Új Barázda, 1924. augusztus (6. évfolyam, 156-180. szám)

1924-08-01 / 156. szám

ízen a müveit „Nyugat*4 Irta Pintér László, nemzetgyűlési képviselő A magyar nemzetgyűlés szélső baloldalán ülő pártok: a szociál­demokraták és októbristák, különös előszeretettel hivatkoztak mindunta­lan a „müveit külföldre" és annak demokráciájára. Peidl londoni uta­zása, Rupert sürgönye Herriothoz még emlékezetesek a magyar kö­zönség előtt. Igaz, hogy*Peidl lon­doni tapasztalatairól épp úgy hallgat, mint ahogy Rupert Rezső se muto­gatta még sehol a sürgönyére kapott választ — ahogy igaz az is — hogy azóta Macdonald angol miniszter- elnök, a magyar szocialisták által „elvtárssá" ütött munkásvezér, egy izig-vérig vallásos, konzervatív gon­dolkodású és hazája sorsát szivén viselő embernek mutatkozott be, aki kikér magának minden közösséget Marx-al és a nemzetköziséggel, és Herriot, a másik elvtárs, a nagy nem­zetközi csillag, aki talán Rupert sürgö­nyére válaszképpen tiltotta meg a ma­gyar kölcsön jegyzését a francia pénz­piacon, most vívja harcát London­ban annak a versaillesi erőszakos szerződésnek megmentéséért, mely Németországot gúzsba kötötte. Mert legyünk tisztába, a „formula keresés", mellyel a londoni konferencia ide­jét tölti, tulajdonképpen harc a francia sovén nemzeti álláspont fel­adására és Herriot, a vörös csillag, akiről a mi szociáldemokratáink azt hitték, hogy az ő 1918-iki példájuk nyomán, mint izig-vérig demokrata mester, eldob mindent: Ruhr-meg- szállást, jóvátételt, versaillesi szer­ződést, ez a Herriot — ugyan más sapkával a fején — épp olyan francia, mint elődje és épp úgy iparkodik nemzete javára megmen­teni a versaillesi szerződés terem­tette helyzetből azt, amit még lehet, mint ahogy polgári elődjei tették. Most hivatkozzanak szociálde­mokratáink a müveit Nyugatra és vonják le a következtetést. Két pillé­ren épülhet fel csak az uj világ: a vallásosság, az istenfélelem és a nyomában fakadó igazi keresztény emberszeretet és az erős, igazságos, de nemzeti érzés pillérein és ered­ményes munkáspolitika sem létez­hetik más, mint amely az emberi­ség e kettős életforrásának emlői­ből táplálkozik. Macdonald — a Magyar gyermekekHollandiában vallásos apostol — akire oly nagy büszkén hivatkoztak, megjelöli az igazi szociális politika útját. A benső kereszténység, meg nemzeti érzés az ő politikájának kettős hajtóereje és Herriot-tal, a radikális, a nemzetközi vezértől leckét vehetnének nem­zeti és faji érzésben. A népszövetségi főmegbizott osztozik az ujjáépitési tervezet sikerébe vetett bizalmunkban Megerősíti a pénzügyi programm készítőinek véleményét Megkezdődött a népszövetségi kölcsön magyar részének jegyzése — Smith főmegbizott nyilatkozata — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Smith Jeremiás népszövetségi főmeg­bizott nagy érdeklőkéssel figyeli a ma­gyar kölcsön kibocsátásának eredményét az összes érdekelt piacokon. A kölcsön magyar részének jegyzése a mai na­pon kezdődik, a jegyzési felhívás, a mely Smith és Korányi báró pénzügy- miniszter aláírását viseli, a múlt vasár­nap jelent meg, rövid kivonatát alább ismét újból leközöljük. A főmegbizott a magyar sajtó kép­viselőinek . hozzá intézett kérdéseire, hogy mi a véleménye a Magyarország részére készített újjáépítési tervezetről és mi a benyomása Magyarország gaz­dasági erejéről az ujjáépitési terv ke­resztülvitelét illetőleg, a következő ki­jelentés közlésére adta meg a felha­talmazást: — Az ujjáépitési tervezetet egy- nthányan Európa legkiválóbb pénz­ügyi szaktekintélyei közül készítették elő a magyar kormánnyal együtt. Ezeknek az uraknak a közreműködé­sét, akik a Népszövetséggel szoros kapcsolatban dolgoztak, semmiféle pénzösszeg árán nem lehetett volna hasonló feladat végrehajtására meg­szerezni. Ám ők önként álltak az európai újjáépítés szolgálatába. Előbb tüzetesen és gondosan megvizsgálták Magyarország pénzügyi helyzetét s aztán aláírták nevüket egy jelentés alá, melyben a következőket mond­ják: »Azt hisszük, hogy ez a pénzügyi programm megadja Magyarországnak a szükséges alapot a maga gazdasági kifejlődéséhez és hogy az emlitett jeltételek betartásával az ország se­gélyforrásai lehetővé fogják tenni, hogy magát állandóan a saját ere­jéből fentarthassa.K — Ezeknek a kitűnő pénzügyi szak­embereknek a nyilatkozata és az az alaposság, amellyel a kérdést meg­vizsgálták, ' szinte fölöslegessé teszik számomra azt, hogy jól megfontoir nézetüket a magam részéről még kü­lön megerősítsem. Azonban kijelent hetem: Magyarországon sz.rzeti há­rom hónapi tapasztalataim arra in­dítanak, hogy az újjáépítési tervezi sikerébe vétéit bizalmukban teljes mér tékben osztozzam. A magyar kölcsön-jegyzést felhívó> kivonata A 250,000.000 aranykorona-köicsön ma gyár része 11,597.250 aranykorona =~ 2,350.000 dollár. jegyzési határidő 1924. augusztus 1—9. A kibocsátási árfolyam 8&°jo. A kötvények dollárt a es aranykoronái ■ szólnak és pedig 10, 20, ICO és 2t dollárra, illetve a megfelelő összegű aran) koronára. A kötvények kamatozása 7V2°/o, vagy-- a befektetett összeg ulán több mint net... 8V2°/o. A kölcsön 20 év alatt törlesztetik, f kamatok és a kisorsolt cimlelek ejfekl. dollárban fizettetnek. A befizetés történhelik dollárban, fór.' bán, svájci frankban, olasz lilában, hollai forintban, svéd koronában, cseh koron., bán, osztrák koronában, de lehet magyar koronában is jegyezni. A jegyzésiösszeg két részletben f izei helő. A kölcsön szolgálatának biztosításául : vámjövedék, a cukoradó, a cukor ul. fizetendő kincstári részesedés, valamim dohány jövedék összes (nyers) bevéted és a sójövedék tiszla jövedelme vaun lekötve. A kötvények a Budapesti áru- > i éríéktőzsdén jegyezletni fognak. A ki • vények óvadékképesek és vámpénzek \. Helyezésére alkalmasak. A kötvényekre a Magyar Nemzett Bank 75%-os lombardköicsönt folyásit. a vásárhelyi iparosok forgsl: . adójának felét elengedték — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Hódmezővásárhelyen — mint onr, jelentik — az iparosok kamaraki gyűlést tartottak, amelyen Pálffy Dán kormányfőtanácsos és Landesben Jenő kamarai titkár is részt vett. Tö ■ tárgy közt mint legfontosábba forgahu adó kérdése került napirendre és több' hozzászólása után az értekezlet ( fogadta Landesberg Jenő határoz, javaslatát, amelyben többek között ; kéri, hogy az összes átalány ozások amelyek nem a féllel kötött egyez: alapján jöttek létre, vegye felülvi gálát alá a pénzügyigazgatóság é: végleges elintézésig az átalányom>■ összeg végrehajtását függesszék fel vásározó iparosok pedig a blokk ah ján lerótt forgalmi adót az átalán; zott összegből levonhassák. Landesberg ismertette ezután a pé.> ügyigazgatóságnak értesítését, m szerint a pénzügy igazgatóság vizsgá l alá veszi a beérkezett panaszokat o az átalányozás összegére uj javasla tesz. Kruzslilz Károly vásárhelyi ipartc •' tületi elnök kijelentette, hogy Vásá r helyen már folyik a revízió, még per az iparosság teljes megelégedésé: ; miután a szegedi pénzügyigazgatós , Vásárhelyen az eddig kivetett forgat., adónak 57 százalékát elengedte» C -***«• augusztus 1, péntek ® KUt«fHCI Budapest, VI. évi. 150. s*. ei.Ot'IZlCTF.SI AltAU: negyedévre 5Ü OOO Uor., «tSJ SZKKHKSÍTOSÍUi VI. kerillel, O-iitf* lO. nzrtui Megjelenik hétfő kivételévé! mindennap „liter .IljsznliüH ezerlnt vesz fel t> Ulailölit vutal. Telefon exiluiuk : 42—49, 108—04, «JJel 140—TI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék