 óra). A túrán bárki részt vehet, ha annak teljesítéséhez képesnek érzi magát. Nevezési díj: 50,— Ft. a helyszínen fizetendő. Je­lentkezés 10-én, legkésőbb 18.30-ig. A turistaházban 75,— Ft té­rítési díj ellenében szállást tud­nak biztosítani. A sátorral ér­kezőknek táborhely, konyha, fürdő használata 35,— Ft-ért biztosítva van. Minden szintidőn belül tel­jesítő megkapja a túra emlék­lapját, valamint a teljesítések számának figyelembe vételé­vel a piros-fehér-zöld jelvé­nyek valamelyikét. (A sport­társak a korábbi teljesítéseket igazoló jelvényeket hozzák magukkal.) Ebben az évben először lesz mód a ZSELICI TÚRÁZÓ cím elnyerésére, melynek fel­tétele a zselicségi tájvédelmi körzet területén megrendezett 3 teljesítménytúra egy naptári éven belül történő teljesítése. (Zselic 30, rendezi a szigetvári T. B. B.; Zselic 40, rendezi a kaposvári KVDSZ; Zselic 50, rendezi a kaposvári KITE.) A Zselici túrázó cím a rendező egyesületek bármelyikénél be­nyújtandó igazolásokkal igé­nyelhető minden év novem­ber 1-je és 30-a között. A simonfai turistabázis Ka­posvártól D-re, 8 km-re talál­ható. Megközelíthető autó­busszal, gépkocsival a 67-es úton, illetve Kaposvárról gya­log a kék vagy sárga sávjelzé- sen. A szállásigényeket az alábbi címre váija a rendezőség: He­vesi Zoltán, 7400 Kaposvár, Vörös Hadsereg út 15. GERECSE 50 8. alkalommal rendezte meg a Komárom Megyei TB a Gerecse 50 teljesítménytúrát, amelyet szponzorként segített a Hungária Biztosító, a Kom- tourist, a megyei tejipari válla­lat, a megyei diáksport tanács és a MISÓ. A hűvös idő elle­nére 1730-an jelentkeztek a rajtnál, s közülük 1580-an ér­keztek a célba a szintidőn be­lül. Idén a legidősebb résztve­vő a 73 éves szőnyi Sári Gyula volt, aki immár harmadszor indult a túrán. A legfiatalabb résztvevő ugyancsak Szőnyből érkezett: a 8 esztendős Rokay Attila, aki nagyapjával járta végig az 50 km-es túrát. Érde­kesség, hogy néhány külföldi turista is részt vett a rendezvé­nyen, közöttük a kaliforniai Phillips Banny is. MÁRCIUS IDUSA SALGÓN A Tájak-Korok-Múzeu- mok salgótatjáni klubja márci­us 12-én kirándulást szerve­zett a Salgóra, hogy a nemzeti színű szalaggal átkötött fenyő­koszorúját elhelyezze azon a kopjafán, amelyet az elmúlt évben állítottak Petőfi Sándor születésének 165. évfordulója tiszteletére. A koszorúzás előtt a háromesztendős Somogyi Béla szavalta el a Nemzeti dal két versszakát, majd a csapat az erdei tornapályán elindult Eresztvénybe, a Dornyay tu­ristaházhoz, amely 1935-ben Dr. Darnay Dornyay Béla ta­nár, muzeológus, honismereti kutató kezdeményezésére épült. Az épület falánál em­léktábla hirdeti Darnyay mun­kásságát. A nagy tudós szüle­tésének 102. évfordulója már­cius 25-én volt, így a klubta­gok az ő emléktáblájánál is el­helyezték a megemlékezés ko­szorúját. (Képünkön a Dor- nyay-fogadó látható Ereszt- vényben.) Az emléktáblánál Dornyay egykori tanítványa, Dr. Ruzsik Mihály emlékezett meg a nagy polihisztor egykori salgótarjáni életútjáról. A TKM klub rendezvénye Saigon, a Petőfi-emléktábla és a kopjafák előtti ünnepség elő­készületei jelentős szerepet kaptak a március 15-i emlék­túra sikerében. 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék