Új Barázda, 1926. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-01 / 1. szám

{C\ j- í 1528J4Kie u , Apa 8131311 É^EHH^EiFajsi "^íIJSIL— 1926 január 1, péntek ■■" ®3 HlliPiyJiUl imUi Ullfii BlTiJapest, VIII, évf. 1. ss, VIMRÁZM E 1.0 FIZETÉSI ARAK: ejfés* étre 330 000 kor., fel évre 110.000 bor., negyed érre 58.000 bor., egy htfuapra 30.000 kor. Egyes példány ara 1000 kor., vasárnapokon 1500 korona. — Hirdetéseket milli­méter díjszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal. megjelenik hétfő kivételével mindennap SZERKESZTŐSÉG: VI. kerület, Ó-ntca 10. szám. Telefon számok: T42-40,1.098-04, éjjelT140—71 KIADŐHIVATAK: VI. kerület, ő.ntca 10. szám Telefon ssámok :T42-á9,1.988-04,«JJelT140-71 Hova vissz 02 ufeszten dtö ? Irta SCHAMiC ICÁMOLY dr. Hogy mit hoz az ujesztendő, nem tudja!:. A kalendárium százesztendős jövendőmondója is csak szokásból jó­sol. Azt azonban látjuk, hogy az óesztendő sok csapást hozott s bajt hagy> tt az uj esztendőre is. A tria­noni szerencsétlenség hatásaként egy ier; er a keleti uj »országhatár«. Száz meg száz derék tanyai gazda portája dőlt össze az áradat hullá­maiban. Elmentünk a pusztulás he­lyére, hogy biztatást és segítséget vigyünk. Nem csalódtunk abban, a mit láttunk. A tanyai magyar olyan, mint a hangya. Könnyes szemmel, de erős szívvel nézi rombadőlt por­rá j.., de nem esik kétségbe. Arra gondol, mikor foghat már munkába, hogy újraépítse otthonát. Adja a Gondviselés, hogy ez az erős hit és akarat legyen úrrá az egész nemzeten az ujesztendőben. Bármilyen sorscsapások is értek ben­nünket, bármily pusztulás volt is osz­tályrészünk, mindent visszanyerünk, ha az árvizes tanyai magyarok erős hite és akarata tölti, el lelkünket. Biz- •'•aak magunkban; csak ■-W-.-Wfrv'iL' ragunkat Máidén atM». hléS, hogy ktyfel engedjük-e férkő 11 púkhoz a~ bomlasztokaí, aki1, szétválasztani, megbontani és gyűr eiu tarjak so­rainkat. „ Nem hiába besájjr'V,. e ° em. ,® családi tűzhelytk M?M,6 szeretető szól. Az édesant '.zzanak, mert jaj lesz kis e:.c J??0Í^riek> da a/; aknamunka siklSP JJr\ Nem azt mondom, hogy :.-cs baj, ne0\ kell nélkülöz::!. Etekfi n,ncs- Bizonv sok ba van, se vagyok megelégedve es tarsa: daimi helyzeítewÉ':- 'egnag)-obb baj mégis a,; hoí’fe' ervszerüen szítják sz elé . delienTV olyanok, akik se nem - nak. ««n akarnak javíta­ni a helyzet.^# * falusi polgarea­got dolgozat 'oldalro1 1S- Ve&‘ 2e/e :tata‘'7í-vta lenne az országra, ha földmúM\ polgárságunk hitelt adta a ra f>sban halászoknak. De én bízom fe' fuagyar nemzet jó sor­sál in ho|:; ’ a falusi néP megőrzi hi műt -.'•képességét és józan n sékle- -r s,em engedi magát hec- detlenség címén olyan óra, mely az ország s ■$$ : ).hi polgárságának is pusz­tené. ; , í Caff ’.ki tüzel az elégedetlenség- nézif.ík meg, hogy kicsoda az i. Tiwd-c az a bajon segíteni. Az- , tiézziyk meg, igaza van-e. Végül • j-e; hVítsó gondolata, célja, hogy a aga . kis pecsenyéjét sütögesse 4 m: el?gj detlenségünk füzénél. Ren­desen ..rájíivünk, hogy Moszkva pén­zt dolgozik alattomban, vagy kalan­dor elmüség a másik oldalon. Egy-, re nem lehet minden bajt kiküszöbölni. De az igazság az, hogy már a avulás utján vagyunk. Pén­zünk esése végleg megszűnt. A spe­kulációnak vége. A kisántánt mester­kedéseit legyőztük. Külpolitikában biztató jelek mutatkoznak. Mezőgaz­dasági hitelviszonyaink javulnak. Kiforgatnunk kedvezően alakul. A munkanéküliség csökken. A gazdasá­gi élet okozatosan újra megindul. A takarécbetétek emelkednek. Két­száz müLó aranykoronás beruházá­sokat eszközölhet az állam. Utak épülnek, vizimüvek létesülnek, csa­tornák készülnek s ezrével nőnek ki a muskátlis házak a magyar földből. Kitartásunk és lelki erőnk odáig juttatott, hogy most már erősebb tempóval mehetünk előre a boldo­gulás utján. Az ujesztendőben aföld- mivelő kisemberek házhelyein való építkezését is megindíthatjuk s föld­jeiken kis szántógépekkel készíthet­jük elő a talajt a jó termésre. Az értékesítés megs ervezésére hez á o­gunk a szövetkezeti közraktárak lé- t-s t lséhez. Hozzáláthatunk mezőgaz­daságunk és földművelő népünk helyzetének erősebb megalapozásá­hoz. S bármennyire nehezek még a mai napok, hiszem s látom a biz­tató jelekből, hogy — ha a Gond­viselés jó időjárást enged — gazda­sági és társadalmi szempontból jobb világot hoz az ujesztendő. Maradjunk hűek a tiszta keresz­tény felfogáshoz, ne higyjünk az ug­ratóknak s bizzunk vezéreinkben, a kik már eddig is nagy eredmények­re vezettek. Nemzetköziség, liberaliz­mus vagy kommunizmus csak visz- szavetnének bennünket a nyomorba, ahonnan oly nehezen vackolódtunk ki évek óta. Krisztusi hittel és ma­gyar hazaszeretettel dolgozzunk s tartsunk ki. ) Boldog ujesztendőt kívánunk a magyar földnek s e véráztatta föld minden jó fiának. Ha mindnyájan úgy akarjuk, akik becsülettel össze­tartunk s akik tiszta fejjel nézzük az eseményeket, akkor — szent hitem — az újév jobb is lesz, mint az előd­jei s előbbre visz bennünket - a Kárpátok és az Adria felél Mayes* János miniszter bizalmat öntött az árvízkárosultakba A kormány támogatja a kártszenvedetteket házaik felépítésében és a gazdasági munka folytatásában ya. í<*man. Mrszolp Mai e*rválíalán nem műkö­dik — . „.a----­Sc handi Károly Soldruíwelésfigfyi államtitkár nyilatkozata Megírta az »Uj Barázda®, hogy Maycr János földmivelésügyi miniszter és Schandi Károly államtitkár a miniszté­rium több főtisztviselőjével együtt le­utaztak az árvízzel sújtott terüleír-. hogy személyesen győződjenek meg katasztrófa méreteiről s hogy a szüks ges intézkedéseket megtegye!:. Lapur munkatársa felkereste ma Schandi K roly államtitkárt s nyilatkozatot ki- tőle azokról a benyomásokról, amelye­ket az árterületen szerzett s hogy mej kérdezze, melyek a kormánynak le; közelebbi intézkedései. Schandi Károly államtitkár a következőkben volt szivi tájékoztatni az »Uj Barázda® -olvasói' — Mayer János földmivelésügyi n nlszter ur ma délután Horthy Mikit kormányzó úrhoz ment jelentést tem az árvíz körüli helyzetrőt. Voltaképe két fészke van az árvizveszedelemnek. az egyik Vés/íő, a másik pedig Gyűl. várinál van. A földmivelésügyi miniszter úrral mindkét területet meglátogatta és közvetlenül győződtünk meg a me< tett intézkedések célszerűségéről, má részről a jelentkező szükségletekről. Minden törekvésünk oda irányai, hogy a vizet, amennyire lehet, visszavezessük az elöntött terü­letről. Ha nagyobb árhullám nem jön keletről, amire minden remény megvan, akkor pár héten belül a vizet sikerül lecsa­polni az elöntött földterületről. Akkor látjuk majd csak meg, hogy a veté­sekben milyen károk mutatkoznak. A műszaki munkálatok ebben az Irány­ban teljes erővel folynak. Vízügyi szolgáltatásunk elisme­résre méltóan állja meg a helyét. — A Sebes-Kőrös gáttörésének a be­kötése, ami a mai napon remélhető­leg befejeződik, másrészről a visár le­csapolására épülőfélben levő fazsilip­rendszer egyaránt megérdemli a szak­körök elismerését, Ar ' -vízkárosuílakba bizalmat .ítítl a n nlszter urnák már a i a színén megtett azon kijelen­tése hogy ngv az építkezés rítt a ■ íezögazdasági »«- segíti egükre siet a — :----------- kormány. tér tanács -főleg ezek­1- kozik és a föld- a mai tanácsko- aslatokkal lép a . A- gazdasági fel- .- ma kaptak utasítást, top közeliek vő uradalmak eladásra ni; tavaszi vetőmagkészletét jelentsék * A föld mív ölésit gyi kormánynak . "ints a legsürgi sebben kell vetőmagról gT odosl adnia az ár- (u—üosoltak számára. A rombadőlt, mintegy hatszáz tanya újraépítésének megkönnyítésére az áll mi falusi kislakásépiiő akció fog munkába állanl mindkét árvizes területen. — Természetesen szükség lesz arra is, hogy hitelakcióról gondoskodjunk a károsult földmivesek megsegí­tésére. — A károsultak felsegélyezésére országos gyűjtőakció indul meg, am*|y K,ovachich kormánybiztos fárado­zást folytán máris jelentékeny eredményt mutat fel. — H* előre nem látott rendkívüli körülmények zavarólag közbe nem lép­nek, a további katasztrófától a Tisza* völgyének nem kell tartania. Az eddigi károk helyrehozása érdekében mindent elkövetünk, hogy különösen az a derék tanyai nép amely az ország talpraállitása körül ölj nagy érdemeket szerzett, folytathass: korábbi hangyamunkáját és nyűgödtabb^ boldogabb napokat lásson az uj ta- nyákon. Arra a kérdésünkre vonatkozóan, hogy mennyiben felelnek meg a valóságnál azok a hírek, amelyek szerint a romá­nok mulasztása okozta a magyarországi katasztrófát, Schandi Károly államtitkai a következő választ adta: — Beigazolódott, hogy a hírszolgálat a román vízügyi szervek részéröl egyáltalán nem működött, holott erre a fennáll nemzetközi jog értelmében kote lesek volnának. A legfőbb mulasztás ez volt, amely­hez járult az is, hogy egyes jelenté­sek szerint a veszedelem idején az árvédelmi szolgálat teljesen hiányos volt, mert a veszélyeztetett gátakon ct "V- szerü gátőrök tartózkodtak. Ha ezek a jelentések megfelelnek a valóság ez szomorú fényt vet a trianoni h -írón túl levő vízügyi szolgálatra és r.iútánl aggodalommal tölthet el bennii ke: a jövőre nézve is. Azzal a kérdéssel kapcsolati milyen eszközök állanak a ma?va mány rendelkezésére a romám ■ ■' mulasztásainak megszüntetése tek ben, t földmivelésügyi állairdi., 3 következőket jelentette ki: — Van egy nemzetközi áll.ndj p

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék