Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1937 (34. évfolyam, 1-6. szám)

1937-01-01 - 1937-06-01 / 1-6. szám

50525 X.\XIV. EVF. BUDAPEST, 1937 JANUÁR—JÚNIUS 1-6. SZÁM ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTí ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. MELZER ISTVÁN A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA i{ zAr ­~ , 1\ lyo / // '• ; N TARTALOM: Dr. Menyhárt!? Gyula f — I. Képviseleti közgyűlés. — II. Kamarai Értekezlet. — III. Felter­jesztéseink a in. klr. Iguzságiigyniiiiiszter Úríioz: 1. Az 1930. évi XVIII. évi t.-c. 18.§-ának módosítása tárgyában. 2. A Kamara tagjait érdeklő adóügyek tárgyában. 3. Becsületügyi eljárás alatt álló tisztek ügyvédi képviselete tárgyában. — 4. Az Ügyvédi Rendtartásról szóló 1937. évi IV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 5. Az Ügyvédi Rendtartásról szóló 1937. évi IV. t.-c.-nek az Ügyvédi Kamarák Országos Bizottságáról intézkedő 35—37. §-aival kapcsolatban az Országos Bizottság működési szabályzata tárgyában. 0. Az Ügyvédi Rendtartásról szóló 1937. évi IV. t.-c.-nek a helyettes ügyvédekről intézkedő 66—69. §-ai tárgyá­ban. 7. Az Ügyvédi Rendtartásról szóló 1937. évi IV. t.-c. hatálybalépéséről és végre­hajtásáról szóló rendelettervezet tárgyában. IV. Felterjesztésünk a in. kir. Pénzügy­miniszter Űrhoz: A budapesti ügyvédek kereseti adóalapjának kontingentálása és ennek a Kamara részéről való szétosztása tárgyában. — V. Értesítések: 1. Változások a Kamara név­jegyzékében. 2. Jogerős felfüggesztések. 3. Ideiglenes felfüggesztések. 4. A negyven éve működő kartársak üdvözlése. 5. Ügyvédjelölti ügyek. 6. Adófelszólamlási bizottságba tagválasztás. 7. Kamarai közigazgatási és fegyelmi ügyekben beadványok illetéke. 8. A zngirászat elleni védekezés. 9. Az 1934. évi III. t.-c. alapján zngirászat miatt elítélt egyének. 10. Zngirászat. 11. Soronkívüli értesítés a cégirodában. 12. Címhasználat. 13. Perben felek pontos nevének és lakcímének feltüntetése. 14. Különiratok bélyegezése. 15. A központi kir. járásbíróságnál felállított m. kir. Illetékkiszabási Hivatal. 16. A Magyar Nemzeti Bank körlevelei. 17. Családi á lapotban beálló változások. 18. Az arcképes igazolvány érvényesítése az 1937. évre. 19. Szab­ványos méretű beadványok használata. 20. A magyar jogászegylet pályázati hirdetménye. 21. Párisi Nemzetközi Jogászkongresszus. 22. Értesítésadás ideje a Kamara segédhivatalában. 23. Adományok a könyvtár részére. — VI. A in. kir. Kúria gyakorlatából: 1. A m. kir. Kúria Ügyvédi Tanácsának gyakorlatából. 2. A m. kir. Kúria gyakorlata ügyvédi kérdések­ben. 3. A m. kir. Kúria gyakorlata a panaszeljárás terén. Mutató a m. kir. Kúria 1 -3. alatt közölt gyakorlatához. Megjelenik, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. * A Budapesti Ügyvédi Kamara 754-lWOb. száméi közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék