Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1917 (14. évfolyam, Tartalomjegyzék)

Tartalomjegyzék

TARTALOM M UTATÓ az 1917. évi XlV-ik évfolyamhoz. Átiratok : A budapesti ügyvédi kamara átirata a hadsereg főparancs­noksághoz a harctéren küzdő katonákat a táborban jog­segéllyel ellátó szervezet állandósítása iránt... ... ... 1. sz. a társkamarákhoz a háborúból hazatérő kartársak érdeké­ben országos ügyvédi kamarai értekezlet tartása tárgyában 4. « a társkamarákhoz a háborúból hazatérő kartársak érdeké­ben tartandó országos ügyvédi kamarai értekezlet tanács­kozása tárgyát képező kérdésekkel ... ... ............ 5. « Felterjesztések : A budapesti ügyvédi kamara felierjesztése a m. kir. kereskedelemügyi ministerhez a szabadalmi jog körében törvényhozási előkészítés mellőzésével kibocsá­tott jogalkotó rendeletek tárgyában ............................ 1. « a m. kir. igazságügyministerhez a 32-ik gyalogezrednek a fővárosi székhelyén való meghagyása tárgyában......... 4. « D r. Grecsák Károlyhoz, melyben őt igazságügyministerré történt kineveztetése alkalmából üdvözli ... ... ... 5. « a m. kir. igazságügyministerhez a harcvonal szolgálatra nem alkalmazott ügyvédeknek székhelyükön leendő ka­tonai alkalmaztatása iránt ... ................... ... • ... 5. « a m. kir. igazságügyministerhez az ügyvédhelyettesi intéz­mény eltörlése kérdésében ... ... .... .... ........... 5. « a m. kir. igazságügyministerhez a polgári perrendtartás értékhatárainak felemelésére vonatkozó 4050/917. I. M. számú rendelet tárgyában .................... ................... 5. « a m. kir. igazságügyministerhez az iránt, hogy a katonai szolgálatra ezideig alkalmatlannak bizonyult ügyvédek, ügyvédhelyettesek és ügyvédjelöltek hivatásuk körében meghagyassanak és katonai segédszolgálatra be ne hivassanak ........... — —................- —................. 6. « — 140 — —■ mm tómrfi r>ZE(3€0._____ FÖLVÓií- 'OK »L_I___Z Oldal 11 185 227 1 171 213 215 216 221 410

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék