Turisták Lapja, 1916 (28. évfolyam)

Irodalom - A. Huber: Das Klima der Zugspitze. Réthly Antal dr.

KÜLÖNFÉLÉK teket igénybe fogják venni. — Új Csórható (Móry-telep) is a síelők részére lesz nyitva e télen, minek folytán a villamos vasút is fog közlekedni Csorbáig. — Tarpatakfüreden, a Zerge-szállóban, a Sziléziai menházban és a zöldtavi Frigyes­menházban lesznek elosztva a tanfolyam többi katonái. — A közös hadsereg sielő tanfolyama katonáit egyes tátraalji falvakban fogja elhelyezni. R. M. Katonai üdülőtelepek a Magas-Tátrában. Tátralomniezon a tiszti üdülőtelep október hó végén megszűnt és Bártfafürdöre helyeztetett át. így a „Palota"-szálló e télen a sportoló közönség számára lesz nyitva. — Újtátrafüreden állandóan nagy számmal vannak üdülő tisztek az „Európa"-szállodában. — Tátraszéplakon a „Tivoli"-vilIában a Vöröskereszt-kórház dr. Guhr Mihály főorvos vezetése alatt áll és a háború kezdete óta sok száz beteg tisztnek és legénységállománybeli katonának adta vissza egészségét. — Alsótátrafüredet a rokkantügyi hivatal vette meg tüdőbeteg katonáink részére és alakította át téli használatra. — Virágvölgyet szintén a rokkantügyi hivatal akarja megvenni Poprád várostól. A tárgyalások még folynak. R. M. Építkezések a Tátrában. Csorbatónál egy nagyszabású kávéházat épít a kincstár nyár óta a nagyszállodához. Hoepfner Guidó műépítész tervei szerint. Jövő tavaszra valószínűleg készen lesz. — Újtátrafüreden dr. Sontagh Miklós nagyszabású szanatóriumot tervez építeni a teleptől délre a református templom mellett. — Otátrafüreden a „Csáky"-liázat és a „Scepusia"-villát központi fűtésre rendezik be téli használatra. A két épületet előcsarnokkal (hallal) kötik össze és közös étteremmel látják el. Valószínűleg január hóban fog megnyílni. R. M. A Salamon tornyának rekonstruálása. A Műemlékek Országos Bizottsága elhatározta, hogy a visegrádi Salamon-tornyot, Budapest-környéki hegyvidékünk e szép régiségét, restauráltatja. A költségekről a kultuszminiszter az állami költ­ségvetés keretében gondoskodik. Elhatároztatott továbbá a vágvölgyi sztrecsényi vár restaurálása és a zborói Rákóczi-kastély és templom, továbbá a sztropkói róm. kath. templom helyreállítása is, a melyeket tudvalevőleg az orosz invázió rongált meg. Sz. N. A „Virágbokorhoz" cz. vendéglő: a kedvelt „Blumenstökli", hova bennünket társasvacsoráinknak s annyi szép ünnepélyünknek évtizedekre visszamenő kedves emléke köt, áldozatául esett a háborús idők kérlelhetetlen követelményeinek. Tulajdonosa katonai szolgálattételre bevonult s üzlete — mint ezidőszerint annyi más — bezáratott Fel fog-e támadni, a jövő kérdése. A pálvölgyi barlangról lapunk előző számában (126. 1.) megjelent közle­ményünkre Kovachich József tanár t. tagtársunktól hosszabb nyilatkozatot kaptunk, melyben sajnálkozásának ad kifejezést a fölött, hogy az említett közlemény — írójának tájékozatlansága folytán — a barlangot lekicsinyli és a közönséget annak látogatásától elriasztja, holott a barlang ma már — jelenlegi bérlőinek szakszerű munkája által — robbantások és sziklarepesztések nélkül oly könnyen bejárhatóvá vált, „hogy a barlangot látogató közönség annak nagy részét akár ünneplő ruhá­ban is minden veszély nélkül kényelmesen megtekintheti". A nyilatkozat végül azt mondja: „Hála a székesfővárosi tanácsnak azért, hogy a Magyar Amatőrök Országos Egyesületének kérését oly beható vizsgálat tárgyává tette. Már-már azt beszélték mindenfelé, hogy a főváros megkezdi az út rendezését, felvezetteti a vízvezetéket, segélyezi a M. A. 0. E.-t, míg végül a szép reményeket a rideg való váratlan fordulata egy csapással megszüntette: a beadvány ad acta tétetett." 170

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék