Új Barázda, 1923. január (5. évfolyam, 1-24. szám)

1923-01-03 / 1. szám

—-—~v~-1 R. / ,/ / aO' -v 'v {>V» v- - L^n / w/ 1 v>v* VvrA / / / —19?3 JArt. 3- "* ) / *>.------------' / sj / - / ’ . My 1923. január 3, szerda líra 10 korona^ Badapest, Y. é ti • szám ELOF1ZETÍI1 AHAIi • uegyedévre SttU.— korona, egjr hónapra 900,— korona. Sgyei píldányfiám ám 10.— korona. — Hbdeteieket mocbat&roaott milliméter dljmbM inrint t«m fel a UadtfhlToCal llegjcleulk hétfő kivé telével mindennap IZEKHKNflőSÉU: KV. kor., Musenm-körut 1. wtut Telefon Jéieef 55-40, I«uat *8-88, «J]el 140*71 EUD6HITÍTA1 i IV. kar,, Murenm-kOnil 1. nám Telefont JOasef 55-40, Maaef 68-88, éjjel 140-71 im Ne tántorodjunk el egy ^pillanatra j; szavával az is könnyű szerrel még­se régi, kipróbált vezéreiktől az j tetőzi a tornyot, aki a két keze munká- ócsárlókhoz és a sokatigérőkrföz, mert i jával a küszöböt se tudná lesurolni. Újévi üdvözié/sek a kormányzóságon A diplomáciai kar í^Uileüteg fefezie ki jókívánságait Horthy Miklós kormányzó békés munkára irányuló politikát hirdet- Az \J1 BARÁZD -5 tudósítójától ­Akik jobban tudnák Szilveszter estéjén s a következő napon, újév első napján megtörtént Magyarországon az a csoda, hogy kö­zös érzésbe olvadtunk, egy férfiút ün­nepeltünk valamennyien. Petőfi em­léke előtt mindenki meghajtotta a fe­jét. Akadt tehát a mi életünkben is olyan nap, amikor legalább egy fel­kiáltásban egyetértettünk. Délibábként tűntek el azonban az egyetértés rövid pillanatai, amint a je­len és a jövő kérdéseire tértünk át s élő emberek mozgalmát és az élő nem­zet ügyét tettük elmélkedés tárgyává. Az élő világ dolgaira nézve sehogyan sem tudunk egyetérteni. Ha a politikusok újévi beszédeit nyilatkozatait nézzük, azt látjuk, hogy ami jót akarnak, azt mind másképpen akarják. Nem termelt az utolsó ember- olyan eszmét és jelszót, amely­nek kikiáltói és magasztalói ne akad­tak volna. Hallottunk szép szavakat a liberalizmusról kérkedő és fenyegető szavakat a nemzetköziségről, lelkes szavakat a keresztény politikáról s; okos szavakat a gazdasági és pénz­ügyi kérdésekről, a jóvátételről, a bol­dogulás lehetőségeiről. Csak az a báj, hogy olyanok, akik száz embert, de tíz embert sem vezetnek, azt akarnák, hogy az ország az ő szavuk után men­jen, hogy a nemzet élet-halál harcát az ő tervük szerint vívják meg. Min­den raj- és szakaszvezető hadvezér akar lenni. A hivatott hadvezért pe­dig valamennyi kritizálja. * Soha még nem igyekeztek annyian érvényesülni a bírálat, gáncs és becs­mérlés terén, mint manapság. A poli­tikailag lejárt öregek azt mondják, „lám, mi jobban vezettük az országot a magunk idején “. Mintha csak az öreg kakas azzal dicsekedne, hogy ő melegebb és szebb napokat tudott elő- kukurékolni, mint a mai kakasok. De a fiatalabb kakasok is azzal biztatnak, hogy csak ők szállhassanak fel egyszer a szemétdombra, mindjárt másképpen fog sütni a magyar nap. A közönség pedig olyan, hogy minél borusabb az idő, annál jobban hisz azoknak, akik napsugarat ígérnek. A könnyelmű és lelkiismeretlen vá­daskodások, a könnyelmű és lelki- ismeretien ígérgetések korszakát éljük. A politikus nem csak megél abból, de hírnévre és hatalomra is szert tesz azzal, hogy szidalmaz másokat, pa­naszkodik, jajgat, kiélezi az emberek elégedetlenségét, mint a zugügyvéd, aki pört idéz elő a békés felek között, hogy a pör viteléből megéljen. így veszejlenek össze bennünket a zug­politikusok is és mi keservesen vere­kedünk egymással azért, hogy ők, a verekedést rendezők, ranghoz, tekin­télyhez éa hatalomhoz jussanak. Horthy Miklós kormányzó újév napján délelőtt tíz órakor fogadta Budapest szé­kesfőváros küldöttségét, amely Sipőcz Jenő főpolgármester vezetésével újévi üdvözletét tolmácsolta. Délelőtt egynegyed tizenegy órakor Ka- pustyák Károly ős Janky-Kocsdrd altábor­nagyot a magyar királyi honvédség üdvöz­letét tolmácsolták a kormányzó előtt. Fél tizenegy órakor a kormányzó a kor­mány Budapesten időző tagjait fogadta. A diplomáciai kar fogadása után a kormányzó Szciiovszky Bélát, a nemzet­gyűlés elnökét fogadta, aki a nemzetgyűlés üdvözletét tolmácsolta. Egy órakor Ravasz László püspök és Némethy Károly nyugalmazott államtitkár a református egyház nevében üdvözölték * kormányzót. A pápa követe Magyarország történelmi hivatásáról A kormányzó uj ’éy ' napján délelőtt 11 órakor ünnepélyes kihallgatáson fo­gadta a Budapesten székelő diplomá­cia, kart. A diplomaták nevében Schl- oppa Lőrinc apostoli nuncius francia nyelvű beszéddel üdvözölte a kormány­zót, aki francia beszédben válaszolt és azután a nunciuson kezdve, egyenkint megszólította a diplomáciai missziók főnökeit; A fogadásnál jelen volt Da- ruváry Géza, a külügyminisztérium ve­zetésére! megbízott igazságügy miniszter. Az apostoli nuncius beszédjében ’a többi között ezeket mondotta: — fez az első eset, amikor majd­nem az összes nemzetek diplomá­ciai képviselői együtt jelentek meg a független Magyarország állam­fője előtt. —: Isten, aki Főméliúságod ha­záját oly sok természeti szépség­gel és gazdagsággal, oly magas kultúrával, oly fejlett, civilizációval és oly dicsőségteljes múlttal ál­dotta meg, Isten továbbra is ol­talmazza Magyarországot, hogy sze­rencsésen teljesíthesse történelmi hivatását, amely őt a btéjke, a kul­túra és a civilizált nemzetek bol­dogulásának egyik legértékesebb tényezőjévé jelöli ki. A kormányzó megköszönte a szives üdvözlést és a nuncius szavaira ezt válaszolta: — Valóban a békés munkára irá­nyuló politikával reméli Magyarország teljesíteni azt a történelmi hivatást, ame­lyet a Gondviselés számára kijelölt, amidőn ót egy fejlett kultúra és egy dicsőséges történelmi múlt emlékeinek jótéteményeiben részesítette. Magyaror­szág az összes nemzetek hathatós tá­mogatására remél számíthatni a békének ebben a munkájában, amelyben bol­dogulásának és jövő fejlődésének alap­jait látja. A miniszterelnök visszaérkezett a fővárosba Bethlen István gróf miniszterelnök néhány napi vidéki tartózkodás után visszaérkezett a fővárosba és nyomban kihallgatáson jelent meg Horthy Mik­lós kormányzónál. A miniszterelnök az nj esztendő alkalmából jókívánságait fe­jezte ki az államfő előtt. Bethlen Ist­ván gróf ma délelőtt már átvette hi­vatala vezetéséi a miniszterelnökségen és egyes szakminiszterekkel tanácskozott Egy lap közlése nyomán az a hír terjedt el, hogy a Bcmőny legkőzo- iebb benyújtja lemondását. Ezzel a ko­holt hírrel szemben illetékes helyen ^ azt a felvilágosítást kapta munkatár- Jj sunk, hogy a kormány egyáltaláoan nem gondol lemondásra, mert rendel­kezik mind a két alkotmányos tényező, a parlamenti többség és a kormányzó teljes bizalmával. H A miniszterelnök különben a nem- 4 zetgyülés első ös3zeülése után, amely január 8-án lesz, az első pártértekez- leteu hosszabb politikai nyilatkozatot fog tenni. A népjóléti miniszter a rokkantügy rendezéséről A népjóléti és munkaügyi miniszté­rium tisztviselői kara nevében Fáy Ala­dár dr. államtitkár üdvözölte az újév alkalmából Vass József dr. minisztert. : A miniszter válaszában ismertette azokat a kérdéseket, amelyeknek a megoldása az esztendő folyamán megoldásra vár. — Ezek közül a problémák közül; — úgymond a miniszter — meg kell ém- litenem a munkásbiztositásnak törvény utján való rendezését. Rendbe kell hoz­nunk a rokkantügyet, amelyet szintén törvény utján kell majd véglegesen megoldani. A gyermekvédelem ügyét, az egészségügy kérdésének rendezését, az inségaketó keresztülvitelét, azonkívül a lakásügy végleges megoldását is létre kel! hoznunk. Miniszterek vidéki útja Vass József dr. népjóléti miniszter, aki közvetlenül ujesziendő előtt sorra járta a zalaszentgróti kerület közsé­geit, amelynek tudvalévőén jelöltségét vállalta, kedden este ismét leutazott a kerületbe és a kerület több községét látogatja meg. A miniszterrel egvüit Utaztak: Láng János, Mátéffy Viktor és Bartos János nemzetgyűlési képvi­selők. Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter Vargha Imre államtitkár és Paul Iván dr. miniszteri titkár kíséretében szer­dán Zalaegerszegre utazik és résztvesz Tarányi Ferenc dr., Zala vármegye fő­ispánjának ünnepélyes beiktatásán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék