Új Barázda, 1920. március (2. évfolyam, 53-63. szám)

1920-03-02 / 53. szám

A kormányzó (s.) A magyar nemzetgyűlés mai ülésén megválasztotta Magyar- ország kormányzóját. Harmadik eset az ország történetében, hogy a magyar királyság élére kormányzó kerül. Hunyadi János volt az első magyar kormányzó, akinek a nevé­hez dicsőség és babét fűződik. Kiráiy nélkül maradt az ország s ezért ültették a karok és rendek a kormányzói székbe a nemzetnek azt a hős fiát, akinek erős lelké­ben s vas karjában az egész ma­gyarság bizalma összpontosult. Most is király nélkül van a ma­gyar nemzet Árván maradt az or­szág s valamennyi magyar akara­tából összegyűlt nemzetgyűlés első dolga az volt, hogy államfőt vá­lasszon az ország élére. Nádort — amint ősty hagyományainknak megfelelt volna — nem választ­hatott a nemzetgyűlés, mert azt a király jelöli ki. Kormányzót válasz­tott tehát a nemzetgyűlés. A hely­zet hasonlít ahhoz, mikor Hunyadi János került a kormányzói székbe. A királyi trón üres. Akkor a török veszedelem fenyegette az országot. Most a szláv győzők szaggatják darabokra a bolseviki pestisből alig felépült hazát. Erős lelkű s vasidegzetü, magyar szivü s erős kezű vezérre volt itt szükség, mint hajdan, mikor a magyar keresztes hadak bálványozott vezér e, Hunyadi | János, lett Magyarország kormány­zója. Horthy Miklósban lelte föl a nemzetgyűlés bölcsesége ezt a gondviseiésszerü férfiút. Horthy Miklós Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője ennek az országnak, mely tegnap óta megszűnt köztársaságnak lenni. Esküt tét* a kormányzó az alkot­mányra s ezzel megpecsételte a sirt, melybe a végzetes forradal­makat temette a nemzetgyűlés. Horthy is hadak élén jött, mint hajdan Hunyadi. De hatalmát a nemzetgyűléstől kapta. Alkotmá- 8 nyos érzületében nincs joga sen­kinek kételkedni, mert ő tette le­hetővé, hogy nemzeti létét tovább élhesse ez az ország. Horthy neve | fogalom volt már a nemzeti ellen- I forradalom óta ezen a földön. A I mai napén egybeforrfez a név az I újjászülető független Magyarország minden reményével. A földmivelő nép bizalma akkor ts feléje fordult, mikor első önkén­tes seregét toborozta. Hadseregét ez az ősi fajta alkotja ma is. Sze­retettel és lelkesedéssel köszöntik Horthy Miklóst, Magyarország kor­mányzóját, a falusi nép milliói s bizalommal látják az ország hajó­jának kormánykerekét az ő kezé­ben, mert az biztosan és leggyor­sabban a révbe vezet: Vissza az ezeréves magyar alkotmányhoz ! Hivatalos jelentés a románok visszavonulásáról a Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar nemzeti hadsereg csapatrészei f. hó 28-án Kunhegyest és Etyeket szál­lották meg. Miután a román csapatok a Karcag—Kőrös-torkolat vonaltól csa«c március 2-án vonulnak vissza, saját csapataink előnyomulása ezen napig szünetel. Horthy Miklós M agyar ország komi dny zó ja il nemzetgy űlés történelmi ülése — A kormányzó felesküdött az alkotmányra — A kormány lemondása — Uj kormányt nevez ki á kormányzó Budapest, március 1. Az ország életére döntő jelentőségű esemény játszódott le ma délelőtt a nemzetgyűlésen. Ma választották meg a kormányzót. A parlament előtt diszruhás rend­őrök és acélsisakos katonák ügyel­nek fel a rendre és már kora dél­előtt nagy számú érdeklődő gyűlt egybe az országház előtt, amelyen háromszinü lobogót lenget a szél. A folyosókon feketébe öltözött kép­viselők alkotnak kisebb-nagyobb cso­portokat ; a kormányzóválasztással kapcsolatos dolgokról folyt a szó. A karzatok zsúfolásig megteltek ün­neplőbe öltözött közönséggel, ott vannak az ántánt-missziók, nagyon sok magasrangu katona és se szeri, se száma a szép asszonyoknak, szép leányoknak. Ezer jegyet adott ki a háznagyi hivatal, de hatszor annyi is elfogyott volna. Az ülés A feszült várakozásnak az elnöki csengő vetett véget. Féltizenegy óra­kor Rakovszky István elnök meg­nyitja az ülést. Felolvassák és hitele­sítik a múlt ülés jegyzőkönyvét. Ez­után jelenti az elnök, hogy követke j zik Magyarország kormányzójának megválasztása. — Éljen Horthy! — tör ki a kiáltás a padsorokról. Az elnök a következőket mondja: — A törvény értelmében a kor­mányzót titkos szavazással kell meg- ! választani. Elrendelem a szavazást. Felolvassák a képviselők neveit, \ akik a terem közepén levő urnába ■ dobják szavazólapjukat. Megéljenzik Horthy jenőt, a fővezér öccsét, Ru- binek Gyulát, Piohászka Ottokárt és a két Szabó Istvánt. Majd felolvassák a távollevők jegy­zékét, azután az elnök elrendeli a szavazatok megolvasását Ennek meg­történte után az elnök kihirdette az eredményt, amely szerint leadtak 141 szavazatot, ebből 131 esett Horthy Miklós fővezérre. (A képviselők fel- állanak helyeikről és percekig élje­neznek.) Apponyi Albert grófra esett hét szavazat, üres volt egy szavazó­lap és két szavazat megoszlott. En­nek alapján Horthy Miklóst Magyar- ország kormányzójának jelentette ki. jj Erre ismét viharos ünneplés tört ki, amelyben résztvett a karzat kö­zönsége is. Ezután az elnök javasolja, hogy a kormányzóért küldöttséget küldje­nek, amely meghívja őt a nemzet­gyűlésbe. A nemzetgyűlés elfogadja az indítványt és a bizottság Prohászka Ottokár elnökkel, Gyömörei György, Patacsi Dénes, Szijj Bálint és Ugrón Gábor tagokkal elhagyja az ülés­termet. Ezután a bírálóbizottságok esküt nem tett tagjai leteszik az esküt. Ennek befejezése után az elnök tiz percre felfüggeszti az ülést. A nemzetgyűlés küldöttsége meghívja a kormányzót Egy negyed tizenkét órakor érke­zett meg a nemzetgyűlés küldött­sége a Gellért-szállóba. Félóráig időztek a fővezérnél, majd a szálló [ főkapujánál megjelent egy rohamsi­sakos tiszt és megíujták a kürtöt. Az őrség fegyverbe lépett, néhány pilla­nat múlva megjelent a fővezér és Prohászka Ottokárral autóba szállt. A küldöttség többi tagjai ugyancsak autókon követték őket. A fővezért az útvonal .mentén egybegyült kö­zönség lelkesen ünnepelte. A kormányzó esküje í A kormányzó a parlamentbe való ! megérkezése után az elnöki fogadó­terembe ment, a hová követték a kormány tagjai is. Ezalatt a folyosó­kon és a karzatokon, izgatott vára­kozásban teltek a percek. Végre is í a képviselők beíötiulnak az üléste- | rembe,. nem sokkal utóbb megjelenik az elnök. Megrázza a csengőt és harsány hangon jelenti: — Áz ülést újból megnyitom. A kormányzó ur lefogja tenni az esküt. í A várakozás a tetőpontra hág, végre is nehány perc múlva nyílik a jobboldali ajtó és megjelenik Horthy fővezér tengernagyi egyenruhában, mellén összes kitüntetéseivel. Kísé­rete Magasházy László századossal élén elhelyezkedik a bejáratnál, őt pedig Lukovich Aladár háznagy a terem közepére vezeti, ahol szemben az elnöki emelvénnyel megáll. Mi­kor a képviselők és a karzat közön­sége megpillantották a fővezért, leír­hatatlan éljenzésben törtek ki. Az ünneplés elcsendesedik, megszólal az elnök: — Kormányzó Ur! Magyarország nemzetgyűlése Magyarország kor­mányzójává választotta Ünt. Kér­dezem, elméltóztatik-e fogadni Ma­gyarország kormányzói tisztét ? Afővezérkissé elfogult hangon felelt — Magyarország kormányzói tisz­tét elfogadom. Erre ismét lelkes éljenzés tört ki. Majd >smét az elnök szólt: — Ez alkalommal a magyar nem­zetgyűlés legszivélyesebb üdvözletét tolmácsolom kormányzó urnák és telkérem, hogy az esküt letenni mél- tóztassék. Az eskümintát Szabóky Jenő ol­vassa az előadói székből, emelt han­gon mondja utána a kormányzó: — Én, Horthy Miklós, Magyar- ország megválasztott kormány­zója, esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz hü leszek, törvényeit, régi jó és helyben­hagyott szokásait megtartom és másokkal megtartatom, füg­getlenségét és területét meg­védem, kormányzói tisztemet az alkotmány értelmében a nemzet­gyűléssel egyetértésben a felelős minisztérium utján gyakorlom és mindent megteszek, amit az or­szág javára és dicsőségére igaz­ságosan megtehetek. Isten engem úgy segéljen. Elnök: Az eskü letétetett. Erre a képviselők és a közoua.^ orkánszerü tapsban törnek ki, majd a közönséggel együtt elénekiik a' Himnuszt. Ennek végével a kor­mányzó meghajtja magát és gyors léptekkel eltávozik. Elnök: Az ülést öt percre fel­függesztem. r , • A kormányzó a minisztertanácson Szünet alatt a kormány tagjai mi­nisztertanácsot tartottak a kormányzó részvételével. Huszár Károly miniszterelnök üd­vözölte a kormányzót. Az egész nem­zet nevében köszönetének és elisme­résének adott kifejezést a hazafias és kiváló szolgáitokért, amiket Horthy Miklós a háború alatt és az azután - következő időkben is az uj rend helyreállítása érdekében kifejtett. Azt az óhajtását fejezte ki, hogy a jövő nehéz munkájában is legyen mindig / £ / I t íszob íak. ^ i f (JH*. f v * ^4 ^ . évi oly ám/ Budapest, kedd^ipíO/líjlrcitis 2. 53. szám. Telefon: KISGAZDÁK ÉS FOLDMIVESEK POLITIKAI NAPILAPJA Telefon: {'^f^Z#

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék