Turul 1892 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. i. Értekezések és önálló czikkek. CSERGHEŐ GÉZA. ... ... A «Török» családok (két czímerrajzzal) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28 CSOMA JÓZSEF ... Magán czímer-adomány ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... — — Kőszegi László czímerlevele (színes czímerképpel) ... ... ... ... . . __. ... 72 — — Az olasz renaissance a magyar heraldikában fkilencz czímerrajzzal) .... . 157 — — Jobbágy nemesítések ... ... ... ... ... ... ... ... 187 DÉCSÉNYI GYÜLA... ... A somkereki Erdélyi család 1415. évi czímereslevele és nemzedékrendje (színes czímer képpel) ... ... ... ... ... ... ... ... .__ ... ... ... ___ ... 105 — — Magyar heraldikai emlékek külföldi czímeres-könyvekben (I. A magyar király czí­meres tornaöltözete a xv. században, színes képmelléklettel. II. A Manesse­codex magyar lobogója) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 181 DUDÁS GYULA ... ... Czímeres nemeslevelek Bjícs-Bodrogh vármegye levéltárában ... ... ... ... 51 FEJKRPATAKY LÁSZLÓ Örökös naptár ... ... ... ... ... ... ... ... _._ ... ... ... ... 48 — — Három királyi pecsét. (1. Szt. László pecsétje. 2. Kálmán király pecsétje. 3. II. Béla pecsétje.) Három pecsétrajzzal.... — ... ... ... ... __. ... ... ... ... 133 — — A csatári és szedikerti Hofman család... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 147 — — Titkári jelentés a M. Heraldikai és Genealógiai Társaság működéséről... ... ... 190 GHYCZY PÁL ... ... ... Nagybaráthi Huszár János czímerlevele, 1572. (egy czímerrajzzal) ... ... ... 101 KANDRA KAROS... ... Az Aba-származású Debrei-család ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 183 Dr. KARÁCSONYT JÁNOS A Geisa név kiejtése. I. A Gecse kiejtés védelmére... ... ... ... ... ... ... 38 KÁROLYI ÁRPÁD ... ... Bihácsvidéki bevándorló «vlachok» és czímerök a xvi. század végéxö\ (egy czímer­rajzzal) ... ... ... — — ... — — — — — ... — ... — —- 57 Kis BÁLINT ... ... Erdély régi családai. A körispataki Kálnoky-család... __. ... ... __. ... ... 83 — Erdély régi családai. (I. A szunyogszegi vagy fogarasi Maylád-család. II. Az oszto­páni Perneszy család. III. A zabolai Basa család... ... ... ... ... _ . 130 — — A homoród-szentpáli Szentpáli család ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 177 Dr. KOMÁROMY ANDRÁS Magyar nemzetségek __. ... ... — .._ ... — — ... — ... ... ... — 14 — — A homoród-szentpáli Szentpáli család... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 139 LEHOCZKY TIVADAR A derczeni Dercsényi család ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 146 MYSKOVSZKY VIKTOR .. J Bártfa város legrégibb pecsétjei és czímere (öt rajzzal) ... ... ... ... ... 125 NAGY GÉZA ... "A Geisa név kiejtése. II. Gyejcsa és Gecse ... ... ... ... ... ... — ... ... 42 — — Az Oslu nemzetség eredete — — ... ... ... „. ... ... — ... ... 75 — A régi magyarok személynevei. (Nomenclator Hungarorum Antiquorum. Irta Kubinyi Ferencz. 1ÍÍ92. 1 füzet.) Könyvismertetés... ... ... ... ._. ... ._. ... __. 9s PÓR ANTAL . ... — Genealógiai kérdések. (I. Gergely választott esztergomi érsek származása 1298— 1503. II. A Nagymartoniak és Kanizsaiak közötti rokonság. III. A tengeri kigyó vagyis ama bizonvos László vajda nemzetsége. IV. Miklós esztergomi érsek 1350—1357.)— ... ... ... — — — ... — — — — 121 B. RADVÁNSZKY BÉLA Zemlényi Dávid czímerlevele 1418-ik évből (színes czímer képpel) ... ... . 12 STESSEL JÓZSEF ... ... Az Athinai család történetéhez... ... ... ... ... — ... ... 186 Dr. SZOMBATHY IGNÁCZ. A tirnai és beczkói Szombathy család (egy czímerrajzzal) ... ... ... .... ... 86 TAGÁNYI KÁROLY... ... Vélemény Makó város czímeréről ... ... ... ... ... ... ... ... 197 THALLÓCZY LAJOS ___ Hervoja herczeg és czímere (hét rajzzal)... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 THALY KÁLMÁN ... — Adalékok a Rákóczi-ház nemzedékrendjéhez.-. ... — ... ... ... ... ... _ . 153 Dr. WF.RTNER MÓR . . Két régi család. (I. Az Athinaiak. II. Az óvári és vöröskői Wolfart család) ... — — A Frankóiak ... — ... — — — — — — — - —- 113 Családtörténeti adalékok. (I. Az első Kórógyiak. II. A Tornaiak ősei. III. Pótlékok az ónodi Czudarok nemzedékrendjéhez) ... ... ... ... ... ... 166

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék