Turul 1910 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

I. Értekezések és önálló czikkek - Komlóssy Arthúr: Az angol királyné magyar rokonsága. Gróf Rhédey Mihály leszármazói (Egy genealogiai táblával)

Nagy Iván közkézen forgó, nagytekintélyű mun­kája sokban hozzájárult ahhoz, hogy országosan elterjedt a romantikus mese, melyhez azután az emberek fantáziája hajmeresztő részleteket koholt. A mende-mondával szemben a valóságot leg­hívebben Kozma Lászlónak, a gróf Rhédey csa­lád volt ügyvédjének emlékiratai tárják fel, me­lyekből a gróf Rhédey Klaudia halálára vonat­kozó részt Kozma Ferencz az Erdély cz. hon­ismertető folyóiratban ( 1909. 9— 1 o. szám) közölte. E szerint a grófnő 1841 október elsején a stájer­országi Pettau városban, nyolcz napi kinos beteg­ség után hunyt el. A nyár nagy részét férjével és gyermekeivel együtt özvegy édesanyjánál a marosszéki Erdőszentgyörgyön töltötte, a honnan Württembergi Sándor herczeget, ki már ekkor vezérőrnagy és gráczi hadosztályparancsnok volt, a stájerországi hadgyakorlatok már előbb elszó­lították, a herczegné pedig három gyermekével szeptember hónapban indult útnak Grácz felé. Az utazás utolsó napján, Grácz közelében ko­csijuk az utmeneti árokba fordult s a herczegné, a ki éppen anyai örömök elé nézett, oldalán fájdalmas ütést szenvedett. Mindennek daczára másnap Gráczból egy barátnéjával, gr. Török Miklós huszárkapitány nejével, férjeik látoga­tására lóháton Pettauba rándultak, hová nyolcz órai fárasztó lovaglás után este érkeztek meg­A herczegné mindjárt ágynak is dőlt és nyolcz nap múlva, október elsején, belehalt betegségébe Holttestét utolsó kívánságához képest Er­délybe szállították és október 21-ikén Erdőszent­györgyön, a gróf Rhédey család ősi sírboltjában, ugyanabban a református templomban temették el, ahol a korai véget ért grófnő 1812 szeptem­ber 21-én a keresztségben a Zsuzsanna-Klaudia nevet nyerte. A stájerországi guberniumnak az erdélyi guberniumhoz intézett 17260/1841. sz. sürgős átirata (10856/1841. erd. főkormsz. sz.), melyben az utóbbit hivatalos rövidséggel érte­siti, hogy a holttest szállitására az engedélyt megadta, a halál okát nem emliti. Az erdőszent­györgyi ref. halotti anyakönyvbe a halálozás okául «gyermekvesztés» (korai szülés) van beírva. Gróf Rhédey Klaudia emlékét férje, Würt­tembergi Sándor herczeg, a ki 1885-ben, 81 éves korában, mint nyugalmazott lovassági tábornok hunyt el, mindvégig szeretetteljesen ápolta s kegyelettel adózott a korán elhunyt grófnő és j szülei emlékének a grófnő egyetlen fia, Teck Ferencz herczeg is, a ki első gyermekét, Vic­toria-Mary herczegnőt számos keresztneve mel­lett magyar nagyanyjának Klaudia (Claudine) és szépanyjának Agnes nevére s 1868-ban szü­letett Adolf fiát magyar szépatyjának László nevére is kereszteltette. Teck Ferencz herczeg halála után pedig leánya, a mostani angol ki­rályné adta jelét a tiszteletnek nagyanyja em­léke iránt azzal, hogy az erdőszentgyörgyi re­formátus templomban levő sirja fölébe 1905 májusában diszes márványemléket emeltetett. 4 * * Az angol királyné és gyermekei gróf Rhédey Klaudia révén a gr. Rhédey családdal és több más magyar családdal eléggé közeli vérrokon­ságban állanak. Gróf Rhédey Klaudiának két leánya közül Teck Claudine herczegnő 1894-ben, mint hajadon hunyt el, az 1893-ban elhunyt Amália herczegnőnek pedig gróf Hügel Pállal kötött házasságából egy fia : gr. Hügel Pál (szül. 1872.) származott, a ki e szerint az angol királynénak apai ágon egyetlen elsőfokú unoka­testvére. Gróf Rhédey Klaudiának testvérei, a kiktől az angol királynénak másodizigleni unoka­testvérei származhattak volna, kora gyermeksé­gükben elhaltak s igy az angol királynénak Rhédey-réven másodunokatestvérei nincsenek ; Rhédey-ágon való harmadizigleni unokatestvérei azonban elég számosak,ezeknek gyermekei pedig, a kik a királyné gyermekeinek negyedizigleni unokatestvérei, természetesen még nagyobb szám­mal vannak. A mellékelt leszármazási tábla az angol ki­rálynénak s testvéreinek, Teck Adolf, Ferencz és Sándor herczegeknek s gyermekeiknek csak ezeket a fentemiitett legközelebbi magyar rokonait tünteti fel, a kik valamennyien gr. Rhédey Klaudia nagyatyjától, az 1744-ben grófi rangot nyert Rhédey Mihály tói, mint közös őstől szár­maznak ; de — néhány figyelemreméltó kivétel­től eltekintve — még a rokonoknak e legszű­kebb csoportjából is elhagytam azokat, a kik utódok hátrahagyása nélkül haltak el. Az angol királyné gyermekeivel negyedfoku unokatestvéri viszonyban álló magyar rokonok némelyikének már lehetnek gyermekei, de a táblázatba ezeket sem vettem fel, mert a királyné gyermekeinek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék