Új Barázda, 1924. november (6. évfolyam, 232-257. szám)

1924-11-01 / 232. szám

A halottakról ' Küszöbén vagyunk azoknak a na­poknak, amelyeken az élők világa a holtak felé fordul s el nem olvadó emlékezésünk jeleként gyertyákat gyújtunk fel szeretteink sirhalmain. Dús aratása volt a halálnak ebben az utolsó évtizedben, olyan, amilyen a történelem ezeréves viszontagságai között is alig adódott. A magyar ifjúság szine-java sirkertekbe költöz­ködött át s a lelki seb, mit haláluk okozott, még mindig ég az özvegyek és árvák lelkében, fis a hősi halottak és vértanuk mellett temetőben fek­szik a fél nemzet is. De hogy a nemzetnek a kisebbik része mégis megmaradt, azt azoknak köszönhetjük, akik vérüket ontották a hazáért, öfeléjük forduljon legelső sorban a hálás emlékezet, akik a legnagyobb áldozatot hozták értünk, az élve maradottakért, ö mindenki, aki sirhantjuk mellett elhalad, legyen legalább egy szál virága a sirdomb feldíszítésére. De emlékezzünk meg azokról a nagyjainkról is, akik azzal váltak mél­tókká A örök kegyeletre, hogy hasz­nosan tudtak élni a hazáért. Meg­tanulhattuk a reánk Szakadt esemé­nyek súlya alatt, hogy' a haza minden, mert annak virágzásában és jólété­ben vagy romlásában a legutolsó polgár Is osztozik, aki tehát a haza üdvének szentelte életét és eszmé­nyiem odaadással dolgozott a köz- jólétért, az méltán megérdemli, hogy emlékét a kegyelet minden rendel­kezésére álló eszközével megtisztel­jük. Szeretteink slrhalmára pedig vigyük oda a bánat harmataként könnyein­ket. Egész tenger telne már ki azok­ból a könnycseppekből, amelyekkel a magyar földet a bús szivüek meg­öntözték, de belőle mi sem veszett kárba. Mert azt hiszem, az örök üd­vösség hazájában minden értünk hul­latott könny ragyogó gyöngy ék­szerünkké válik s ez az egyetlen disz, mely Isten szeme előtt meg- állhat. És nagyon-nagyon szegény az az egykori földi lakó, akinek rideg és szeretet télén életére száraz sze­mekkel emlékeznek vissza a hozzá­tartozóik;. Díszítsétek hát fel az el­költözőiteket a felzokogó szeretet gyöngyeivel! Hazánk elveszett részét azonban ne sírassuk. Az nem halt meg, csak az erőszak bitorlásának sorsát szenvedi és ettől a sorstól nem a lemondóan síró szem, hanem csak a bízó sze­retet hatalma válthatja meg. Most át­gázolt rajtunk a világesemények ke­reke, hanem hát ez a kerék forog Hazatért liősi halottatok szüntelenül s kerülhetünk még felül­re is. Üzenjük meg az elhunyt hősök­nek, hogy nem hiába haltak meg, mert a szent célok érdekében ontott vércseppek a nemzet szivébe hulla­nak vissza, innen táplálják az em­lékezést, az akju_atot és1 a jellemet s igy lesz a hősfl^multból dicső jövőt Búd János miniszter a kisiistön főzés rendezéséről A kisüstökct az állatit látja cl órával — Tiz százalékra emelték az adókedvezményt — A döntés csak gazda­sági szempontok szerint történt — Az Ul BARÁZDA tudósítójától — A kisúsión való 'szeszjözés ügyében tartott tanácskozásokról és a pénzügyi kormány, valamint a2 érdekeltségek kö­zötti megállapodásokról Búd János mi­niszter a következőket mondotta az Uj Barázda munkatársának: — A kisüstön való szeszfőzés ügyé­ben kiküldött bizottság a kérdést va­lamennyi szempontból a legalaposab­ban megvizsgálta és olyan megoldásra törekedett, amely az összes érdekeket kielégíti. A bizottság tagjai annak a felfogásnak adtak kifejezést, hogy a kisüst problémájának megoldását kizá­rólag gazdasági szempontból keli meg­ítélni, hogy ez utón anyag é9 érték veszendőbe ne menjen, senkinek sem volt célja azonban az államkincstárt bevételeiben megnA’lditeni. Alapos vita után a bizottság egy­hangúan elfogadta Alarschall Ferenc nemzetgyűlési képviselő álláspontját az adózás módjára hézve. Ennek értelmé­ben úgy határoztunk, hogy nitekintünk átalányozástól és a bizottság tovább­ra is az órarendszer jetitártását jo­gadja el azzal a kikötéssel, hogy. az egyes kisüstöket mérsékelt bér mellett az állam látja el órával. Az államkincstár ezzel kapcsolatban kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy az egyes pénzügyőri szakaszok felha­talmazást kapnak az órák megjavítá­sára. Ilyenformán, ha az óra megrom­lik, a kijavításnak legkésőbb 24 órán belül be kell következnie. — A finomító- és főzőkészülékek zárlak lesznek, ennek következtében azok a nehézségek, amelyek most je­lentkeztek a cefre kifőzésénél és a nyers-szesZ finomításánál, hogy t. i. a helyiségeknek elkülönítve kellett len­niük, megszűnnek, mert a Zárt készülé­kek alkalmazásával meg Van a kellő biztosíték, hogy' a főzést és finomí­tást egy helyiségben is lehessen vé­geztetni. ■ ■ — Az államkincstár e-ldig öt szá­zalék engedményt adott az óra mel­lett való főzésnél. Tekintette^ arra, hogy ez a rendszer az ellenőrzést rendkívül megkönnyíti és a költsége­ket csökkenti, az államkincstár az adókedvez­ményt tíz százalékra emüH fel. Á s2eszfőzésre való jogosultság kér­désében a bizottság elfogynia pénz­ügyi kormány áital módosított -azt* az áü*- ■ indítványt, amely szerint a kisüst elnye­résére jogosultak a termelők gazdasági és erkölcsi testületéi, tehát termelő szö­vetkezetek, gazdasági körök, olvasó kö­rök, földmives egyletek, alkalmi egye­sületek stb. Ezek után következnek a községek, ott pedig, ahol e két csoport nem tudja kielégíteni az igényeket, azaz nem tudja feldolgozni a rendelkezésre álló anyagot, ott magánegyének is nyer­hetnek, kisüstre engedélyt. Magánegyé­nek ugyancsak nyerhetnek engedélyt ott is, ahol termelő érdekeltségek és köz­ségek szeszfőzéssel nem kívánnak fog­lalkozni. ■— Az átmeneti időszakról egységes vélemény alakult ki a tárgyalások so­rán. A bizottság az átmeneti időtől el­állóit. Tette ezt azzal a kikötéssel, hogy a kormány gondoskodik a szükséges bérórák azoflnal való rendelkezésre bo­csátásáról. A bizottság az átalinyoiási rendszert azért ejtette el, mert a ter­melőket mentesíteni akarja a zaklatás­tól, amelyek az átalányozással, Illetve annak ellenőrzésével kapcsolatosak. — Felmerült a tanácskozások során az az óhaj is, hogy lisztes anyagok­ból lehessen kisüstön szeszt főzni. A mezőgazdasági és ipari szeszérdekelisé- gek ez Mién nem foglaltak állást, azzaíl a kikötéssel azonban, hogy a lisztes anyagokból való szeszfüzés azonos fel­tételek mellett történjen, mint a me­zőgazdaság! és ipari szeszgyáraknál. A pénzügyi kormány a bizottság határo­zata folytán most már sürgősen fo­lyamatba teszi azokat az intézkedése­ket, melyek a megállapodások gyakor­lati és késedelem nélkül való végre­hajtását eredményezik. A reformáció emlékünnepe — Az UJ BARÁZDA tudóstíójától — A reformáció emléknapját ezidén is áhitatos lélekkel ülték meg a magyar protestánsok. A fővárosban zsúfolásig megteltek a templomok, a Kálvín-tén református templomból a hívek nagy­része ki Ss szorult s künn az utcán több száz ember várakozott, hogy ké­sőbb mégis bejuthasson a templomba. A Kálvin-téri templomban délelőtt 10 órakor Ravasz László református püs­pök prédikált. Erre az istentiszteletre katonazenekar kíséretében a nemzeti hadsereg református tisztjei is felvo­nultak. A Deák-téri evangélikus temp­lomban 10 órakpr katonai Istentisztelet volt, 11 órakor pedig Raffay Sándor evangélikus püspök szónokolt. Budán Haypál Benő* prédikált. A fasori re­formátus templomban délután vallásos összejövetelt tartottak, amelyen Perrie Lajos montpelliei theológiai tanár fran­cia nyelven szónokolt. A régi képviselő- házban pedig a Bethlen Gábor Szövet­ség meghívására valamennyi protestáns egyház egyBttes emlékünnepélyt tartott, amelyen Katpy Béla evangélikus püs­pök mondotta sti ünnepi beszédet. J ■ ■ í hív (\ x&VAv■íV. ■)'i. j, feNsz űrhh-f ü. \ V, 1 ni i ­......Miigi n ' m l uiBadazSfl 23 szelvénye 1934. november I, szombat #ül*£l BÖKJ?! I lCQ9*€diÉI£i Budapest, VI. évi. 232, sa;» jr ELŐFIZETÉSI AKAII: negyedévre 58.000 Kor., egy * SZI'BIÍKSZTÖSÍHI VI, kerület, Ó-ntca 10. szám IXSnapra 30.000 kor. E^yes példány ara 1000 kor.. Mefftelenik hétfő kivételével mindennilD Telefon mzömok : 48-40, 108-04, éjjel 140-71 vasárnapokon 1500 korona. — Hirdetéseket mim. Megjelenik HEIIU MlteieiCiei niIUUeUHHp KIAllrtlUVATAL t VI. kerület, ó-ntca 10. siftm méter <)f|*zat>A* szerint vesz fel a kiadóhivatal. Telefon számok i 48—40, 108—04, éjjel 140—71

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék