Új Barázda, 1924. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-01 / 27. szám

4 Recept nélkül Beteg az ország. Mind beismerik : Bethlen, Zichy, a fajvédők, októbris­ták és szocialisták. Bethlen a kisgazda- pártiak támogatásával hoz is receptet a beteg orvoslására. Miután Ausztriát a külföldi kölcsön meggyógyította, re­ceptjén a külföldi kölcsön van. A kölcsönnel helyreállitjaakoronaállandó­ságát s ezzel előbb-utóbb megszün­teti a drágulást. A drágaság meg­szűnése hozza magával a társadalmi megnyugvást és a termelő munkát. Ez az első teendő s ha ezt elértük és ezzel megerősödött a csonka ország, azután jön a többi ... Persze a súlyos betegség orvoslása nem jár átmeneti fájdalom nélküi. Hiszen súlyos a baj. Gondoljuk csak meg, hogy nagyon kevés választ el bennünket a rettenetes szakadéktól, melybe Németország a maga több milliárdos kenyérárával és társadalmi zavaraival már beleesett. Bizony ope­rációval lehet már csak a betegséget gyógyítani. De épp ezt a körülményt használják ki a bajszerzők, hogy az orvosok ellen izgassák a beteget. Volt kommunisták, darabontok és októberi összeesküvők kórusban ócsá­rolják a Bethlen receptjét. Egyszerre nagyon finnyásak lettek a nemzeti szempontokra. Azzal vádolnak, hogy a kölcsönnel elárulta Bethlen a nemzet önállóságát az ántántnak. Hát persze, hogy nem igaz. Hiszen a magyar parlament adja a fölhatalmazást a harmadféléves gyógyító eljárásra. De miért nem voltak ilyen kényesek, mikor Károlyi i^ihály vezetése alatt Belgrádba mentek elárulni a hazát, vagy amikor Kun Béla kezére játszot­ták az országot?! Ezek után nincs erkölcsi jogosultságuk a nemzeti ön- rendelkezés féltéséről beszélni. Egyes professzori elmék és néhány szélsőjobboldali politikus viszont a kölcsön alacsony összegét s azt ki­fogásolják, miért ment bele Bethlen abba, hogy harmadfélév múlva évi 10 millió arany korona jóvátételt kö­vetelhetnek tő ünk. Majd ugyancsak az ántánr ellenőrző jogát kritizálják. Sőt akadt professzori elme, aki alapos tájékozatlansággal még azt is kifogá­solja, miért nem fordiiják a kölcsön) a privát gazdasági élet beruházásaira. Hiszen kevés a liöicsön, Bethlen is kévéséi te. De ki tudott volna többes ki­eszközölni ? ! Aztán a jóvátételt nem most, hanem a trianoni szerződésben fogadták el. Bethlen inkább eltávolí­totta a Dariiokies-kardot, mely egy nagy jóvátételi összeg egyszerre való kivetésével fenyegetett bennünket. Nem ánt ;nt-elU?nőr jön hozzánk, hanem amerikai szakember, akinek soknál Üopzalmaü lakoma a havasokban kevesebb az ellenőrzési joga, mini Ausztriában Zimmermanné. Végül a kölcsön az államháztartás hiányának az eltüntetésére ke!!, mert enálkül nem lehet stabilizálni a koronát. Ha stabil lesz a korona, majd jön akkor elég privát kölcsön a privát gazdasági élet számára. De ni csak! Ha annyira rossz a Bethlen receptje, hát szedjék csak elő a sáját receptjüket a bölcs kri ikusok. De nekik nincs receptjük. Ök nem tudják, hogyan lehet az országot egészségessé tenni. Ők csak kritizálni tudnak. Az ilyen recept nélküli orvo­sokra azonban szükség nincs. Hallgas­sanak el s engedjék dolgozni a bevált recept szerint eljáró orvosokat. A föld reform növeli a részletes tárgyalása során 4© módosítási áfán! az előadó A Kisgazdapárt több pártéríekezleten szakaszonként tárgyalta a földreformnovel lát és öss esen 46 módosítást tagadon el- A fontosabb módosítások, amelyeket a Házban az előadó az egyes szakaszoknál fog benyújtani, a következők: A második szakasznál, ameiy a különö­sen jól gazdálkodó kisgazdák birtokának kiegészítéséről szó), azt javasolja az elő­adó, hogy necsak azok a birtokok legye­nek kiegéizitheíűk, amelyeknek tulajdono­sai az egész vételárai azonnal ki tudták fizetni, hanem azoké is, akik ötven száza­lékot tizeinek ki azonnal és a többit rész­ietekben. Az ötödik szakaszhoz két módosítást ajánl az előadó. Az egyik arról szól, hogy az Országos Föídbirtokrendező Bíróság kézbesített tanácsi határozatát az elnöki tanács bírálat aiá veszi, etrői az érdekeit leieket értesíteni kei! és az érdekeit lelek tizenöt napon beiül megtehetik észrevéte­leiket. A másik szerint, azokat a taná­rokat akik a jogakadémiák megszűnése folytan állasukat vesztik, tárgyaló furákká nevezik ki még akkor is, ha birói vagy ügyvédi vizsgájuk nincs A kilencedik szakaszhoz benyújtott mó­dosítás indítványozza, hogy a megváltási járás alól mentesülő vallási és tanúl- I mányi alap birtokai közé vegyék fel a i vallási és közoktatásügyi miniszter fei- | ügyelefe alatt álló. középiskolákat fenntartó u nitőrenáek és a törvénybeli biztosított autonómiával bíró egyházak felügyelete alatt áltó és kulturális célt szolgáló ingat­lan vagyonát. A másik módosítás szerint az ebben ér ntett birtokok megváltásánál középbirtokok alakításának újabb helye nincs. Ugyanezen szakasz hatodik bekezdésé­hez előterjesztett módosítás szerint a Balaton mentén a viz mellett 500 méternyi börze ben levő terület csak a íű döügyet intéző miniszter hozzájárulásával vehető igénybe. A kilencedik szakasznál azt a módosí­tást fogják ajánlani hogy amennyiben a Föld bírt okrendező Bíróság a közalapok és közalapítványok, vagy a középiskolákat, fenntartó tanitórendek és egyházak fel­ügyelete alatt álló vagyonok ingatlanait kénytelenek igénybevenni, ez lehetőleg ne megváiiás utján, hanem kis- és közép- huszonbérletek alakításával töri nték. A 11. szakaszhoz benyújtott módosítás szerint nagybirtoknak csakis olyan birtok minősíthető, amelynek jferülete az erdőt és az adó alá nem eső részt kivéve, ezer kaiasztrális holdnál nagyobb kiterjedésű és legalább 8000 korona kataszteri tiszta jő^ vedelnie van. A 12. ponthoz benyújtott módosítás azt célozza, hogy a Föídbirtokrendező Bíróság meg­váltási ügyekben érdemi határo­zatát nyilvános előadás alapján hozza meg. A tárgyaláson való felszólalásra vonal­közé szabályokat a minisztérium rendele­tileg áüapitja meg. A 13 szakaszhoz tizenegy kisebb na­gyobb módosítást terjesztenek eiő. Az egyik módosító indítvány szerint ofy*n esetekben, amikor a Földiül íokrendezó Bíróság a megváltási ár megállapítását elhalasztotta, bármelyik érdekelt fél kérelme-e a megváltási ár megállapítása irái t az eljárás külön, bíró k'küídesável folyamatba keit tennkf Ugyanezen szakaszhoz benyújtott nífesik módosítás szerint, vitás esetekben a Fütü- biiioktendezö Bíróság álla'Alja meg a megvádolt földek ellenértékének átadási módozatait, valamint a megváltási ár tör­lesztéseit. $ Különös figyelmet kell fordítani arra. hogy a földhöz jutíaioítaknak módjuk le­gyen a megváltási árat hosszú éver.en át törleszteni. I A megváltási árat bármelyik fél kérelmére búzamennyiségben keit megállapítani. A tizennegyedik szakaszhoz szintén több módosítási ajánl az előadó és uj utó,só bekezdést javasol. Kisebb nagyobb módo­sítások egesz sorát terjesztik elő a többj tizenhárom szakaszhoz is. Beszámoló Dlösgy őrölt Hermáim Miksa egyetemi tanár, nemzet gyűlési képviselő január 27-én, vasárnap tartotta beszámolóját a"diósgyőri vasgyár­ban, igen nagyszámú hallgatóság eiott. Beszámolójában a munkasketaésés aköicsön legfoníosabo kérdésétől beszed. Végül megköszönte a kormányzónak a látogatás alkalmával a vasgyár iram tanúsított jó­indulatát. A valaszlópolgárok biztosítottak a képviselőt további ragaszkodásukról és bizalmukról. Peidi Gyula londoni útja Pddl Gyula, az angol munkáspárt mee- h,vására, Vambéry Rusztem dr. ügyvéddel együtt ma reggel a becsi gyorsvonattal Londonba indult. Peidi és utitarsa Bécs- bsn találkozik Garami Ernővel, a Károiyi- kormány voit keieskedelmi miniszter evet és vele együtt folytatják Útjukat Londonba. A szocialista vezérek Ramsay Macdonald-úa\, a munkáspárti angol kormány elnökével íogn k tanácskozni. Macdonaid miniszterelnököt, mint isme­retes, Bethlen István grót londoni tartóz­kodása idején már tájékoztatta Magyar- ország helyzetéről Peidiék tehát hiába .igyekeznek egyoldalú képet adni angoj eivtársukuak. »£ b. i 'fj- rT7 V > v ( / ‘ (h 1 —** \ ■ 1 v I / ! ■■ ÁTVETT D - jhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmtsr-- -mm-ae n1 i—e I Az „ Uj Barázda“ szelvény sors játéka f 1034 február'.-!,*jfciÉfrlrtelf | ______________ 10 öttel vény | Budapest, VI. évf, 37. szám UJ BABÍIM •*«« kivételével fasáriiapokou30Ükoroua. - Hirdetéseket milll. r OAO 1cAi*Ann BUUOHIf. VI. kerM^ 1°. Mim méter s-.erl.it vesz fel u k latié hivatal. Ara Korona. Telefon saAinok : OI*éJJe^4C^l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék