Új Barázda, 1925. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-01 / 49. szám

ELŐFIZETÉSI ARAK; negyedévre 58.000 Kor., egy (ítfuaprn 20.000 Isor, Ejfyes példány Ara 1000 born vasárnapokon 1500 Korona. — Hirdetéseket mlUI. méter díjszabás szerint vés* fel a kladdhifatal. SZEIHClSSZTÖSClOt VI, Kerület, ö-ntc» lO. ssáin Megjelenik héttő kivételivel mindennap 42r4V’ í®8r°& «JJel tíu--n * KiADOIHvATAIi í VI. Kerület, O-ntcn 10. »tm Telefon mínum. 42—40, 108—04, éjlel 140—TJ Lenni, vagy nem fenni Dőreség volna ócsárolni a pásztort, hogy kunyhót épit magának, nem pe­dig emeletes palotát. Dőreség a kis nemzeteket ócsárolni, hogy nem min­denben követik a nagy nemzetek pél­dáját. Különösen dőreség nekünk ma­gyaroknak szemünkre lobbantani, hogy a választói jog megalkotásánál magyar fejjel gondolkozunk és nem majmolunk sem angolt, sem franciát. Akármennyire zúdítsák ránk egyes pártok az elmélet érveit, mi csak az eleven életet nézhetjük és láthatjuk. Az országot, a megcsonkított hazát, amelyet vissza akarunk szerezni. Az ország érdekeit, nem a pártok érdekeit hivatott szolgálni a választójog. A lenni, vagy nem lenni nagy kérdőjele mered elénk, mikor ezt a jogot törvé­nyesen szabályozzuk. Ha az ország érdekének megfelelően hozzuk meg a törvényt, reményünk lehet az életre és a feltámadásra is, ha hibázunk, meg­pecsételtük sorsunkat. Ne álljanaktehát nekünk elő a külföldi nagy államok példáival. Ne mondjuk, hogy ott a választói jog más. Másott a kenyér is, fehérebb és nem keserű, mint a miénk. Bármily szépen hangza­nak is a szélsőséges pártok részéről hangoztatott jelszavak, minket nem le­het többé a hableányok csábos éne­kével örvénybe csalni. Ennyit megta­nultunk a múltból. Bölcsen tudjuk, hogy a jogok kiterjesztése terén a nagy ugrás mindig egyenlő a sötétbe való ugrással. "Fokozatos és nem ugrásszerű hala­dásnak van itt csupán helye, ha le nem akarunk térni az ősi magyar al­kotmány történelmi alapjairól. Innen letérni pedig nem akarunk és nem is fogunk, mert különben elnyel a nem- zetietlenség hínárja. Az volt a magyar erőssége ezer esztendőn át, hogy nem homokra, hanem a történelem szilárd alapjaira épitett. Építünk mi is, hala­dunk mi is, de csak a történelem és a nemzeti erkölcs alapjain. Kérdezünk egyébként minden józan magyart, mit gondol, vissza lehetne-e szerezni va­laha ősi hazánk darabolt földjét, ha itt a nemzetietlenség és a demagógia jutna többségre? Ha urak lennének azok, akik nyegleségből, tudatlanság­ból, vagy gonoszságból megtagadják a nemzet fogalmát és magyar állam- polgárság helyett világpolgárságot hir­detnek?! És ne feledkezzünk meg még vala­miről, ami a választói jog megalkotá­sánál figyelmen kivül nem hagyható. Ebben a szerencsétlen csonka hazában forr a keserűség az indulatok katlaná­ban. Lámpással sem lehet megelége­dett embert találni azon a néhány szerencselovagon kívül, akiket nem szabad igazán magyarnak tekinteni, ha magyar nyelven is megtanultak be­szélni. Elégedetlen és elkeseredett itt ma minden magyar, akár bíborban született, akár koldus. Már pedig az elégedetlenség és az elkeseredés soha sem osztogattak bölcs tanácsokat. In­kább zavarossá tették a vizet az ügyes halászok nagy örömére. Ezek az ügyes halászok pedig már kivetették a hálót és ha a demagógia bő fogáshoz segítené őket, bizony világpiacra dobnák az egész országot! Hiszen éppen az a magyar szocializ­mus, amely a külföldi péidákra utal, nem mérhető a külföld mértékével. A francia előbb francia, csak azután szo­cialista, az angol, német és olasz ha­sonlóképpen. Nemzetközi csak annyi­ban, hogy a kis államok szocialistáit szeretné teljesen nemzetközivé tenni. A magyar politikai közvéleményt erő­sen foglalkoztatják most az alkotmány- jogi javaslatok: a választójog és a főrendiházi reform, de nagy érdeklő­dést kelt a gazdaságpolitikai mozgalom is, amely a válságba jutott magyar bortermelést kiváltja megmenteni a pusztulástól. Erről a két fontos kér-* désről Almásy László, az Kisgazdapárt ügyvezető alelnöke az Uj Barázda munkatársa előtt a kö­vetkező nyilatkozatot tette: — A Kisgazdapárt az alkotmányjogi javaslatokkal foglalkozik: a nyilvános­ságra került választójogi javaslattal és a főrendiház megreformálását célzó ja­vaslattal. Ezek a javaslatok nemcsak visszatérést jelentenek az igazi alkot­mányossághoz, de valóban nélkülözhe­tetlen feltételei is’ az alkotmányos élet­nek. Hiszen eddig a választójogot csak rendelet szabályozta, amely csak át­meneti helyzetben volt megengedhető. A magyar nemzetgyűlés sem jelenti va­lódi reprezentánsát a magyar törvény- hozásnak, mert a törvényhozás képvi­selőházból és főrendiházból, illetően felsőházból áll. Ennek a két, rendkívül fontos javaslatnak megszavazása tehát a törvényes állapotoknak és a magyar történelmi alkotmánynak visszaállítását Jelenti a magyar ál­lam életében. — Ezzel egy időben a közvélemény­nek, különösen az ország lakosságának A földmivelésügy! minisztérium1 teg­nap állította össze és ma adta ki leg­újabb termésjeleritését a február 25-iki állapotról. A legutóbbi jelentés óta. amelyet ja­nuár 2ó-án adtak ki, az időjárás túl­nyomórészt enyhe volt, február köze­péig száraz is. A hőmérséklet ezalatt az idő alatt szokatlanul magas volt, pél­dául Pécsett 21 Celsius fokot is mér­tek, ami az áprilisyégi rendes időjárás hőmérsékletének felél még. Az átlagos Hőmérsc:klet a három legmelegebb na­pon 18—19 Celsius volt, az éjjeli mér­séklés is 6—7 Celsius fok körül sna­Mert akkor maguk a kis államok is I elveszítenék nemzeti jellegüket. De j próbálnának meg egy francia szocia- j lista képviselőt Bécsbe idézni és ott felelősségre vonni. Majd. megkapnák tőle az önérzetes francia válaszát. A franciáét, nem a szocialistáét! hetvenöt százalékát kitevő gazdaközön­ségnek nagy érdeklődése mellett fog­lalkozik a vezető politikai párt a bor­termés értékesítésének kérdésével. A sző­lőtermelés valóban katasztrofális hely­zetin n van. Ezt a jelentős közgazdasági kérdést ne.n szabad lebecsülni, meri ez a niagyar gazdaközönség első­rangú érdekét jelenti. A bor értékesítésének mai lehetősége gazdasági életünkre óriási anyagi hát­rányt: jelent. — Ezen a súlyos helyzeten segíteni kell. A Kisgazdapárt keresi is a mód­ját. A különböző borvidékek képviselői­vel együtt állandóan foglalkozunk a kér­déssel. Maillot Nándor báró a tokaj- vidéki, Héjj Imre a Balaton melletti, Zsitvay Tibor az alföldi, Perlaky György a dunántúli, Doboczky Dezső a he­vesi és borsodi szőlővidék képviseleté­ben járnak el a tárgyalások folyamán. Behatóan tárgyalják ezt a kérdést, a melynek legalaposabb tanulmányozását helyezték kilátásba Búd János pénzügy- miniszter és Walkó Lajos kereskedelem­ügyi miniszter. Az állam segítő kezet nyújt a válságba került bortermelésnek. A magyar gazdaközönség biztató reménnyel nézhet a kérdés meg­oldása elé, mert az illetékes tényezők nemcsak be­hatóan tanulmányozzák a kérdést, ha­nem minden rendelkezésre álló erőt moz­gósítanak a. szőlőtermelés katasztrofális helyzetének megjavítására. katlanul enyhe volt. Február közepe óta a hőmérséklet kissé csökkent. Éjjeli fa­gyok szórványosak1,' azok is gyengék voltak Csapadék a hónap első felében nem volt A legkevesebb jutott Komá­rom, Esztergom Hont és Nógrád pre-: gyekre. , A gazdasági munkálatokra, különösen a tavaszi vetés alá való szántásokra az enyhe időjárás szokatlanul kedvező volt. Általában ..be-.is- fejezték min­denütt, meg azokon a kötött talajokon is) ahol rendesen későbben lehet ezt csak' elvégezni. A jobb helyeken már a ve­tést is erősen folvtatiák, sőt j a kooyhabertekben is megindult már a munka. Igen sok helyen vetettek már árpát, szórványosan babot, sőt borsót is. A korai burgonyát már ültetik, a hagymát is kezdik rakni. A szőlőket nyitják és metszik, a kerti munkálatok erősen fo­lyamatban vannak. Az ősziek közül a korán elvetettek egyenletesen keltek és élénk zöldszint mutatnak. A leg­utóbbi csapadékos napok után a veté­sek majdnem mindenütt erős fejlődésnek indultak, ugjr, hogy már a késő őszi vetések is kezdenek jól kelni. A vetések, bár betakaró nem volt. fagykárt alig szenvedtek. Az egerek és varjak által megtámadott vetések pedig kezdik kiheverni a károkat. Mindent re­mény megvan arra, hogy ezek a károk végeredményben elenyészően csekélyek lesznek. A takarmánykészlet az uj zöld- takarmányig elegendő lesz, sőt több he­lyen még feleslegre; is van kilátás. A jószág egészségi állapota általá­ban kielégítő, csak szórványosan fordul* nak elő: mételykor, sertéspestis, száj- és körömfájás, valamint baromfikolera. A jelentésből líöv'étkeztethető, hogy ha az előttünk álló négy hónap első részében a csapadék továtbbra is olyan mennyiségű lesz, tnint most, a bő esők az ország termését igen ked­vezően megjavíthatják. Előleg az: állami szállításoknál a husipariDBoknak A belügyminiszter körrendeletét in­tézett a vármegyei és városi törvény- hatóságokhoz az ipari megrendelések­nél nyújtandó előleg tárgyában. A ren­delet kívánatosnak tartja, hogy a kis­iparosoknak és kisipari szövetkeze­teknek állami, vármegyei, városi és községi szállításoknál és munkálatok­nál megfelelő előleg engedélyeztessék olyan mértékben, amint az eddigi gya­korlatban volt. Az előleget csak telje­sen kielégítő személyi vagy tárgyi biz­tosíték mellett és elsősorban anyag- beszerzés céljából lehel megadni. Indiánlázadás a San Blas területiin Legyilkolták az angol tisztviselőket és kikiáltották függetlenségüket Panamából jelentik: A brit kormány utasította a coloni brit: konzult, hogy a Cleveland amerikai cirkálóval men­jen a San Blas területre, ahol az in­diánok fellázadtak és rUlitólag minden­féle kegyetlenségeket követtek • cl az ottani tisztviselők ellen.. Hir szerűit az indiaitok több mint 20 embert legyil­koltak. Az indiánok kikiáltották függet­lenségüket és fel akarják kérni Ameri­kát a protektorátus átvételére. • | Budapesten azujságtfrusbódékban 1 kapható az „UJ BARAZDA“ Minden erőt mozgósítanak a szőlő- termelés megmentésére A magyar gazdaközönség biztató reménnyel nézhet a kérdés megoldása elé— Almásy László nyilatkozik az Uj Barázdának a szőlőtermelés katasztrófájának elhárí­tásáról és az alkotmányjogi javaslatról — Az UJ, BARÁZDA tudósítójától — Az eső sókat segített a vetéseken Javultak a terméskilátások — Nincs fagykár — Akadály­talanul folynak a mezei és kerti munkák — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — | 'U11Q'ík ..... Jm flpnil m |UJBflRflZDfl H** SZELVÉNYE 1925 március t9 vasifrnap mí®33 lOllU KOrOÜS BflJapest, VII. évi. 19. sz. UJ MBániI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék