Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1912 (9. évfolyam, 1-13. szám)

1912-01-24 / 1. szám

Budapest, 1912 január 24. IX. évfolyam, I. szám. ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. PAP JÓZSEF A KAMARA TITKÁRA. Szerkesztőség: , Kiadóhivatal: Budapest, V., Szemere-utcza 10. szám, Rózsa Kálmán és neje r.-t. könyvnyomdája I. emelet. Vili., Szentkirályl-utcza 30. sz. TARTALOM: Meghívás a budapesti ügyvédi kamara 1912 évi február hó 26 én tartapdó rendes évi közgyűlésére. 2. oldal. — I. Jegyzőkönyv a budapesti ügyvédi kamarának 1911. évi deczember hó 27-én s következő napjain tartott rendkívüli közgyűléséről. 3 ol­dal. — II. Belügyministeri leirat. A m. kir. belügyminister leirata a budapesti ügyvédi kamarához a bűnvádi nyomozás körüli eljárás tárgyában 7. oldal. — III. Igazságügy- ministeri leirat. A m kir. igazságügyminister leirata a budapesti ügyvédi kamarához a zentai kir. járásbíróság ellen emelt panasz tárgyában. 10. oldal. — IV. Felterjesztés. A buda­pesti ügyvédi kamara felterjesztése a m. kir. igazságügyi ministerhez a boszniai és her- czegovinai jogsegély tárgyában. 12. oldal. — Átiratok. A budapesti ügyvédi kamara át­irata a m. kir. központi díj- és illetékkiszabási hivatalhoz a törvényellenesen kibocsátott intések tárgyában. 14. oldal. — A budapesti m. kir. központi díj- és illetékkiszabási hiva­tal válasza a budapesti ügyvédi kamara 2291/1911. sz. átiratára. 15. oldal. — A m. kir szabadalmi hivatal átirata a budapesti ügyvédi kamarához a nemzetközi védjegylajst.ro- mozás tárgyában. 16. oldal (melléklettel). — VI. A fegyelmi bíróság határozatai. 20. oldal. — VII. Személyi változások. 32. oldal. — VIII. Közlemények. 37. oldal. I. Jegyzőkönyv, ,, a budapesti ügyvédi kamarának 10W'. v,j i deczember hó 27-én s következő napjaan cárt ott rendkívüli közgyűléséről. 4266/1911. szám. Elnök: Brüll Ignácz dr. h. elnök. Brüll Ignácz dr. : Van szerencsém konstatálni, hogy a mai napra egybehívott közgyűlés a törvény értelmében kellő időben, vagyis 30 nappal a közgyűlés előtt össze lett híva a Kamarai Közlönynek 1911. november 22-én megjelent 9. számában.- 3 - l* 50525

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék