Új Barázda, 1927. február (9. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-01 / 25. szám

Megnyilt a Szeged-tanyai kisvasút ' I———» !•> mmmmarnrn I Véres £}arc osztrák, és iromtÉparcosokkozott Kucsma, vagy szovjetsapka? A magyar nemzet az országgyűlés megnyitása alkalmából kifelé is lát­ható formában hitelt akart tenni élet­revalósága, élni akarása és élni tudása mellett. Ezért kellett a megnyitás külső, ünnepies fénye. Ezért kellett a diszmagyar, az esi családi erek­lyékkel. Hogy a Népszavának ez nem tet­szik, hogy káprázatos pompáról és rongyos népről beszél, az az ő dblga. Hanem, hogy ezt az alkalmat is fel­használja az osztályok ellen való uszí­tásra, az már a mi dolgunk is, va­lamint a mi dolgunk az is, hogy ezt az álszenteskediő szemforgatás , a pompának a népnyo- orral való tet­szetős szembeállítását kellő értékére leszállítsuk. El kell hinnünk, hogy a Népsza­vának fáj, hogy a történelmi osztály és a földmivelűk százezrei még trii- dég élnek. El kel! hinnünk, hogy a magyar kucsmák helyeit sokkal szí­vesebben látta volna a szovjetsapkát. De viszont ő is higyje el nekünk, hogy az országgyűlés megnyitásának pompája sokkal kevesebbe került az allémnak, mint mikor az 19J9. esz­tendő emlékezetes májasán Kun Bé- láék vörös rongyokkal akasztották tele az Andrássy-utat. De nem került ez a pompa sok pénzébe az egyeseknek is. Azok a díszruhák és azok a családi erek­lyék voltak láthatók az ünnepen, ame­lyek apáról fiúra szállanak és ame­lyeket dugdosva, rejtegetve sikerült megmenteni a Kun-Szamuelly-féle »rekvirálók« elől. Különben sem jár a marxisták lapja helyes vágányokon, mikor itthon ke­res bűnbakot a gazdasági helyzet miatt. Keresse Trianonban, amelynek egyik szülője éppen az a forrada­lom volt, amelyet annakidején olyan Síi :n kiszolgált. És ne tessék olyan fo gy garral készpénznek venni az új­ság címét. Ne tessék mindig a »döl- gozó nép« nevében beszélni. A nép nem a szakszervezet és a szakszerve­zeti tagok is máskép beszélnének, ha nem volna hátukon a vezérek nyerge, o'd iukat nem - ^s-7 'lyeztetné f ly cn a sarkantyú. A munkásság s. a az igazi nép szava, de ez nem vezércikkekben nyilatkozik a marxista lapok hasáb­jain, hanem más formában. A ma­gyar nép szava például a barázdák mellett hangzik el, de ezt a szakszer­vezeti vezérek soha sem fogják meg­érteni. De ha már össze akarják hason­lítani a fényt az árnyékkal, a pom­pát a rongyokkal, miért nem beszél­nek Kun Béláéknak a Hungária-szál- lóban folytatott dőzsöléséről és ez­zel szemben a gersliiről meg a tök­ről, amivel a népet etették. De talán az sem volna minden tanulság hiányá­val, ha azt a »népet«, amelyet ok és cél nélkül a kisgazdák és a közép­osztály ellen ingerelnek, küldöttségi- leg elvezetnék saját vezéreik lakásai­ba, mikor azok nem számitanak a látogatásra. Hadd látná, hadd tapasz­talná a »nép«, hogyan élnek a vezé­rek, mennyi a jövedelmük azokból a fillérekből, amelyeket a szegény bányászoknak nem akartak lecsök­kenteni. Egyenlőségről könnyű beszélni! Egyenlőség ott és akkor a legkeve­sebb, ahol és amikor ők lesznek a nyeregben. Nagyon rossz szolgálatot tesznek a nemzeti ügynek, mikor min­den alkalmat megragadnak az izga­tásra csak azért, mert van még disz­magyar, van még kucsma boglárral, van még zsinőros magyar ruha és nem jár a nép szovjetsapkában. Tudják meg végre, hogy a ma­gyar nem is ícg soha szovjetsapkát hordani! Mindem jog a nem- zettől származik és a nemzetért van... A képváselüSaáz ma Zsitvay Tábort elnökké, Puky Endréi és Huszár Károlyi alelnSkké választotta Az elnök székfoglaló beszéde- Az UJ BARAZD4 'adásitájától ■»­A képviselőház Graefl Jenő korelnök elnöklésével ma délelőtt tartotta ülését, amelyen megválasztotta az elnökséget és a tisztikart. A korelnök mindenek­előtt rendreutasitetta Peycr Károly és Proppcr Sándor szocialista képviselő­ket, akik az előző ülésen a parlamenti illemmel össze nem férő kifejezéseket használtak. Ezután a négy igazoló osz­tály előadói terjesztették be jelentései­ket a mandátumok igazolásáról. Ezután megválasztották az elnököt. Száznegyvennégy szavazatot adtak le, a melyből sz'zharminchét esett 7Mtvay Tiborra. A korstnök Zsiivay Tibori a kéjt- vise'őbáz megválasztott elnöké- nsk jelentette ki. Ezután a Ház Puky Endrét és Huszár Károlyt aielnokökké, majd Fújj Imrét, Grieger Miklósi, Ferlaky Györ­gyei, Pclrowich Györgyöt, Dtba- nics Kálmánt és Esztergályos Jánost jegyzőkké, Karaffzáih Jenőt pedig háznaggyá válasz­totta. A korelnök ezután felkérte a meg­választott tisztikart, hogy helyét fog­lalja el. A Ház lelkes éljenzése köze­pette jelent meg az elnöki emelvényen a tisztikar, élén a fekete diszmagysros Zsitvay Tibor elnökkel. Zsítvay Tibor elnök székfoglaló beszédében megköszönte a kitüntető bizalmat, majd újból hitet tett a megértés mellett. Hangoztatta beszéde további során, hogy munkásságában elődeinek nemes hagyo­mányait tartja szem előtt. Az ország­gyűlés intézményének feléledése — úgymond — korsz kot, fordalatot tgér a magyar nemzet számára. Az ígéret valóra váltása attól függ, hogy az or­szággyűlés a nemzet történelmi felada­tának magaslatára tud-e emelkedni. Minden jog magától a nemzet­től származik 63 magáért a nem­zetért van, A feltámadó alkotmányos szellemnek ér­vényesülnie kell a közélet egész vona­lán. Történelmi felelősségünk áíérzése állítja ekénk példaként a 48 as törvény- hozás teremtőerejét, testvéri egyetérté­sét és ébredjünk tudatára annak, hogy most is viharfelleges éjszaká­ban járunk, melynek borúja vég­leg el nem oszlik, míg szent ko­ronánk régi fényének napja fel nem kél. Az elnök beszédét percekig tartó taps követte. Az. elnök ezután köszönetét mondott a korelnöknek és körjegyzők­nek, majd bejelentette, hogy a magyar* óvári kerületben a választást kiírja. Be» jelentette ezután, hogy azok a képvi- lök, akiknek két mandátumuk van, az igazolás után nyolc napon belül kötele­sek nyilatkozni, hogy melyik mandátu­mukat tartják meg. Ezzel az elnök a képviselőházat megalakiíottnak jelenti ki. Kegyeletes szavakkal emlékezett meg az elnök Neuberger Ferenc és Jászai Samu képviselők haláláról. Búd János pénzügyminiszter beterjesz­tette az adócsökkentésről szóló javas­latot. Az elnök indítványozta, hogy a leg­közelebbi ülést holnap tartsák, napi­rendjére tűzzék ki a további három jegyző megválasztását, továbbá az osz­tályok és bizottságok megalakitását. Bethlen István gróf miniszterelnök indítványozta, hogy a nemzetgyűlés alatt volt összes bizottságokat alakítsák meg most is és ne három, hanem négy jegyzőt válasszanak. Gaál Gaszton, Farkas István és Fá­bián Béla felszólalásaikban a jegyzők szaporítása ellen szóltak. Bethlen miniszterelnök válaszában ki­jelentette, hogy ha a takarékossági szem­pontot figyelembe akarják venni, akkor a üz jegyző járandóságát úgy állapít­sák meg, hogy az ne legyen több, mint a múlt nemzetgyűlésen a kilenc jegyzőé volt. A Ház azután az elnök napirendi indítványát a miniszterelnök kiegészítő indítványával együtt fogadta el. Az ülés vége háromnegyed két órakor. Sz Országos FftldbiriokrendezO Bírásig nyilvános tárgyalásai — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Az Országos Földbirtokrendező Bí­róság (Budapest, V,, Markó-ufca 16). újabban a következő ügyekben tűzött ki nyilvános tárgyalást. Sorra kerül: A II. számú tanácsban 1927. évi február hó 8-án, délután 5 órakor Gyón község földmegváltási ügye. Nágy- bozsva község földmegváltás! ügyében tárgyaló bizottság javaslata; február 9-én, délután 5 órakor Do- mony és /kiad községek földmegváltási ügyében megváltási ár és csereterület nagyságának megállapítása. Kemence, Berncce és Baráti községek földmeg­váltási ügyében a megváltási ár meg­állapítása tárgyában a kiküldött tiró által első fokon hozott ítélet felül­vizsgálata. A i!l. számú tanácsban 1927. évi február hó 8-án, délután 5 órakor Baíyk község földmegváltási ügyében a ha­szonbér tárgyában hozott elsőfokú Íté­let felülvizsgálata a beadott felebbezé- sekre való tekintettel' is. A végrehajtó szerv jelentése további földterület meg­váltási tárgyában. Özv. gróf Széchenyi Pálné megváltást szenvedő észrevételei. Jáger Mátyás juttatási kérelme. Vitézi Szék bejelentése és kérelme. Bakony- pölöske földmegváltási ügyében a tár­gyaló biró javaslata^ in fssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssssssssssisssst ELŐFIZETÉSI IBIK: ©gésa évre 17 peugő, fél SZEBKGSZTŐ9ÉG VI, kerület, Ó-utca ÍO szUia évre S pengő 60 f* negyed évre 4 peug6 40 t, egy cv . . , ,, - r , , , TelefonHzátunk • X42—49. L998-04. éllelT140—71 hrt mpr* t pnagti 50 f. isgryes •Kun.,.? ár. «t, Megjelenik hétfő kivételével mindennap va.4r lapokon 10 fillér. - Hlrdet«seteet ralin- K1AOOHIVATAX,: VI. icerBlet. o-ntea 10. sdm in^ter dljuabli utrlat vés* föl a uladOlilvatal. Telefon »ziímok :T4*2—40, L998-Ol,fJJelT 1M-J1 ^ J Mv>s» A fülest■* 18**ÍHS1 1927 lebroár 1, kedd K*mw ü ^ lIHlCrR \ Budapest, IX. évi./25. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék