Turisták Lapja, 1936 (48. évfolyam)

50145) Az egyesületi év végén és folyóiratunk negyvennyolcadik évfolyamúnak be­fejeztével, igaz szeretettel köszöntöm a Magyar Turista Egyesület nagy család­jának minden tagját s a Turisták Lapja minden hívét és olvasóját. Egyesületünk, két esztendő múlva, félévszázados fennállásának jubileumát fogja ünnepelni. Büszke örömmel állapithatjuk meg, hogy ez a félévszázad a lelkes munka jegyében zajlott le. A hazai turistaság első apostolai indí­tották útjára egyesületünket, amely munkakészségével mindvégig híven kitar­tott a kettöskeresztes és gyopáros zászló alatt, azok mellett az ideálok mellett, amelyet nagynevű alapítóink szent örökségként reánkhagytak. A félévszázados jubileum közelsége azonban fokozottabb munkára és foko­zottabb összetartásra ösztökél. Az utóbbi tíz esztendő egyesületi életünkben a műszaki létesítmények kora volt. A világháború és a forradalmak kábultságából magáraeszmélt természet­rajongóknak legfontosabb célja a megmaradt hegyvidék turistafeltárása, átjel­zésekkel, kilátókkal, menedékházakkal való ellátása volt. Egyesületünk is ezt az utat követte s ma már a csonkaország különböző hegyvidékein 22 menedék­házunk hirdeti, hogy ezt a programot becsülettel elvégeztük. A menedékháza­kon kívül, gondosan kiépített úthúlózatunk és ennek keretébe iktatott forrás­foglalásaink, kilátóink és más turista műszaki-létesítményeink jelzik útunk egyes állomásait. Elnöki tanácsunk, a következő esztendők célkitűzéseinek homlokterébe a turistanevelés, a lelkes propaganda s a változott körülményeknek megfelelő szer­vezés problémáit kívánja beiktatni. Az igazi turista-ideál előttünk áll: az örök szépségekért rajongó, természet­kedvelő, hazáját szerető, bajtársi szellemű, jellemes magyar ember típusa! Ennek a törvényt és hagyományokat tisztelő, haladó szellemű, a nemzeti munkáért áldozatokra kész, egészséges és tisztult életcélű turistatípusnak szegődtünk szolgálatába; ezért dolgozunk, ennek tartjuk előadásainkat, ennek írjuk lapun­kat, hogy öt a turistaképzés helyes útján vezethessük s a természeti szépsé­gek reminiszcenciáival szórakoztassuk, neveljük. Ebbe a táborba kell minél több természetkedvelő honfitársunkat behoz­nunk, hogy az a család, amelyet tagjainak testvéri szeretete, egymás munkájá­nak megbecsülése tart össze, ilyen lelkes hívekkel szaporodjék. Ehhez a munkához kéri és várja minden tagtársunk önzetlen segítségét és lelkes támogatását, örömmel teljes boldog karácsonyt és jobb magyar új­esztendőt kívánva bajtársi kézszorítással a Turisták Lapja szerkesztője.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék