Új Barázda, 1920. január (2. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-01 / 1. szám

^ ' r II. évfolyam. Budapest, esttiörtök, 1Ö20. Január 1. i. szám. taM— ....................................................................... ■nii—mHMwnmwTTMiiii w Pü »x«ke»ii6: Meskó Pál mb ga ÉHB p Előfizetési ára: eud^JV^lw^-kífui i WrlW^MBfP Budijait,'IV., MuMum-kCfA I Telefon: József 35-78 KISGAZDÁK ÉS FÖLBMIVESEK POLITIKAI NAPILAPJA telefon, józsrf 3>-/8 Magyar tragédia (B. B.) Ma az óesztendőt temet­jük, hogy holnap újat kezdjünk .meg, amelytől a lélek hitének elpusztithatlan erejével sorsunk jobbrafordulását várjuk. A Gondviselés úgy intézkedett, hogy akkor, amikor az óévet éppen búcsúztatni szándékoztunk, azt a hirt vettük a megszállott területről, hogy Ivánka István, a Iíontmegyei Gazdasági Egyesület volt elnöke, önkezéve! vetett véget életének. Lángoló hazafiassága a szülőföldjének elszakitásába nem tudott belenyugodni. Emiatt bajba került. Lakására mentek, hogy el­fogják és ő börtön helyett a halált választotta. Úgy érezzük, mintha az óév dicsfényt nyert volna azzal, hogy elmúlásának ravatalára odafektette egy nemes magyar ember halálra- sebzett alakját. Mintha csak vég­szóra jött volna az a végzetes lövés, hogy fellobbanó fényénél meglás­suk a magyarság tragikus sorsát. ' Ki volt az az Ivánka István? Egyszerű magyar földbirtokos, ak; maradhatott volna birtokosnak, urnák, idegen gazda alatt is. Hajh, de az ő leikébe a teremtő a sas szellemet oltotta: a szabadság- vágyat, mely nem élhet meg ket­recek között. 0 sem tudta a ké­nyelmes rabsággal felcserélni azt a szabadságot, amit minden földi élű egyedül csak a maga hazájá­ban találhat meg. Repülni akart vágyai felé és halálos nyíl találta. Hány magyar ember vergődik most a vágyak tört szárnyaival 1 Repülnének hozzánk, az édes haza anyai oltalma alá, ám titokban kell íaríaniok érzéseiket is, mert a hazaszeaetet erénye bűnné vált. Hat milliónyi magyar emberre nézve immár bünszámba megy az, ha ezeréves hazáját yisszavágyja, Van-e nép a világon, amelyre ennél szomorúbb sorsot hozott volna az elmúlt rettenetes esztendő?! Valóban, a magyarság tragédiája fekszik az Ivánka István ravatalán. De ebbő! a koporsóból támad fel a magyar jövő is. Jövőnk azoknak a férfiaknak kezében van, akik lelkesednek és cselekednek, szenvednek és hisznek szivüknek uiolsó dobbanásáig. Mert nézzünk vissza a történe­lembe és azt látjuk, hogy nemze­tünk már többször lehanyatlott, koporsót is szegeztek reá, de nem sikerűit elhamvasztani, mert a lelke a koporsón kívül maradt. Hitével, szenvedéseivel és mártír­jaival még mindig visszaszerezte azt, amit elvesztett. Halhatatlan­ságnak titkát őrzi ezután is min­den könnycsepp, minden szemernyi vér, melyet a hazafi szive hazá­jáért áidoz. És éppen ezért, mikor az Ivánka István mártírhalálában siratjuk az egyéni elmúlás szo­morít gondolatát, ugyanakkor ün­nepeljük benne a nemzeti eszme halhatatlan erejét. Jó Isten, ha boldogabb uj esz­tendőben akarsz bennünket része­síteni, adj nekünk Hozzá hasonló hű és nemes magyar férfiakat! A keresztény pártok jelöltjei A politikai helyzet Budapest, december 31. i Ma délelőtt ismét összejött a föld- j j mivespárt helyiségében az a bízott- ' I ság, amely a keresztény lrfokk jelű- j | lései közötti eltéréseket van hivatva j elsimítani. A mai tanácskozáson j újabb hat kerületre nézve történt j megállapodás, a hátralevő többi vitás kerületre nézve azonban még egyelőre nem tudtak dönteni, mivel | a Keresztény Nemzeti Párt bizottsá- j Í " gának javaslatával szemben a föld- j mivespárt bizottsága ellenjavaslattal élt, melyet a Keresztény Nemzeti Párt i tanácskozó tágjai megbeszélés végett | először a párt Választmányi bizott- sága e'é visznek. A Keresztény Nem- l zeii Szgyesüfés Pártjának váiiu-zt- lj mányi ülése ugyanis péntek este jön \ össze, amikor is kizárólag a jelölések f véglegesítésével foglalkoznak. !gy a 1 pártközi bizottság csak e hét végén | dönt a Választási kerületekben tar- | tandó .küzdelem, vagy megegyezés | feleit.' Mindkét pártban erősen biz­1 “ nak a kérdés békés megoldásában és a vitás kerületek olynemü megosztá­sában, hogy abban mindkét párt . megnyugvást fog találni. Protestánsok a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjában Az uj politikai áramlat egyik legérde­kesebb mozzanata, hogy a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjában, melynek egyik szárnya — a k.resztényszocia- ! lista — tudvalevőleg inkább katholikus eredetű, a protestáns értelmiség is nagy | tömegben helyezkedett el. Az Uj Barázda munkatársa megkér- j dezíe Sebestyén Jenő dr. ref. theológiai i tanárt, a párt egyik protestáns vezérét, aki a protestánsoknak a pártban elfog­lalt szerepéről és törekvéseiről a követ­Í kezüket mondotta: — A protestánsok jelenleg két cso- I portra oszlanak. Az egyik csoport politi- | icailag küzd mint egy függetlenül álló \i szövetség a kalviniznuis alapján alakuló | világnézeti, politikai eszmékért nemzeti | szellemben, de nem csatlakozik egy meg- jj lévő keresztény nemzeti eszmékért küzdő ? pásthoz Sem, mert igy nagyobb súllyal | támogathatja a keresztény politika ihadal­5 ra jutását. A másik csoport a Keresz­ti tény Nemzeti Egyesülés Pártjában tömö- jp. ftilt s támogatja ennek rrogrammját. j Azon frakció, amely ebben a pártban 1 önálló csoportot kivan alkotni, csupán J arra törekszik, hogy egyházpolitikai kér- i dések megvitatása tömörülve találja. Ez } csak egy önbizlosiiási tendencia, mivel-a őshazához, hogy ott állandó és örökös irredentizmussal kell a megszálló hatal­maknak számolni és hogy ennek az irre­dentizmusnak a legalkalmasabb szó­szólója épp a gazdasági szempontból való egymásrautaltság. A párisi tanács által felvetett gazdasági unió terve egyetlen olyan gondolat, amely az elszakadt ré­szek gazdasági megélhetését, sőt részben gazdasági fejlődését biztosítani hivatott* A gazdasági unió megvalósitása jelenté­keny megnyugvásunkra szolgálna és olyan állapotot teremtene részünkre, amellyel, ha szükebb határok között is, de a meg­élhetés, gazdasági fejlődés mérsékelt reményével kezdhetnök meg a múlttól teljesen elütő, igen nagy terhekkel és nehézségekkel megküzdeni kénysze­rülő étetünket. Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja egyik szárnyában eredetileg katholikus alapokon indult meg. Egyházpolitikai kér­dés felmerülésénél különben az összes pártokban széjjelszórt protestánsok egy­séges egészet képeznek s politikai párt- különbség nélkül küzdeni fognak a pro­testáns érdekek érvényesítéséért Újév a politikában Egyes lapokban közölt téves hírekkel szemben újból leszögezzük, hogy a Kisgazda- és Földmivespártban újév napján délelőtt féltizenegy órakor lesz az üdvözlés. A párt szónoka Meskó Fii. A miniszterelnökségen déli 12 órakor lesz az üdvözlés, amikor is a keresztény blokk pártjai nevében ü ■ .’&'<& Zojtáu* mon^ üdvözlő be­szédet Vámközösség a szomszéd ^ államokkal Parisban felvetődött az az eszme, hogy Magyarország és a szomszé­dos államok között vámközösséget kell létesíteni. Erről a kérdésről Rubinek Gyula föídmivelésügyi mi­niszter a Virradat mai számában a következőket írja: — A gondolat szerencsés, de egy­úttal a legékesebben szóló bizonyítéka a mi igazságunknak. A monarchia fel­osztása oly önkényesen és annyi tájé­kozatlansággal történt, hogy a szétsza­kadt részek önmagukban megélni nem tudnak. Meg kell állapítani, hogy a. határvonalak lehetetlenül vannak meg­állapítva, sem etnográfiái, sem bio­gráfiái, sem, stratégiai szempontból meg nem /állhatnak, sőt a gazda­sági forgalom tekintetében úgy áll a helyzet, hogy ezeket a hatá­rokat vámtechnikailag ellenőrizni teljes lehetetlenség. A tévedést a párisi tanács maga is belátta és ezért igyekszik uj határokat megállapítani. Ez nekünk nagy elégtétel, de egyúttal a remény forrása is, amonnyiben szinte biztosra vehető, hogy az antant elkövetett hibáit korri­gálni akarja. Bizonyos, hogy be fogja látni a politikai téren elkövetett hibákat c-s tévedéseket is. Egyelőre meg kell elégednünk azzal, hogy az ántánta gazda- ■ ági unió álláspontjára helyezkedett, ami j nemcsak Magyarországnak, de az ösz- szes monarchiából alakult egész ália- i moknak is elsőrangú gazdasági érdeke. ! Annak bizonyítására, hogy a nép lel- J kében mennyire meggyökeresedett gon- 1 dolat a gazdasági egység szüksége, í megemlíti a miniszter, hogy az elszaki- 3 .andó területen élőle ragaszkodnak az Budapest, december 31. Mikor „ök“ voltak kormányon.., A nemzetköziek lapja panaszkodik, hogy nincs választási szabadság. Garami „elvtárs* biztatja a szociál­demokrata pártot, hogy ne is vegyen részt a választásokban, mert nincs mozgási szabadság. Ezt hallva, kerestük a régi írásokat, milyen is volt a választási szabadság, mikor az „elvtársak* voltak kormányon. Nem a diktatúráról beszélünk, hanem a márciusi szocialista kormány ide­iéről. S a kezünkbe akad egy írás, milyen volt akkor a választási sza-- badság. Íme, az irás hiteles máso­latban : „Kiskundorozsmai szociáldemokrata párt. Kiskundorozsnia, 1919. III/5. T. Varga János urnák Helyben. A helybeli szociáldemokrata párt­vezetőség tudomást szerzett róla, hogy Önök községünkben egy pártot akarnak létesíteni „Kisgazdapárt“ cim alatt, ugyanakkor, midőn itt már a „Földmunkások és kisgazdák or­szágos szövetségének" csoportja mű­ködik. Felhívom a figyelmét az „Al­földi Munkásftanácsok* ama határo­zatára, hogy a Szociáidemokratapárt minden más párttal a közösséget be­szüntette s azokat többé forradalmi pártoknak: nem tekinti. S mint ilye­nekkel, mint ellenpártokkal (ellen­forradalmi) fog föllépni s azoknak működését lehetetlenné fogjs tenni, bármilyen eszközökkel is történjék az. Éppen ezért mi szo­cialisták itt is ilyen magatartást fogunk bármiféle keletkező párt­tal tanusitani. Midőn ezeket a so­rokat Önnek írom, egyben kérem, szíveskedjék ezeket azok tudomására is hozni, akik egy más párt létesí­téssel foglalkoznak. Dorozsma, II1/5. jSmBiLajk.j Ferenc s. k. j&m elnök." így 'füstölt szabadság az ő idejükben, jó lesz hát csöndesebben panaszkodni, mert mit szólnának hozzá, ha a keresztény magyarság is az ő módszerüket követné ?/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék