Új Barázda, 1920. február (2. évfolyam, 28-52. szám)

1920-02-01 / 28. szám

f/^j ’ §~~ V ATVtJÍ^' ... II. évfolyam. Budapusi, vasárnap, 1920. február 1. "Í28. szám* — ....... min ........Pl............ ................... i ■■■■ ■■■■■■........ ..................■ ■■■■■■■■■■■——» ff lP r«*zeti«s?t5: Meskó Pál mm mm mm fgrfljyfh |nM 1HIHI Előfizetési ára: ».^TSTdayBa,n. | 1 | IR| SPfcj ff|| Tf ■% gflg I S í Sc£Sn£*.te III M fiVjj iiP H # 1 fi SnÉ ^essataára*.* Szerkesztőség: j||i III $P|| fffl .-Jfl|a!BSK |ÍÍ ljB| Kiadóhivatal I Budapest, IV., Mnzenm-kBrut t WoÍ5»r HP Hl HP íáS HoHPM ** Budaoest, IV„Mttzeiun-körnt t Telefon: József 55—40 ^ , ____M _ - Telefon: jőzseí 55—4<L KI SGAZDÁK ES FOLDMIVESEK POLITIKAI NAPILAPJA Süket fülek O') A szeretetről beszéde, a tisz­telt választókhoz is volnl néhány őszinte szavunk. A képviselőjelöltek bizonyára füzérre szedték a magyar népnek valamennyi erényét, melyed között gyémánt módjára ékeskedik az ezer év óta fénylő hazaszeretet. De valamit talán mégsem mon­dottak el a képviselőjelölt urak és ezt most mi tesszük, szóvá. Nem mondották el a jelöltek, hogy szenvedő magyar testvéreink ezer­számra menekülnek a megszállott területekről, végtelen nélkülözés és nyomorúság sorsát vállalván, hogy megmenthessék magyarsá­gukat és hii fiai maradhassanak uZ édes hazának. És ezeknek a sorsverte menekülőknek nagy hada egyes falvakban zárt ajtókra talált. Akadtak magyar falvak, ahol egyetlen kenyeret fel nem szeltek, egyetlen vackot fel nem ajánlot- # tak a nyomorgó testvérek szá­mára. Hiába igyekezett a kor­mánybiztos egyes helyeken az em­beri irgalom érzését felkelteni. Szikkadt, hideg szivekre talált, síiket fülekre, melyeket a mások baja iránt részvétlen önzés rete­szel e! minden könyörgő szó elől. Ugy-e, erről nem beszéltek a kép­viselőjelöltek ? Hát keresztény sziv-e az, amely irm nyílik fel a szenvedéseknek Erdélyből és a Felvidékről ide áradó tengernyi zuhataga előtt sem ?! Hát magyar ember az, akinek füle otthontalan, lerongyolt, éhező gyermekek, aggok jajszavának ret­tenetes kórusát sem hallja meg? ! Oh, édes jó magyar népem, nova is tetted a szivedet, hogy nem tudsz megint rá találni! A poklok mennyi gonosz szellemé- kellett végig hömpölyögni raj­tad, hogy közömbösséggé durvul- |on el benned a nemzet martinai iránt az a vendéglátó szeretet és nemes gavallérság, mely, mint fa­jod őserénye, nevedet az egész világ előtt ismertté tette ! Elfojtja torkunkat a keserűség mikor a nemzeti irányzat győzel­méről. a hazaszeretet nemes tüzé­nek fellobbanásáról beszélünk, és ugyanakkor látjuk a menekült ma­gyarok vándorseregét, mely haj­léktalanul és reménytelenül nyögi a koldusok koldusának sorsát, mert iiem talál hont a hazában! És mi akarjuk ezernyi ellen­ségünkkel szemben megvédeni hazánk ősi területét a minden ál­dozatra kész hazaszeretet erejével, noha .annyi áldozatkészség sincs bennünk, hogy bujdosó testvéreink megmentése érdekében egy falat élelmünkről, egy órai kényelmünk­ről lemondanánk? És akiket kel­lene fogadnunk tárt karokkal, be- cvző szeretettel, hogy enyhítsük a szenvedések legkeserübbjét, akik lelkűkben hozzák a halálos el­szántságot a jövő küzdelmeihez, azok koldusok^módjára lézenge­nek, nyűg gyanánt, kellemetlen terhe gyanánt egy önző, falánk, süket nemzedéknek! Térjünk magunkhoz ebből a bor­zasztó szédületből! Magyar test­vérek, nyissátok meg a sziveteket a nemzet szerencsétlenjei előtt, mert az Ur, a jó és rossz sorsok Ura, úgy lesz hozzátok irgalmas 1 Egyelőre nem lesz pénzlebélyegzés A. pénzlebélyegnés híre — börzemanőver Korányi Frigyes pénzügy miniszter nyilatkozata , — Saját tudósítónktól — Mindinkább komolyabb formában híre terjedt a napokban a pénz lebé­lyegzésének. Sőt arról is beszéltek, hogy már február 1-én megjelenik az erre vonatkozó rendelet. Munkatár­sunk felkereste Korányi Frigyes báró- pénzügyminisztert, aki a következők­ben nyilatkozott: — A pénzlebélyegzésről szóló hírek minden alapot nélkülöznek. A pénz­ügyek komoly rendezéséről a béke­tárgyalások befejezése előtt szó sem lehet. Magam még egyelőre nem fog­lalkozom a lebélyegzés gondolatával. Ezek a kósza hírek — egyszerit börzemanöverekre vezethetők vissza, jól teszi a közönség, ha nem ad hitelt felelőtlen egyéneknek, mert ez csak saját rovására történhet. — A nemzetgyűlés összeillése elótt a lebélyegzést nem is lehetne foga­natosítani. Erről csak a nemzetgyűlés dönthet. Különben sem ez az egye­düli módja a pénzügyek rendezésé­nek éá az óriási bankjegytömegek csökkentésének. A Huszár-kormány marad Huszár, Horthy és RubineK szerint nincs szüiiség uj Kormányra Budapest, január 31. A Sir George Clerkkal való megállapodás, amely a koncen­trációs kormányt hozta létre, el­lentéteket idézett fel a hatalom birtoklása körül. A Keresztény- Nemzeti Egyesülés Pártjának egy kis töredéke, Friedrich hadügy­miniszterrel az élén, azt követeli, hogy Heinrich és Bárczy minisz­terek mondjanak le, mivel egy bu­kott politikai pártnak a képviselői, a miniszterelnöki hatalom pedig, mivel igy a koncentráció felosz-- iana, szálljon vissza a Clerkkal való megállapodás értelmében öred. Huszár Károly az 1919 novem­ber 25-iki minisztertanácson be­mutatta sir George Clerknak hozzá intézett levelét, melyben elismerte kormányát és amellyel kész tár­gyalni. addig is, „amíg a válasz­tások és az ezekből létrejövő nem­zetgyülés egy olyan kormány ala­kítására vezetnek, amely az egész magyar nép törvényes akaratának kifejezője lesz.“ Ezt a levelet akkor jegyző­könyvbe foglalva, az összes mi­niszterek, igy Friedrich hadügy­miniszter is, tudomásul vették és aláírták. Friedrich törekvéseivel pártjá­ban is egyedül áll, mert régi pcirt- hiveinek legnagyobb része csatla­kozott ahhoz a törvényes alapod kon nyugvó politikához, amelyet Huszár miniszterelnök és Rubinek földmivelésügyi miniszter védenek, Ezen törvényes kormányalakí­tási politika mellett nyilatkozott meg Horthy fővezér napiparancsa is, aki ragaszkodik a jelenlegi kormánynak a nemzetgyűlés össze- üléséig való megmaradásához. A demokrata pártokban élénken tárgyalták a koncentráció további lehetőségét és mint értesülünk, arra a megállapodásra jutottak, hogy Heinrich Eerenc és Bárczy István miniszterek nem mondanak le a nemzetgyűlés* összeüléséig. Huszár miniszterelnök a helyzetről Huszár Károly miniszterelnök a politikai helyzetről igy nyilatkozott munkatársunk előtt: — Erős kézzel tartom a kormány gyeplőjét mindaddig, amíg a nemzet­gyűlés az ideiglenes államfő meg­választásával törvényes hatalmat teremt a közéletben. Addig semmiféle olyan dolog nem fog történni, ami a nemzetre akár belpolitikai, akár kül­politikai tekintetben újabb bonyodal­makat idézne elő. — A keresztény blokkban olyan fölényes számmal vannak az önzet­len hazafias képviselők, hogy ezek mellett a politikai rekrutáknak a száma, akik nem tudják 'a nemzet­gyűlés döntését bevárni, teljesen el­enyészik. A haza érdeke biztosítva van az­által is, hogy a blokk többsége és a hadsereg egyetértése biztosítva van. Rubinek földmivelésügyi miniszter a hatalom átadásáról Rubinek Gyula földmivelésügyi mi­niszter a kormányválságról, illetve a hatalom átadásáról ma igy nyilat­kozott : — Az első minisztertanácson, amely­ben éppen az én javaslatomra ki­mondottuk, hogy a hatalmat senki másnak nem fogjuk átadni, csak a majd összeülő nemzetgyűlésnek. Ezzel most szembehelyezkedik Friedrich Ist­ván felfogása, ez azonban csak akkor volna helytálló, ha Huszár Károly va­lami okból önként lemondana. Én azt hiszem különben is, hogy Fri ich még a saját pártjában is egyedin áll aa maga felfogásával, Friedrich a koncentráció ellen Í Friedrich hadügyminiszter nyilatko­zott a sajtó képviselői előtt a kon­centrációról. Nyilatkozatában többek között ezeket mondotta: ^ — A koncentráció megszűnt abban a pillanatban, amikor a szociál­demokraták kiléptek a kormányból. Heinrich Ferenc még mandátumot sem kapott. Különösnek találom, hogy a nemzetgyűlés elé olyan mi­niszterek terjesszenek törvényjavasla­tot, akik mögött egy bukott politikai párt van, — Horthy fővezérnek a napipa­rancsát nyolcszor elolvastam, de nem értettem meg és most sem értem. — Sir George Clerkkal abban álla­podtunk meg, hogy a koncentráció felbomlása után a hatalom én reám száll vissza. Én kitérek szívesen, ha még a nemzetgyűlés összeülése előtt a megüresedő két miniszteri székbe a keresztény blokk két pártjából ke­rül két politikus. Két hét haladék a béke delegációnak Budapest január 31. A magyar békedelegáció, mivel a béketejvezet átadása alkalmával meg­adott kétheti határidő alatt nem ké­szülhetett el a rendkívül nagy anyag feldolgozásával, újabb kétheti hala­dékot kért az ötöstanácstól. A külügyminisztériumba Neuillybfll, a magyar békedelegáció főtitkárságá­tól érkezett szikratávirat közli, hogy Henry ezredes értesítette a magyar békedelegáció főtitkárságát arról, hogy a kért haladékot megadták. Eszerint a magyar békedelegációnak február 12-én kell átadnia válaszát a béke- szerződés tervezetére. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék