Turisták Lapja, 1920 (32. évfolyam)

TARTALOM: Oldal Meghívó 1 A háború, a kommün és a Magyar Turista­Egyesület. Déry József 2 Egyesületünk élete 1919-ben. Jász Géza . . 11 + Dévai Sándor. (Képpel.) Déry József • . 12 v Dr.Tódorffy Domokos. (Képpel.)/lísz Géza 15 A szentendrei osztály megalakulása. Déry József 16 Emlékek. Bczsek Rezső József 17 Németh Imréné. (Képpel.) Déry József . . 18 Egyesületi hírek. M. T. E. 1918 február 28-i vál. ülése. Sz. N. 20 „ „ „ 1918 márc. 12-i „ „ Sz. N. 20 „ . „ 1918 április 2-i , „ Sz. N. 21 „ „ „ 1916 dec. 16-1 , „ Sz. N. 22 „ „ „ vagyonkimutatása 23 , „ „ zárszámadása 24 A Rózsa-asztal teaestélye. Lakner Károly . 26 A Tátra-asztal estélye. Jász Géza .... 27 Intéző-bizottság ülése 27 Oldal M. T. E. Rózsa-asztala 27 * , n Tölgy-asztala 27 „ , „ Óbudai asztala 27 „ , „ Szentendrei Osztályának vál. ülése. Pongrácz György 28 Encián Turisták 28 Irodalom. Karpathen-Post. D. J 29 Magyar Turisták Évkönyve. Cs. L. ... 29 Turistaság és Alpinizmus. D. J. 30 Magyar Sí-Klub évkönyve. D. J 30 Budai Napló. D. J. 31 Személyi hírek. Dr. Thirring Gusztáv 31 Neumann Dezső. H. A. . . 31 Dr. Komarnicki Román 31 Vegyesek. A Vesuvio 32 A szerkesztő-bizottság elnöke: Déry Józaef. Tagjai: Szeidl Nándor és dr. Wenlnger László. KÉRELEM. Felkérjük azokat az egyesületi tagokat, kik tagsági dijaikkal hátralékban vannak, hogy tagsági díjaikat, a csatolt csekklap felhasználásával, beküldeni szíves­kedjenek és pedig annál inkább, mert a közgyűlésen szavazati joggal csak azok bírnak, kik a f. é. tagsági díjat lefizették. FELOLVASÁSOK KAZÁR GYŐZŐ TÉRKÉPOLVASÓ ELŐADÁSA márczius 16-án, d. u. 6 órakor a Magy. kir. természettudományi társulat I. emeleti nagytermében (VIII., Eszterházy-utcza 16). Dr. CHOLNOKY JENŐ felolvasása: TURISTASZÉPSÉGEK MAGYARORSZÁG MEGSZÁLLOTT TERÜLETEIN. Április hó 7-én. BEKEY IMRE GÁBOR felolvasása április 13 án: A BARLANGKUTATÁS. A két utóbbi felolvasás közelebbi adatait a napilapok útján tesszük közzé. Kazár Győző úr térképfelolvasása nem 16-án, hanem 23-án lesz megtartva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék