Új Barázda, 1926. december (8. évfolyam, 273-298. szám)

1926-12-01 / 273. szám

' € / // tS2S5i!S«-S2í-£5á222L2-2!Sjá ••• o^-, , *J<£\ \y y 1926 december 1, szerda ___Ara 1000 koroiia^ ^IBttdfl^cst^m. évf. 273. az, UI BARÁZDA EBEBBSBBSBBSg~«—r JTTKS1 KLrtFIZKTESi AB Ali égési évre 220 000 kor., fél övre 110.000 kor., negyed érre 58.000 kor., egy hé napra 20.000 kor. Ifigyes péld *oy Ara 1000 kor,, Vasárnapokon 1500 korona. — Hirdetéseket milli­méter díjszabás szerint vési fel a kiadóhivatal. SZERKESZTŐSIG TI kerület, O-utca 10. uftm Megjelenik hétfff kivételével mindennap *!?*^t^«r^T49,i'#*8_!J4,<,i,e,Ti40~n EIADÖmmAL: VI. kerület, O-utca 10. s*ftm Telefon uámok • T 42—40, I<008 04. éjjel T140-7 Mérget sütöttek egy gazdacsalád kenyerébe Oláhországban egyre nő a fejetlenség Az agrárszövetkeze­tek és a felsőház GyümölcsfairtdL&ból — erdőifis (Szövege a 3-iR oldalon) Nem volna tökéletes és minden ér­dek egyenlő védelme szempontjából teljes megnyugvást keltő az uj fel­sőház, ha nem nyernének benne meg­felelő képviseletet az agrárszövetke­zetek. Pedig komolyan attól lehet tartani, hogy ezeknek a szövetkeze­teknek csak néhány hivatott szószó­lója kerül be a második kamarába. !A kereskedelmi kamarák hat taggal lesznek képviselve. És igaz ugyan, hogy a szövetkezetek is adófizető tag­jai a kamaráknak, viszont azonban kétségtelen, hogy a kereskedelmi ka­marák egyáltalában nem fognak gon­dolni arra, hogy az általuk kijelö­lendő hat tag között csak egy is az agrárszövetkezetek képviselője le­gyen. Sőt az is bizonyos, hogy a kereskedelmi kamrák által kikülden­dő tagok közül a felsőházban adandó alkalommal egy sem fog az agrár- szövetkezetek védelmére kelni. Még jó, ha nem támadni fogja őket. Igaz, a mezőgazdasági kamarák szintén hat tagot fognak kiküldeni. Itt tehát megvolna az a kínálkozó al­kalom, hogy a hat tag közül egy- kettő olyan férfiú legyen, aki tény­leg nemcsak hive az agrárszövetke­zeteknek, hanem szakértője is. Is­meri azoknak egész szerkezetét és ak­tív részt vesz a szövetkezeti életben. Olyan szövetkezeti szakértőre gondo­lunk, akinél nemcsak rokonszenvet és elméleti iudásí, de gyakorlati szak­tudást is találhatunk és aki adandó alkalmakkor az agrárszövetkezetek­nek szószólója lesz. A mezőgazdasági kamarák mint de­mokratikus agrárszövetkezetek bizo­nyára fognak is erre gondolni. Bi­zonyára kijelölnek egy-két érdemes embert az agrárszövetkezeti vezérek közül. Ez azonban nem elégítheti ki az agrártársadalmat és a hatalmas szövetkezeti tábort. Akkor, amikor a kapitalista merkaníiüzmusnak elég tekintélyes számú képviselője lesz a felsőházban, őszintén megmondjuk, hogy az egy-két szövetkezeti veze­tőt kevésnek találjuk. Az országban körülbelül háromezer szövetkezet van, nem sokkal kevesebb mint aháiy község, tehát majdnem minden fa­lura esik egy szövetkezet. Olyan nagy szám ez, hogy az agrárszövet­kezetek hathatósabb képviseletéről feltétlenül gondoskodni kel!. Azonban erre a törvény közvetlen módot nem' ad. A törvény csak olyan érdekképviseleteknek juttat köz, ét­ién kijelölés utján felsőházi tagsá­got, amely érdekképviseletek szintén törvényen alapulnak. Ilyen körű me­nyek között azt a hátrányt, amit az agrárszövetkezetek szenvednének, csak a kinevezett felsőházi tagok személyének megválasztó á’ á * leket a kormánynak méltányosan eltüntetnie. Reméljük, hogy ezt meg is fogja termi. És szükség is lesz rá, hogy megtegye, rre í zinte eiőre látjuk hogy a kapitalista merkantilizmus a felsőházban is hangot fog adni az évenkint megismétlődő offenzivánnk, amelyet a szövetkezelek ellen folytat. Nem volna méltányos és igazságos, hogy ilyen felsőházi támadást ug an- csak a felscházban arra illetékesek és hivatottak nyomban vissza ne ver­hessenek. Gyünk: Pesthy Pál igazságügyminisz­ter. Törökszenimiklós: Horánszky De­zső- Tiszaföldvár: Erődi-Harrach Tiha­mér. Kunszentmárton: Kuna P. András. Jászladány: Nagy Emil volt igazság­ügyminiszter, Nádudvar: Petri Pál kul­tuszminiszter! államtitkár. Hajdúnánás: Maday Gyula. SzentlSrinc: Patacsi Dé­nes. Dárda: Mándy Samu. Süsd: Szily Tamás. Kiskunhalas: Prónay György báró miniszterelnökségi államtitkár. Rét- súg: Búd János pénzügyminiszter. Tor­na: Puky Endre. Szécsény: Bethlen Ist­ván gróf miniszterelnök. Balassagyar­mat: Scitovszky Béla belügyminiszter. Sóig 'tarján: Sztranyavszky Sándor bel­ügyi államtitkár. Szí ák: Kohut Ador­ján. Tolna: Klein Antal. Fehérgyar­mat: Gál Endre. Rajka: Pintér László. Komárom: Klebelsberg Kunó gróf kul­tuszminiszter. Baja: Walkó Lajos kül­ügyminiszter. Gödöl’ő: End e Zsigeriond. Csenge: Szuhányi Fe.enc. Nagykároly: Illés Józset. Tehát eddig 25 kisgazdapárti Jelölt te­kinthető egyhangúlag megvá­lasztott képviselőnek. Egyhangú választással lesz képviselő Sok kerületben egyhangú lesz a választás A -8-án szavazd kernelekben ma kellett benyújtaná az ajánlási Iveket — Az UJ BARA7UA tudósítójától — A választások eredménye ma már el- döntöttnek tekinthető. Azon kerületek­ben, ahol december 8-án-lesz a szava­zás, ma délután egy órakor járt le az ajánlőivek benyújtása. A központi választmányok harminchat órán belül vizsgálják meg az iveket és nyilatkoz­nak arról, hogy szükségesek-e pótlá­sok, vagy sem? Megállapítható az eddig beérkezett jelentésekből, hogy a követ­kező kerületekben egyhangú lesz a vá­lasztás:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék