Új Barázda, 1922. október (4. évfolyam, 249-273. szám)

1922-11-01 / 249. szám

Halottak A kegyelet napján (—) Mécseket gyújtanak a sírokon. Engesztelés napja van. A keresztény világ Istenhez emelkedve esd irgalmat a megholtakért. Milliónál több a ma­gyar nemzet sirhalma az utolsó évti­zedben. Katonáink közül, akik a harc­téren dicsőséget szereztek a magyar­ságnak, több százezren pihennek a Kárpátok, Volhynia és Szibéria hősi temetőiben. Gyertyák nem égnek sír­jaikon, de szivünkben ég az emléke­zés lángja és imádkozunk értük. Fris­sen hantolt sírok is vannak itthon. A lógósok és szökevények áldozatai ők, akik vértanúi lettek a magyar nemzet ügyének, mert a háború hiínái a front mögött lázadást csináltak, hogy kárba vesszenek katonáink győzelmes csatái. Tisza István, a Návayak, a tfollánok, aztán a csornai, devecseri, pápai, ta­másai, kalocsai, dunafőldvári, szolnoki és a többi vértanok sírján is szövét- neket gyújt a magyar fájdalom. Az ezeréves Magyarországai együtt dől­tek sírba. Sírásójuk égy és ugyanaz: áz internacionalizmus. A nemzetközi­ség ölte meg őket, mely egyszer sza­badkőművesség, majd szocializmus ké­pében jött és pusztított. De a sors utjai meglepők. Az Adrián túl még frisebb 'hant körül -ad hálát egy nemzet az élet s halál Urának. Olaszország e napokban az interna­cionalizmust temette el. A fascisták győzelemre vitték nemzeti lobogójukat s a nemzetköziséget letiporták. Szo­cializmus, kommunizmus, radikalizmus és szabadkőművesség egyesültek abban az internacionalizmusban, mely az olasz nemzeti államot is halállal fenyegette a háború befejezése óta. Még jól em­lékszünk, milyen terrorral, vérrel és gyilokkal léptek fel a nemzetköziek Olaszország egyes városaiban is a nemzeti állam ellen. A szakszervezetek általános sztrájkkal, a kommunisták, akik mindenütt utóvédjei csupán a sza­badkőműves szocializmusnak, tőrrel és revolverrel akarták megrémíteni és el- hallgattatni az olasz nemzeti közvéle­ményt. De Olaszországban Károlyi Mi­hály és Kun-Kohn Béla helyett Mus­solini akadt, aki fascista híveivel ha­dat üzent a nemzetközi . terrornak. Mussolini valamikor maga is szo­cialista vezér volt jól kiismerte őket, azért fordult ellenük. A fascisták ro Uamra mentek hazájuk belső ellenségei ellen és legyőzték őket. Ma nincsnem- zetköziség Olaszországban, tfhlott a belső destrukció. Olaszország példát mutatóit. Amely ország élni akar, nem tűrheti a nem­zetköziség nemzetgyilkos munkáját! gyarázaía abban keresendő, hogy a szocialistákkal és kommunistákkal szem­benálló pártok közül a fascisták hata­lomra jutása egyedül áll a világpoli­tikában. Nem fogadja tehát a Musso- liui-kormúnyt örömmel az a sajtó, a mely mögött szociáldemokrata és ez­zel rokon párthoz tartozó tömegek ál­lanak. Az ántánt körében azt hangoz­tatják, hogy a fascista államcsíny ve­szélyezteti a szövetséges viszonyt. Két­ségtelen, ha Mussolini kifelé is a szo­cialisták elleni kérlelhetetlen harcot hir­deti, sokszor ellentétbe fog kerülni a francia és az angol államférfiakkal. A fascizmus azonban ma államhatalom s külpolitikájában is olyannak kell len­nie, amelyet saját népével szemben ta­núsít. A fascisták győzelmének felen* tőségét tehát ieljes nagyságában csak akkor ismerhet fák meg, ha Mussolini külpolitikai pro grammot ad. Az uj kormány november 7-én vagy 8-án hívja össze a kamarát Amennyi­ben kisebbségben maradnának, Musso­lini haladéktalanul- intézkedik a kómán feloszlatása iránt. Olaszországban egyébként az általá­nos helyzet nyugodt. A vasnii forgalom újból mindenütt megkezdődött. A tele­fonforgalom zavartalanul működik. A fascisták tanácsa parancsot bocsátott ki, amelyben elrendelik, hogy a mozgósított tábor leszerelhet. Jugoszláv politikai körökben nagy aggodalommal tekintenek az olasz-déi- szláv szerződé?, végrehajtása elé. A szer­ződés, amelyet Schanzer volt külügymi­niszter, visszalépése előtt való napon aláirt, biztosította a harmadik dal mát Mussolini kinevezését megelőzően megjelent Viktor F.minuel királynál s mentegeted zöit, hogy fekete ing van rajta. — Csak most tértem vissza — mon­dotta — a harcból, amely szerencsés hlódon, vérlelenül folyt le. Felaján­lom felségednek a győztesek Olaszor­szágét, amelyet a háború újból meg­szentelt. Hűséges szolgája vagyok fel­ségednek. Az. uj kormány tagjai: Mussolini, aki a miniszterelnökségen kívül a külügy­miniszteri és ideiglenesén a belügymi­niszteri tárcát is betölti, hadügyminisz­ter Dlaz tábornok, tengerészeti minisz­ter Thaon dí Revei, a tengerészeti ve­zérkar volt főnöke, igazságügyminiszter Ovigeolora, aki egyike a legradikáli­sabb fáscistáknak, a fölszabadított te­rületek minisztériumát Qaicinati fáscis- ta tölti be, munkaügyi miniszter Ca- vazzoni, pénzügyminiszter de Slefani fascista, erdőügyi miniszter Sangori néppárti, kincstári miniszter Tangóéra, iparügyi Rossi, közmunkaügyi Caranza, poslaügyi Colomul di Cezaro, gyar­matügyi Federsoni, mind az öt nacio­nalista, földmi velős ügyi miniszter de Ca- pitani fascista, közoktatásügyi Gentile. Az uj olasz kormány külpolitikáját illetően még nem adott prograrnmov. Belpolitikája főként a szocialisták és a kommunisták letörésére irányul s ezen a téren — mint Mussolini kijelentette — jelszavuk: <Kjér szemei egyért, két fogat egyért Természetes, hogy a külföldi sajtó nem fogadta nagy rokonérzéssel Mus­solini kormányra jutását, aminek ma­2őöa, kiSrritéséi. A? újabb események következtében Belgrádiban úgy tudják, hogy tt harmadik zóna kiürítését a Mussoüni-kormány megtagadja. Párisi jelentés szerint a fascisták ál­lítólag letartóztatták Nitti volt minisz­terelnököt. Facta kormányának több tag­ját, hír szerint, a bíróság elé. fogják állítani. Az olasz munlcásszö vétség _ arra hívta fel a munkásokat, hogy a kommunista szakszervezeti tanács álta­lános sztrájkra izgató felhívásának ne engedelmeskedjenek é<? felszólítja őket, maradjanak nyugodtan, hízzanak á jö­vőben. Athéni jelentés szerint az. ősszeom lás dolgában ítélkező bizottság meg­kezdte működését. • Elsőnek András her­ceget, Konstantin király fivéréi hallgat­ják ki, majd sorra veszik az utolsó kormány miniszterei! és hadvezéreit. A bizottság munkálatai több hetet fognak igénybe vermi. Lemiergbői jelentik: A Kelet-Galiciá bán garázdálkodó egyik legnagyobb hol- seviki bandát szétszórták. Á banda hat­van tagját foglyul ejtették és holnap rögtönitéiő törvényszék elé állítják. Az egri vár sáncai közé temetik Gárdonyi Gézát Országos gyász kíséri utolsó utján a költőt R kormányzó és a nemzetgyűlés is rész­vétét fejezte ki — Az UJ. BARÁZDA tudósítójától — Eger városának csaknem minden házán fekete lobogó leng, gyászlobogó hirdeti a középületek homlokáról is, hogy a város és Eger várossal együtt az egész ország büszkesége — Gár­donyi Géza halott. Eger városa a maga halottjának te­kinti Gárdonyi Gézát és a városi ta­nács rendkívüli közgyűlésén azt hatá­rozta, hogy Gárdonyi Géza holttestét, amely a líceum dísztermében van fel­ravatalozva, holnap, szerdán délelőtt fél tizenegy órakor temetik el és pe­dig az úgynevezett Török-kert felelt lévő hatalmas térségen, amely a vár sáncai közé esik. Az író pátriája ez­zel akarja leróni háláját, aki az „Egri csillagokéban örökkönállő emlékmű­vet állított Dobó István városának Az egyházi szertartást egyébként Petro- vics Gyula kanonok-plébános végzi és ezen meg fognak jelenni a tudomá­nyos és irodalmi társaságok, a kor­mány és a főváros kiküldöttei. Rengeteg részvétirat, levelek és táv iratok özöne érkezett ma Gárdonyi Géza édesanyjához és fiaihoz. Huszár Károly, a nemzetgyűlés alelnöke a parlament Veszteségét is kifejezte az alábbi üzenettel, amelyet az édesanyja hoz intézett: — Örökdicsőségü fiiinak, az egész nemzet mélyen gyászolt nagy írójának elhunyta alkalmával fofeadja Nagysá­gos Asszonyom a magyar nemzetgyű­lés őszinte részvétét, Mint értesülünk, az esti órákban kapta íneg a család a kormányzó őföméltúscfea részvétira­tát & 1922 N0V. 1- fr (/ / november í9 szerda Ára 5 korona l s,*™ UJ BmíTM ELŐFIZETÉSI ABEK.S as«r®d6-w-» 880.- korona, 8g£»RJiSgT<#E«; CT.X. SggmKSSlPábd! sserlnt mm M » MteddhtTOtw íefceftm? SHOp •9mmm „Két szemet egyért, két fogat egyéri“ Mussolini jelszava '■saggj'!'.1."■'■asw Ha a fascistáknak nem lesz többségük, Mussolini intéz* kedik a kamara feloszlatása iránt — Nittit állítólag letar­tóztatták — A munkásszövetség óvja az általános sztrájktól tagjait — A görög összeomlás dolgában Ítélkező bizottság megkezdte működését — Rögtönitéiő bíróság elé állítják a bolsevista bandák elfogott tagjait — A külföld hír éj

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék