Új Barázda, 1925. június (7. évfolyam, 123-143. szám)

1925-06-03 / 123. szám

1935 j írnitas 3, szerda _Ára 1000 korona. BfldapfBt, TH. évf. 138. «e, UBARÁZM KLO^iZSil'É.m AIIAHt negyedévre 58.000 kor., égj hónapra 20.000 Itor. Vigyen példány ftralOOO leor., vasárnapokon 1500 korona. — Hirdetéseket vnfJll- méter dljszahAs sierlnt vess fel a irfadólitvatal. Megjelenik hétfő kivételével mindennap MEBBnszrOSgQi VI, Jcertkiet, O-ntoi. 10. u.0 Telefon tizfinioK: 42—49, 1*8—04. éjjel 140—71 KUndlKViTAI,: VI. Rérdiét, O-ntcn 10, színi Telefon iiHinoli i 42—49, 198—414, éjjel 140—7 Bombavciés 1 A miniszterelnök Genfbe utazott, ‘hogy a Népszövetség előtt megvív­ja a maga nehéz harcát* az acsar­kodó kisántánt eilen és hogy az országnak bizonyos előnyöket, en­gedményeket, megértést, jóindulatot biztosítson, és amig ö távol van, egy volt belügyminiszter írásba is foglalt úgynevezett szenzációs vallo­mást tesz a Somogyi—Bacsó-gyilkos­ság ügyében, egy újság pedig siet az írásos vallomást közölni. Nyom­dafestékre méltatja ezt a vallomást, amelyből a gyanúsítás, burkolt vád és politikai elvakultság lángja fel- hunvorgat, felpislákol egészen a mai legmagasabb közjogi polcig, a kor­mányzó személyéig. Nincs ebben a vallomásban egy betűnyi komoly ténybeli adat, még állítás sem. De annál több epe, rossz­májúság, nyitott ajtó és más egye­bek, amik józanul ítélő embert vísz- sZáffászfartakj' megdöbtféhíenefc, ~ ~a gyengébbeket, az önálló véleményre nem eléggé kikovácsolt lelkeket azon­ban megtéveszteni, megingatni, meg­zavarni alkalmasak. Olyan az egész, mint a bomba, amely nem öl, de förtelmes illatú füstjével ráfekszik a tüdőre, kábít, fuldokló köhögésre késztet és undort kelt. Az egész bombavetés iskolai pél­dája annak, meddig ragadtatja el magát az az. irányzat, amely hazája és nemzete érdekeit nem látja a sa­ját elvakult dühétől. Iskolai példá­ja annak a politikai erkölcsnek, a mely nem válogatja az eszközöket, hogy célt érjen és nem vizsgálja, hogy ez a cél nem árt-e többet az tországnak, mint amennyit bizonyos politikai iránynak haszna'. Éppen ezért iskolai példája annak a poli­tikának, amelyet úgy' kel! kiirtani az ország közéletéből, mint dudvát a virágos kertből. Mert vannak értékek, vannak nem­zeti kincsek, amelyeket nem lehet és nem szabad remmiféle politikai ha­zárdjátékban kockára tenni. Ilyen kincs és ilyen érték az állameszme, a nemzeti főhatalom maga és az a személy, aki ezt az eszmét , és hatal­mat a nemzet akaratából megteste­síti. Az államfő személye a magyar közjog és a büntetőjog, de a jó­zan magyar ész szerint is ezért szent és sérthetetlen. És minden olyan politikai hazárdjáték, amely az ál­lamfő személyét bármilyen vonatko­zásban érinteni merészeli, csak el­ítélendő, csak bűnös lehet. Ha pedig azt látjuk, hogy a mag nélkül szégyenkező; de annál illato­sabb bombák kormányüuktatási szán­dékból az államfő személyét igyekez­nek ködbe burkolni, akkor ki kell állanunk a megtorló Igazság pálcá­jával a nyilt szinre és oda kell ki­áltanunk az elfakultaknak, hogy: ed­dig és ne tovább' Mindenkinek egyé­ni Ízlése szabja meg, hogy mivel szeret foglalkozni. Vannak, akik szí­vesen búvárkodnak az élet földalatti csatornáiban, vannak, akik ettől visz- szariadnak. És ha az utóbbiak nem is tilthatják meg az, előbbieknek, hogy kedvtelésüknek hódoljanak, azt nem kötelesek eltűrni, hogy napról-napra hasonló búvárkodások állítólagos eredményeivel szórakoztassa őket a sajtó. A megtorló Igazságnak tehát nemcsak arra a politikusra kell súj­tania, aki nem tud válogatni az esz* közökben, hanem arra a sajtóra is, amely siet ezt a politikai irányt ki­szolgálni. Éppen akkor, amikor a magyar kormány a nemzetre nézve talán sorsdöntő tárgyalásokat kezd azzal a külfölddel, amelynek több se kell ilyenkor, mint újabb magyar botrány. Hatalmas „szenzációja* van isméi a magyar politikai éleinek, amelynek a rákfenéje az, Rogy á „szerfzációk" mindig a legválságosabb pillanatok­ban, csodálatos biztonsággal követ­keznek be. Ilyen pillanatai a magyar nemzetnek az utóbbi évek folyamán nem egy volt, a hozzá kapcsolódó szenzációk, vagy inkább politikai botrányok különösen azokhoz a pilla­natokhoz társultak, amikor a külföld­del valami dolgunk volt. Valahányszor Bethlen István gróf miniszterelnök a gazdasági újjáépítési hagy munkájá­ban elhagyja az ország területét és külföldön fontos tanácskozásokat foly­tat, mindannyiszor idehaza felrobban hol egy valóságos, hol pedig egy politikai bomba. A miniszterelnök pünkösd előtti szombaton utazott ki Genfbe a Nép- szövetség tanácskozásaira, pünkösd vasárnapján reggel pedig az egyik radikális polgári lapban hihetetlenül gonosz célzatú közlemény jelent meg a sokat tárgyalt Somogyi—Bacsó-féle gyilkossággal kapcsolatosan. A közle­mény Beniczky Ödön volt belügy­miniszternek a katonai bíróság előtt tett vallomását tartalmazza és a Nép­szavakét szerkesztőjének halálát magas állású személyekkel kapcsolatban úgy állítja be, hogy az a tisztességesen érző, hazafiasán gondolkozó közvéle­ményben csak a lebnagyobb felháboro­dást válthatja ki. Az újságcikk megjelenésének ter­mészetesen messzemenő következ­ményei lettek, amelyek a féiig-meddig megnyugodott politikai hangulatot ismét a végsőkig felzaklatták. Az esel részletei a következők: BertScáíky $amiwa!£®mása Ismeretes; hogy 1920 februárjában Somogyi Bélát, a »Népszava« szerkesz­tőjét, és Bacsó Bélát, a lap munkatár­sát ismeretlen tettesei; autón elhurcol­ták megölték. Az ügyből kifolyó­lag í polgárr ék kafbnai ■ hatóságoknál nyomozás indult meg s ai eljárás so­rán . szükségessé vált Beniczky Ödön akkori belügyminiszter kihallgatása is. Beniczkyt a tanúvallomás megtétele vé­gett a hivatali titoktartás álól ffelmen­tették és a katonai ügyészségre meg­idézték. Beniczky a műit hét szombat­ján a tanúvallomást megtette s bár vallomása a kálónál perrendtartás ér­telmében nyilvánosságra hozható nem volt, ö azt már előzőleg sokszorosít- tátin s egy példányi un az xAz Újsága cimii radikális polgári lapnak közlés végett átadta. Az r Az Újság . a tátimailonást egész terjedelmében leközölte a pünkösdi számban és ezzel a ténnyel Beniczky- jtek rendkívül nagy érdekeket érintő és az államfő ellen súlyos gyanúsítá­sokat tartalmazó kijelentéseit hozta nyilvánosságra. A lapot elkobozzák, Beniczkyt Ietsj*íóz?atják Mivel a katonai perrendtartás hatá­rozottan kimondja, hogy bűnügyekre vo­natkozólag közléseket csakis a megtar­tott főtárgyaiéi után szabad tenni, ak­kor is csak feltételesen, a budapesti íiir. ügyészség nyom­ban Intézkedett az Az Újság pün­kösdi számának lefoglalása iránt. A lap példányait az ügyészség utasítá­sára a rendőrség mindenütt elkobozta, az ügyészség pedig a lap ellen tiltott köziés miatt az eljárást megindította. Ez­zel egyidejűleg iíieg kellett indítani az eljárást Beniczky Ödön volt belügymi­niszter ellen isj akit egy rágalmazás! ügyből kifolyólag már régebben két heti fogházra jogerősen elítéltek. Beniczky- nek a büntetését ki kellett volna töl­tenie, ő azonban húzta-halasztotta a bün­tetés megkezdését és igazságugymini,sz­teri engedéllyel legutóbb is junítts 2-ig kapott halasztást. Az által, hogy a ha­lasztás időtartama alatt a katonai bí­róság előtt tett vallomásának nyilvános­ságra hozatalával újabb bűncselekményt követett el, az igazságügy-miniszter a halasztó rendeletet visszavonta s erre az ügyészség Beniczkyt pünkösd hétfőjén letartóztatásba helyezte. A volt belügyminiszter letartóztatása egyrészt igen nagy feltűnést keltett, másrészt azonban megnyugvással fo­gadták mindenütt, mert. a józan köz­vélemény megítélése szerint lehetetlen­ség visszaélni a hatóságok jóindulatá­val és egy jogerős büntetés kitöltése előtt már is újabb bűncselekményt kö­vetni el. Beniczky Ödönt letartóztatás sá után a budapesti kir. ügyészség Markó-utcai fogházában egy másodeme- leti cellában helyezték és Í4 napi fog­házbüntetésének kitöltése után előre­láthatóan. továbbra is őrizetben tartják. A kormány tanácskozása Vűss József helyettes miniszterelnök ma délelőtt ebben az ügyben Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszterrel, a külügyminiszter helyettesével, Prónay György báró miniszterelnökségi állam­titkárral, Nádosy Imre országos főka­pitánnyal és Ángyán Béla sajtófőnök­kel megbeszélést tartott, amelyen tisz­tázták a Beniczky által, valamint az Az Újság által elkövetett bűncselek­ményt. A további eljárásra nézve a döntést az esti órákra halasztották; amikor is Rakovszky Iván belügymi­niszter a tanácskozásba szintén be­vonható lesz. A példátlan botrányról természetesen már tegnap értesítették Bethlen István gróf miniszterelnököt s a gyalázkodó cikket Khuen-Héderváry Sándor gróf követség! tanácsos, aki tegnap utazott ki Genfbe a Népszö­vetség üléseire, magával is vitte. Kormányasósértésérl indul meg az eljárás Beniczky eiüen Rakovszky \vőn belügyminiszter az esti órákban érkezett meg vidéki tar­tózkodásáról a fővárosba s nyomban a népjóléti minisztériiímba ment, ahol Vass Józséf helyettes miniszterelnök­kel, Nádosy Imre országos főkapitány­nyal és Ángyán Béiía sajtófőnökkel á Beniczky-ügyről tanácskozott. A kor­mány tagjainak tanácskozása után a helyettes miniszterelnök fogadta az egész fővárosi sajtó képviselőit és tá­jékoztatta őket az ifejy állásáról. ■ Beniczky Ödön volt belügyminisztert kormányzösértésért letartóztatták hivatali titok megsértés© miatt és eljárás indul ellene — A kormány az államfő személyét megvédi a rágalmak és gyanúsítások ©üen— ¥ass József helyettes miniszterelnök és Rakovszky belügyminiszter intézkedései — A közvélemény fel­háborodással fogadta a kormányzó elleni támadást As „Az Ujság(£ című Sáp eiien tiltott közlés miatt erélyesen eljárnak — Az UJ. BARÁZDA tudósitóiálól —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék