Turul 1996 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

3-4. füzet - 1. Értekezések, önálló cikkek - Ernődi Tamás: A Kusalyi Jakcsok származása és címere

57 I. ERTEKEZESEK ES ONALLO CIKKEK A KUSALYI JAKCSOK SZÁRMAZÁSA ÉS CÍMERES EMLÉKEI A Kusalyi Jakes családnak a Gutkeled nemzetség egyedmonostori ágából való származtatása az 1323 és 1352 közt szereplő Adony fia Ivánka fia Jakcs 1 és a Kusalyiak őse, Jakcs mester önkényes azonosításából adódott és Szirmay Antalra vezethető vissza 2. A Nagy Iván által ennek alapján összefüggő láncolattá szer­kesztett, egyébként meglehetősen pontatlan és hiá­nyos genealógiát az eredet megkérdőjelezése nélkül Bunyitay, majd nyomában többen, részleteiben he­lyesbítették 3. Az akkor általuk már jórészt ismert bir­toktörténeti adatokból egyértelműen következ­tethető, hogy az egyedmonostori ági Gutkeledek fal­vainak zöme Biharban feküdt 4, míg a Kusalyi Jakcsok falvai Közép-Szolnok vármegyében. Az utóbbiak első bihari szerzeményei néhány I. Lajostól zálogolt falu, az 1366-ban kapott Érkeserű, illetve az 1386-ban ka­pott Monostorosábrány körüli falvak 5, amelyeknek semmilyen kapcsolatuk nem volt a Gutkeled nemzet­ség uradalmaival. Egyetlen késői, 1410-ből való okle­vélben szerepelnek együtt véletlenszerűen az egyik Adonytól leszármazott Gutkeled családág és a Kusalyi Jakcsok több közép-szolnoki birtok kapcsán 6. Karácsonyi János nemzetségtörténeti összefoglalójá­ban kételyeinek megfelelően a Jakcsok már nem kap­nak helyet a Gutkeledek kiterjedt családfáján, s ja­vaslatára Petri Mór is elveti az addig általános nézetet 7. Ugyanakkor a müvét kiegészítő heraldikai tanulmányba 8 belekerül a címertani irodalom Bunyitayn alapuló téves hagyománya átvételeként a Gutkeled nemzetségből való származtatás egyik érve: Kusalyi Jakcs György állítólagos szatmári ispán 1358. évi pecsétje, címerpajzsában három oldalékkel 9. Ez azonban téves olvasaton alapul, mert az 1358. július 12-én Csengeren kelt oklevél kiállítója „magister Georgius filius Gregorii de Rusal", azaz Rosályi György szatmári alispán, aki valóban a Gutkeled nemzetségből származik, pecsétjének felirata: S. GEORG GREGORI 1 0. Nagy valószínűség szerint a Gutkeled nembeli Jakcsnak nem voltak utódai 1 1 és a kihalt egyedmonostori családágak falvaiból egy sem került a Kusalyiak kezébe 1 2. A valóságban a Kusalyi Jakcsok ősei alacsony tár­sadalmi rétegből származtak, nem tudunk egyetlen ősi birtokukról sem. 1341-ben említik először Kusalyi Tamás fia Jakcsot és Lőköst, akik János lánya Ilenk asszonytól kapják Mont (Közép-Szolnok vm.), annak anyai örökségét 1 3- A család kusalyi eredetű lehetett ugyan, de az előnévként szereplő falu felét csak 1349­ben, Petri szerint 1345-ben 1 4 adja Irinyi András lánya Margit, Lőkös felesége Jakcsnak, másik felét pedig vásárlás útján szerzik meg 1 5. Az eredetileg várjob­bágy Irinyiek IV. László mellett harcolva küzdik fel magukat kisnemesi sorba. Kusaly birtokába ismeret­len úton kerülnek, mindenesetre a család több tagjá­nak része van benne, Margitot leánynegyed illeti 1 6. A Jakcsok legkorábban szerzett falvai még Vaja, szin­tén anyaági örökségként a szatmár megyei Portelek, valamint a zálogjogon bírt Csalános, Zánok és Varsolc 1 7. Itt említhetjük meg, hogy nem bizonyult igaznak az az adat, amely szerint Zoványban Jakcs mester monostort alapított volna még a XIII. század­ban 1 8 Kusalyi Tamás fiai közül egyedül Jakcs viselt je­lentősebb tisztséget. 1341-ben már I. Lajos király ud­varában találjuk, mint „magister aule regie iuve­nis" 1 9. 1380-ig királynői lovagként, illetve az aula tag­jaként szerepel 2 0, 1359 és 1365 között túróci, 1362­ben mosoni ispán, 1361-ben modori és manigai kirá­lyi officiális 2 1. 1353-ban I. Lajos Kusalyon, a nevét vi­selő család tekintélyének és gazdagságának alapját képező későbbi uradalom magvában Jakcs udvari lo­vagnak és fiainak érdemei jutalmául, mivel fiatalkora

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék