Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1906 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1906-01-01 / 1. szám

III. évfolyam I. szám. Budapest, 1906 január hó. ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. PAP JÓZSEF A KAMARA TITKÁRA. Szerkesztőség: 1 Kiadóhivatal : Budapest V., Szemere-utcza 10. szám, Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája I. emelet. Vili., Szentkirályi-utcza 30. sz. TARTALOM : I. Igazságügyrninisteri leiratok: A m. kir. ígazságügyminister leirata a buda­pesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása iránt l. oldal. ; a m. kir. ígazságügyminister leirata a budapesti ügyvédi kamarához az ügyvéd­vizsgáló bizottság elnökeinek kinevezése tárgyában 2. oldal. — II Átirat: A budapesti ügyvédi kamara átirata a koronaügyészbez az 1874: XXXIV. t.-cz. 1.. 34. és 39. §§ -ainak megsértése miatt a jogegység érdekében beadandó perorvoslat tárgyában 2. oldal. — III. Őszi értekezlet 5. oldal. — IV. A fegyelmi bíróság határozatai 23. oldal — V. Személyi változások 41. oldal — VI. Közlemények 45. oldal. I. Igazságügyrninisteri leiratok. A m. kir. Ígazságügyminister leirata a bu­dapesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása iránt 41.425/1905. I. M. IV. szám. Annak felemlitésével, hogy a budapesti ügyvédvizsgáló bizottságba a jövő 1906. év tartamára kinevezendő helyettes elnök és 36 tagnak kinevezése iránt később fogok intézkedni, felhivom a kamarát, hogy a maga részéről szintén 36 tagot kijelölvén, azok névsorát annak idején a bizottság elnökével közölje és ide is térjeszsze fel. Budapesten, 1905 deczember 4. A minister rendeletéből: Kónya József s. k., min isten tanácsos. 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék