Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1911 (8. évfolyam, 1-11. szám)

1911-01-01 / 1. szám

4 kérelemmel, hogy legfeljebb két kiküldöttet méltéztassék az értekezletre küldeni. Elsősorban megbeszélés tárgyává óhajtom tétetni azt: mily módozatok volnának leginkább alkalmasak annak a visszás­ságnak a megszüntetésére, hogy a közigazgatási tisztviselők, valamint egyes ministeriumokban, különösen a vezetésem alatt álló, továbbá a belügyi, kereskedelemügyi, földmívelésügyi minisztériumokban szolgáló közhivatalnokok, a kik számos téren, igy a rendőri büntető bíráskodásban, gyámügyi igazgatásban és más szolgálatuk alatt ítélkezésre és jogszabályok alkalma­zására vannak hivatva, a jogi tudományokból nem szereznek alapos ismereteket. Ennek megszüntetése végett megfontolandó­nak vélem, nem volna-e kívánatos, hogy a hatodik félév végén, illetőleg a hetedik elején a joghallgatók jogtudományi állam­vizsgálatot tegyenek és mily intézkedések szükségesek, esetleg általánosságban is, a jogtudományi ál lám vizsgálat jelenlegi színvonalának emelésére? Különösen szükségesnek vélném a jogtudományi állam­vizsgálat megkivánását azoktól, a kik államtudományi szigor­latot óhajtanak tenni és igy magánjogból, polgári törvénykezés­ből, büntető jogból és büntető perjogból egyáltalán nem tesz­nek vizsgát. Külön megbeszélés tárgyává kívánom tétetni azt is, hogy az 1888. évi I-ső t.-czikk 23. §-ában szervezett külön gyakor­lati közigazgatási vizsga szervezése mily alapelvek szerint tör­ténjék? Ide mellékelem azonkívül ama fontosabb kérdések jegy­zékét, melyeket a tanácskozmány napirendjére kitűztem. Budapest, 1910 deczember 23-án. A minister helyett: Dr. Balogh Jenő s. k. államtitkár. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék