Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1905 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1905-01-01 / 1. szám

Budapest, 1905. január hó. II. évfolyam 1. szám. ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. PAP JÓZSEF A KAMARA TITKÁRA. Szerkesztőség : Budapest, V., Szemere-utcza 10. szám. I. emelet. Kiadóhivatal: „Árpád'1 kő- és könyvnyomdái vállalat VII., Valeró-utcza 9. sz. TARTALOM : I Igazságügyminiszteri leiratok: A m. kir igazságügyrainister leirata a buda­pesti ügyvédi kamarához a létesítendő nyugdíjintézet tárgyában 1. oldal; mellék'et ezen leirathoz 2. oldal ; a m. kir. igazságugyminiszter leirata a budapesti ügyvédi kamarához a védők és közvédőknek kézbesítendő iratok tárgyában 24. o dal ; a ra. kir. igazságügyminisz- ter leirata a búd'pesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizsgáló bizottság tagjainak megválasz­tása iránt 25. oldal; a m kir. igazságügy mniszter leirata a budapesti ügyvédi ^kama­rához az ügyvédvizsgáló bizottság "-lnökutn'k kinevezése tárgyában 25. oldab — II. Őszi ér­tekezlet 26. oldal. — III. A fegyelmi bíróság határozatai 40 old. — IV. Személyi változások 49. old. — V. Közlemények 54. old. I. Igazságügyminiszteri leiratok. A m. kir. igazságügymin szternek le­irata a létesítendő nyugdíjintézet tárgyában. T. 159|29. szám. Arra a törvénytervezetre vonatkozólag, a melyet az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet felállítása tárgyában a budapesti ügyvédi kamara nyugdíjügyi bizottsága kidolgozott, s a melyet 1904. évi márczius 9-én T. 159 2. szám alatt véleménynyilvánítás végett az összes ügyvédi kamarákkal közöltem volt, az összes ügy­védi kamarák nyilatkoztak. Az ügyvédi kamarák közül négyen, nevezetesen a balassa­gyarmati, a miskolezi, a szombathelyi és az aradi ügyvédi kamara határozottan ellenzik az ügyvédi nyugdíj kérdésének azon elvek alapján való megoldását a melyek a törvénytervezetben jutnak ki­fejezésre, s e helyett a kamarai segélyelapok fejlesztését hozzák javaslatba.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék