Új Barázda, 1928. december (10. évfolyam, 273-295. szám)

1928-12-01 / 273. szám

/- ! ’ .(U* 1836 DEC f 1926 december 1t iiombai Ara 6 fillér T« Budapest, X. 6vf„, 273. sz. '* v £ T ' ' :í‘' ' ■ ELŐFIZETÉSI ARAK a m. kir földmivelésügyi minisztérium kiadásában időnként megjelenő szak- kiadványokkal és a „Rádiós gazdasági előadások" cimü füzetekkel együtt: Egész évre 17 pengő, félévre 8 pengő 60 fillér, negyedévre 4 pengő 40 fillér, egy hónapra 1 pengő 50 fillér. Egyes példány ára 6 f., vasárnapokon 12 fillér. — Hirdetéseket milliméter díjszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal. Megjelenik hétfő kivételével mindennap SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest. VIII. kerület, József-körut 5. szám. TELEFONSZÁMOK: Szerkesztőség: József 463—07, József 463—08. — Éjszaka: Automata 140—71. Kiadóhivatal: József 463—09. LEVÉL­CÍM: Budapest 4. szám. Fiókbérlő. A Tanácsadó rovat készséggel nyújt dijtálán felvilágosítást minden ügyben. A kiviteli politika Esztendők óta panaszkodnak nem­csak a gazdák, hanem a kereskedők is a mezőgazdasági és ipari termékek kivitelének nehézségei miatt. Eszten­dők óta tart minket a külföld valósá­gos blokád alatt. A gazdasági harc­nak fojtogató gyűrűjét az egész or­szág érzi és mindenki keresi azt a pontot, ahol ezt a gyűrűt át lehetne törni, mindenki a gazdasági gorlicei áttöréstől váí-ja a jobb jövőt. Nem egy magánvállalkozás kísérelte meg ezt az áttörést, de sorra minde- nik kudarcot vallott vállalkozásával, mert a kivitel kérdése meghaladja azokat a kereteket, amelyeknek a tel­jesítésére a magánvállalkozás képes. Hiszen még azok az államok is, me­lyekkel akár a múlt, akár a jelen ér­dekközösségben tart, mint Németor­szág és Olaszország, nem egyszer adta bizalmatlanságának tanú jelét mi­helyst arról volt szó, hogy a gazdasági kapcsolat megerősödése által a ma­gyarországi termékek bevitelét na­gyobb arányokban tegye lehetővé. így éppen legutóbb Németországban hal­lottuk előkelő gazdasági szaktekintély­től, hogy Németország gazdasági kap­csolata Magyarországhoz a kedvezőt­len forgalmi helyzet következtében mindig bizonyos korlátok között ma­rad. Ez a kijelentés azonban inkább csak a pillanatnyi hangulat eredmé­nye, mert hiszen Németország és Ma­gyarország között folydogál, élő cáfo­lata, a Duna, amely a múltban is olyan közlekedési kapocs volt Magyar- ország és Németország között, hogy egyik-másik században szinte egész ki­vitelünket Németország vette fel. A kormány most elérkezettnek látta azt az időt, amely a kivitel országos megszervezése által véglegesen megál­lapíthatja gazdaságunk legfőbb irány­elveit. Két uj intézményt állít fel a kivitel megszervezésére és vezetésére, amelyik ugyan külön-külön, de a gaz­dasági miniszter egységes felügyelete alapján önálló hatáskörrel intézik a ki­vitel ügyeit. Mint illetékes helyről ér­tesülünk, az ipari exportintézet for­mája részvénytársaság lesz, melyet azonban az állam évi hozájárulással támogat. A mezőgazdasági kivitel fej­lesztésére alakuló intézet a földmive­lésügyi minisztériumnak lesz önálló irodája, mert a mezőgazdasági kivitel terén elengedhetetlen a közelebbi kap­csolat a minisztériummal. ügy az ipari, mint a mezőgazdasági körök legnagyobb megelégedéssel és elismeréssel veszik tudomásul a kivi­teli intézetek felállítását, amellyel első lépése valósul meg annak a nagy pro­gramúinak, amelyet nyáron inkei pihe­nése alatt Bethlen István gróf minisz­terelnök dolgozott ki Magyarország egész gazdasági életének újjászerve­zésére. Legyenek türelemmel a türel- metlenkedőlc, akik a gazdasági bajok orvoslását egyik napról a másikra megvalósíthatónak hiszik, mert Beth­len István gróf figyelmét nem kerüli el egyetlen társadalmi réteg egyetlen baja sem és minden reformot abban a pillanatban megvalósit, amint annak ideje és lehetősége elérkezett. GYILKOS VÉGZETT A GYILKOSSAL Eelötie egy albán a prágai gyilkosság albán vádlottját Egy olass újságíró is súlyosan megsebesüli (Az „Uj Barázda“ tudósítójától.) Prágában tegnap állították biróság elé Algiviad Bébi albán diákot, aki múlt év őszén Cena bég volt prágai albán követet meggyil­kolta. A tárgyalást a cseh fővárosban nagy áruló, aki eladta Albániát és az albán népet. Az elnök ezért rendreutasitotta a gyilkost, majd folytatták a kihallga­tását. Algiviad Bébi elmondta, hogy képességei révén korán feltűnt néhány albán vezetőembernek, Rómába küld­retlen férfi sietett a gyilkos felé és hosszucsüvü pisztolyából egy­másután hat dum-dum golyót lőtt bele Algiviad Bébi albán diákba. A vádlott lefordult a székről és egy szó nélkül meg­halt, Algiviad Bébi a biróság előtt. érdeklődés előzte meg, már csak azért is, mert albán nemzetiségű gyilkos még noqm, állt cseh törvényszék előtt. Érdekes, hogy a tárgyalás vezetőjének feltűnt, milyen sok albán fiatalember van a hallgatók között. Arra azonban nem gondoltak a cseh törvényszék ve­zetői, hogy az albán diákot még az ítélet meghozatala előtt egy jogosulat­lanul bíráskodó kéz terítheti le a föld­re és gyilkossággal küldheti át a más­világra. A tárgyalás rendesen kezdődött, Al­giviad Bébi albán diók pontosan be­mondta személyi adatait, majd hangoz­tatta, hogy a gyilkosságot elkövette ugyan, de bűnösnek nem érzi magát. Az elnök eközben megszakította a vád­lott kihallgatását, mert a cseh esküd­tekkel ismertetni akarta az albán ál­lam keletkezését és történelmét, vala­mint politikai viszonyait. A gyilkos Bébi több ízben idegesen közbeszólt és midőn a tárgyalás elnöke, Achmed Zoguról, Albánia uj királyáról beszélt az esküdteknek, a gyilkos a vádlottak padjáról erélyes hangon kiáltotta az elnök felé: — Achmed Zogu gazember és haza­ték tehát tanulni. Onnan hosszabb idő után tért vissza egy politikai bi­zottság utasítására, amely őt politikai célokra kívánta felhasználni. Az elnök ezeknél a szavaknál megkérdezte, hogy milyen politikai bizottságtól ka­pott intézkedéseket. Erre a kér­désre az albán gyilkos a leghatá­rozottabban megtagadta a fele­letet. Ellenben előadta azt is, hogy ugyan­annak az albán politikai bizottságnak utasitására 1927. október 10-én Prá­gába utazott és négy nappal később, október 14-én este 10 órakor a prágai Venzel-téren fekvő Passage-kávéház- ban hátulról agyonlőtte Cena béget, Albánia prágai követét. A titkos poli­tikai bizottság azért utasította őt a prágai követ meggyilkolására, mert a bizottság véleménye szerint Cena bég nem képviselte becsületesen Albánia érdekeit. Az elnök délelőtt 11 órakor félbe­szakította a vádlott kihallgatását. Az esküdtek éppen ki akartak menni a teremből, midőn a hall­gatóság ötödik padsorából isme­Del Veccio olasz újságíró is súlyosan megsérült, mert az egyik golyó, amely áthatolt Bébi testén, az olasz újságíró tüdejét is átfúrta. A tárgyalóterem­ben rendkívüli ijedelem tört ki, az asszonyok elájultak, az egyik esküdt félelmében úgy hanyattvágódott, hogy kificamodott a karja. A gyilkost hosszabb dulakodás után elfogták. Elmondotta, hogy a Bébi által meg­gyilkolt Cena bég testvérének, Gana bégnek az inasa. Egyébként minden felvilágosítást megtagadott, csak any- nyit mondott, hogy Cena bég meggyil­kolásáért ő akart megfelelőképpen bosszút állni Algiviad Bébin. A merénylőt állítólag Zigu Vu- citem-nek hívják. Minthogy a gyilkos revolveréből keve­sebb töltény hiányzik, mint amennyit kilőtt, alapos az a gyanú, hogy két fegyverből lőtt és az egyiket cinkosai elrejtették. A nyomozás szerint be is bizonyosodtak, hogy a merénylő ne­gyedmagával jelent meg a tárgyalóte­remben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék