Új Barázda, 1929. január (11. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-07 / 31. szám

SJIMSJtSlB®, 1929. febrcár ?, esíáior»Sk 6 Tanácsadó KÉRDÉS: Hol szerezhető be a Szudán- fit? (Seb. A,, Kötésé.) FELELET: Forduljon Flelsclimann Ru­dolf növánynemesltö intézőhöz. Korapolt (Hevesmegye). KÉRDÉS: Hol kapható a Guttermut János-féle szőlővédösü vég? (13841. számú előfizető, Tamási.) FELELET: Tessék a Magyar Szőlős­gazdák Országos Szövetségéhez fordulni. Budapest, ÜHSi-ut 25. KÉRDÉS: Hc.1 kapható a Guttermut János-féle szőlővédűsiiveg? (13.841. számú léd.) FELELET: Tessék a Magyar Szőlős­gazdák Országos Szövetségéhez fordulni. Budapest, Üllői-ut 25. KÉRDÉS. 1916. februári 9000 és 1916. oktőberi 4000 koronának mi a mai értéke? (Cz. I.. Mosonfeketeerdő.) FELELET: A februári 6727.50 P„ az októberi 2730.10 P-nek felel meg. KÉRDÉS: Hol szerezhetem be a Gut- termut-féle szőlővédő fagysilveget? (B. I„ Tamási.) FELELET: Forduljon kérdésével a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesü­letéhez, Budapest, IX., Közteleket. 8. KÉRDÉS: 1907-ben kölcsönadtam 800 koronát. Mi ennek a mai értéke a kama­tokkal (16916 sz. előfizető). FELELET: A itatnátok kiszámításának nem volna értelme, miután követelését valorizálva perelheti. Hogy azonban a birőság hány százalékos valorizációt itél meg, az adósa vagyoni helyzetének mér­legelésétől függ. Ha a kamatokat a ko­rona romlásának kezdetéig számoljuk, úgy adósát számításunk szerint 450 pengő erejéig perelheti. KÉRDÉS: 1916-ban a takarékba tettem 1275 koronát Az eddigi kamatokkal együtt mennyi ennek a mai értéke? A Takarék jelenleg szerb megszállott terü­leten van. (332. számú előfizető.) FELELET: Miután nem jelentette be az erre kitűzött határidőig követelését, mint külföldi állampolgárnak csak a ma­gyar papirkorondnak megfelelő összeget köteles a pénzintézet kifizetni. Ez 1—2 fillért tesz ki, amelyért nem érdemes utánajárni. KÉRDÉS: Hogy kell elrakni télire a szilvát, almát, körtét és a többi gyümöl­csöt? (Cz. I., Mezőtár kán.,. FELELET: Kérdésére a felelet sokkal hosszabb, hogysem a Tanácsadóban ren­delkezésre álló helyen elintézni lehetne, hanem tessék az „Uj Barázda" könyv­osztályán megrendelni Mahács Mátyás: „Gyakorlati gyümölcstermesztés" cimit munkáját, abban minden felvilágosítást részletesen megtalál KÉRDÉS: Hogy kell dinnyét, uborkát, spárgatököt, paprikát, vöröshagymát ter­meszteni és lehet-e homokon zöldséget ter­meszteni? (B. N„ Vúchartyán.) FELELET: Ennyi mindenre röviden nem válaszolhatunk, hanem azt ajánljuk, rendelje meg Lázár Ferenc: „Zöldségter­mesztés gyakorlati tapasztalatok alapján" oimü munkáját, abban minden kérdésére megtalálja a felvilágosítást. KÉRDÉS. Melyik, a gépészek és szere­lők szaklapja? (H. B. ifj.) FELELET: Villanyszerelők Lapja. A gépészeknek külön szaklapjuk nincsen. KÉRDÉS. Mi az altisztképzőiskola el­me? (Sz. M., Mezőkor ács h áza és T. ,T„ Tarnaszentmiklős). FELELET: M. Kír. Altisztképző Is­kola Jutás (Veszprémin.). Midennemü felvilágosítást az Iskola vezetősége ad. KÉRDÉS. Hogy kell az uj boroshordó c a bornak előkészíteni? (Ifj. J. F„ Bú- zsák). FELELET: Az uj hordók előkészítése akként történik, hogy előbb hideg vízzel néhány napon át kiáztatjuk, azután kigő­zöljük vagy kiforrázzuk, azután 2 száza­lékos forró szódaoldniral, áztatjuk, végül forró vízzel és utána megint hideg vízzel kiöblítjük). Főszerkesztő: MKSKÓ Pír Felelős szerkesztő: TBÓCSÁNY1 ZOLTÁN dr. Kiadja: az Vj Barázda lapkiadó R.-T. Felelős kiadd: SZÍ1KFXY GÉZA dr. Senki sem felelt. A vad banditák mesterükre akadtak. Welley félelme­tes varázsa alól egyik sem tudta ki­vonni magát. — Senki sem felel? — kérdezte Welley. — Te sem, Ciguela? Te sem, Boliberg? Egyik sem, ti szájhŐ3ök? Semmi válasz. Welley arcán gúnyos vonás jelent meg. — Tehát senki. És ez a szerencsé­tek. Pár pillanat múlva folytatta: — Összehívtalak bernieteket, de nem, mert ti akartátok, hanem mert itélőszéket akarok tartani felettetek. Kitty, lépj elő. A nő előállt. Reszketett. — Legelőször is a legutóbbi napok eseményeit akarom elbírálni, — foly­tatta Welley. — Súlyos fegyelemsér­tés történt. Határozott parancsom el­lenére BiWlapesten is működésbe lép­tetek. Ezáltal veszélyeztettétek az összejövetelt. Mindnyájan felelősek vagytok, de Kitty a főbünös. — Mindnyájan beleegyeztek, — felelt Kitty dacosan. — Igen, mert lázadó kutyák vagy­tok! — dörgött rá Welley. — Mert meg tettétek csak azért, hogy ellen­szegüljetek! Az egész szervezetünket veszélybe sodortátok! Mozgás támadt a banditák között. Egyesek morogtak. — Csend, lia Welley beszél! Hát fiekándozott bennetek az önérzet? Jó. Alkalmatok lesz, hogy kimutassátok bátorságtokat. Régi törvény: aki nem akar Vezérnek elismerni, aki fellá­zad parancsom ellen, az verekedjék meg velem. Most Kitty a főbünös, mert ő vezette a vállalkozást. De ő nő. Ezért álljon elő valaki közületek, aki megküzd velem életre-halálra Kitty nevében! Mindnyájan bele­egyeztek, mindnyájan felelősek vagy­tok! Két tőrt dobott maga elé a földre. — Hát rajta, ti hősök! Ki verek­szik? Ki meri felvenni az egyik tőrt? Boliberg előállott. — Megverekszem veled, Vezér, — szólt komoran, — Zsornok vagy, pusz­tulj! De ekkor Kitty Welley elé ugrott és átölelte a nyakát" — Nem engedem, nem engedem! Szeretlek, Alán, nem engedem! Én va­gyok a bűnös, engem büntess! Ti­porj el, ölj meg, de ne veszélyeztesd az életedet! Igen, én is megszegtem a parancsodat! Oh, miért is vetsz meg, miért nem fogadod el a szerel­memet! Látod, Al!an, a női büszke­ség az, ami elhitette velem, hogy gyűlöllek, ami rábírt, hogy a töb­bieknek adjak igazat! Mert hiába könyörgek egy jó szavadért! És mégis, szeretlek, imádlak, Allan, te hős, te véres, kegyetlen uram és pa­rancsolom ! Hangja zokogásba csuklóit. Welley egyetlen mozdulattal a földre lökte, két koporsó közé, hol Kitty csendesen sírva, arcát kezébe temetve, fekve maradt. Welley hidegen rámutatott a földön fekvő tőrökre: — Kezdhetjük, Boliberg. A banditák két oldalt a falhoz la­pulta!:, hogy helyet adjanak a küz­dőknek. (FolytatjukJ Ieeifeld József! BANKHÁZA gBudapest, VII., Károly-kíirut l.| ^Alapittatott 1874. Alapittatott 1374.E ÁEkir. oszíálysors. legmagasabb árban uassimk Olasz és szerb scrsIesyakeJ, Kénj/szerkölcsiln'tötvéryeket, firany, ezüsi pénzeket ás érnekat, Taredékrőszuényeket, Do lárt, sokéit és egyéb idegen pénteket. ___ ____________ AP RÓHIRDETÉSEK Minden szó, úgy vasár- és ünnepnapokon, mint köznapokon 8 fillér, nagy betűkkel szedve 16 fillér, legkisebb, 10 szóig terjedő apróhirdetés dija 80 fillér. .&pr6!aRffd.í5t<tí3öksi osalde & pásss ©l&sctec bekül* tléso tsj.cMeU vasa íei a kiadóhivatal. KksdapesL VIiIH Jósseí-kúJirsaí 5. A hh-detósek dija ©jjy- s2sr.il levélben is &ok3Jdhe!3. ___ FÖEDBIRTOKBA hé t és fél százalékos Sü éves. amortizációs vagy kilenc százalékos vál- lókölesönt kaphat a Tisza Bank Részvény- társaságnál, Itákóczi-ut 30. (Alapítási év: 1910). PÉNZKÖECSÖN földbirtokra, ingatlanra, amortizációs, átmeneti hosszúlejáratú. Leg­előnyösebb konvertálás. VIda Emil banküzleí, Nagymező-utca 37. Telefon: 992—98, nrnié nus» Csütörtök, iebv. 7. Budapest 9.15: Katonazene. 12: Ha­rangszó. 12.20: Gramofon­hangverseny. 1: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.30: Hitelt. 4: Rádió Sz.v bagyetem 4.48: Hírek. 5.10: Pohl Henrik előadása: Ju- hászatunk jövő irányai*. 5.40 Cigányzene. 0.45: Angol nyelvoktatás. 7.20: Cigány­prímás. Operettelőadás a Stúdióból. 10.30: Időjárás Jelentés, utána jazz-zene. Péntek, február S. Budapest. 0.13: Cigányzene. 12: Ila- rangszó, időjárásjeleníés, hí­rek. 12.20: Hangverseny 1: Időjelzés. 2.30: Hírek 4: Németnyelvű mesedélután. 4.45: Hírek. 5.10: Előadás a petróleum keletkezéséről 5.-10: Szórakoztató zene. 3.3Í) Francia nyelvoktatás. 7.25: Rád! amatőrposta. S.20: Hangverseny. 9.20: Hang­verseny, 10: Időjárás jelen­tés. 10,30: Gramofonhang­vereany. Szombat, febr. 9. Budapest. 9.15: Katoqiizene. 12: Ha­rangozó, időjárásjelentés, hí­rek. 12.20: Gramofonhang­verseny. 1: Időjelzés, idő­járás- és vízállásjelentés. 2.30: Hirek. 4: A Cserkész­szövetség előadása. 4.43: Hí­rek, 5: Régi nagy hüaperek az angol parlament előtt. 5.30: Hangverseny. 7.20: A tenor. Előadás az Operából. 10.10: Időjárás jelentés, utá­na cigányzene. HÁZASSÁG HCSZ ESZTENDEJE közvetít házasságokat Nagy Jenő, Rákóczi-ut ötvenhét/b. Diszkrét levelezés). FÉRJHEZ ADNÁM jólalkil, házias leányomat tisztességes férfihez. Azonnali hozományul bútort, kelengyét és húszezer pengőt adok. Megbízottam: Nagy Jenő, Rákóosi-nt őtven- hét/b. BENŐSŰEHET: malomba, földbirtokba, tégla- gyárba, vendéglőbe, nyomdába, moziba stb. Fényképet, eixnet továbbit Nagy Jenő, Rá- kóezi-nt ötvenhét/b. SZERÉNY IGÉNYŰ árvaloány vagyok, csi­nosnak tartanak. Hozományom földbirtokban, házban biztos megélhetést nyújt. Fényképem, cimem Nagy Jpnöuél, Rákóczi-ut ötvenhét/t). SZERÉNY IGÉNYŰ, házias, vidéki árva- leány vagyok. Férjhezmennék, ha megf- idő, gazdálkodást kedvelő élettársra találnék. Ho­zományom kettőszáz holdas gazdaság. Cimem, fényképem elküldi Sebestyén, Király-utca ötvenegy. 1ÉSJHEZMENNE csinos, fiatal, egyedülálló vidéki leány tanyásbirtokkal, ötvenezer pen­gővel. Címe: fényképe: Sebestyénnél, Király- utea ötvenegy. FÉKJHEZMENNE fiatalasszony, hetvenöt holdas felszerelt gazdasággal. Ismerkedést létrehoz: Deák Dc-zaő, Rákóczi-ut tizenkilenc. FÉLÁRVA tájadon, 13.000 pengő készpénz- hozománnyal fár.ihezrcenne iparoshoz. Sze­mélyes ismerkedést létrehoz: Deák Dezső. FöEDMitTOKOS leánya férjhezmenne 169 holdas gazdasággal. Adatai Deák Dezsőnél. NŐSÜLNI AKAR 7 Közölje-kívánságát! és adatait Deák Dezső irodájával, Rákóczi-ut tizenkilenc. Minden igényeknek megfeleli ajánlatokkal rendelkezik. arEGNőSÜl.NÉK, egy jó leányt elvennék feleségül. Hozományt kívánok tízezer pengőt. Cimem a kiadóban. Kitűnő minőségű valódi * sálingen! ÜOROTVA P 5.6í?. Utánvéttel küldi: RÍifil TiBOR, Budapest, lőzsef-körut 42,'B. Próbálja meg! Mesés zsebtávcsfl P 6,—. Disíórák P 5.— Nagyszerű ébresztők 5.50—6.S0. Újdonságok. KÜLÖNFÉLE SZABADALMIAKAT értékesít, megszerez, díj­talanul felvilágosít Szabadalmi Részvénytár­saság, Budapesten, Károly-körnt 7. I3LABÓ négy darab kitünően betanított ma­gyar ökör. Kívánatra szekérrel, jármokkal. Harsány! Józsefnél, Kisgyalánon, Somcgy- megye. Ti'^L^AZÁg II. MUNKÁST KERESNEK: a) csapatosat: HaUaCr-filc uradalom Alsópetény (Xógrád vm.) nyolc hóra 10 summást és aratás-csép- lésre 24 pár munkást. Domokos Géza gazdasága, Bicske (Fejér vm.) 30 férfit sorfa kiásás és ölfavágáshoz, színia egyhated részért, galy eg.vhannad rá- .sért, hasított tuskó fél részért. Hat béta: 30 I. oszt. és 40 II. oszt. summást, élelmezés és útiköltség mollett, 6 havi hér I. oszt 9 mm. búza és 24 pengő, II. oszt. 6 mm. buza és 24 pengő. Éried Ignác fancsikai gazdasága, Bihar- ugra, ISO munkást sommásnak, aratónak Bor­sod és Heves vármegyékből. b) epveskel: Csókán Jenő Annavölgyi bánya (Esztergom vm.) éves konvencióra egy tchenes fejőst és egy ökrös bérest. Lisskay Lajos földbirtokos Csengőd (Pest vm.) egy gyakorlati kertészt, gyümölcsös f.3 szőlőhöz, éves konvencióra. Wolf Zsigmandné Mohács, egy okleveles szí- lőkezelö vincellért. balogi Balogh Bála földbirtokos, Seregélyes (Fejér vm.) egy traktorkezelőt, gépészkovicsl * előképzettséggel, éves konvencióra, szántási Jutalékkal. Budapesti ju. I.ir. kertészeti tanitezet, I., Ménesi-ut 45., három férfit, négy női munkást, Mezőkövesd vidékéről, kerti munkára, hét hóra. Hungária malom Bt. Karcag, egy gyümölcs-, virág- és konyhakertószt, heti körülbelül 25— 30 pengő fizetéssel. vitéz Butgka János Szarvasbükk-puszta, u. p. Bakonyesernye (Vcszprémmegye) 2 do- hány feles kertészt 4—4 munkabíró család­taggal. Részletes feltételek: lakás, fűtés, Jő* szágtartás, 1 hold kapás, 200 négyszögöl kerti föld, többire nézve felvilágosítást ad az iroda vagy a munkaadó. Nyomatott az Európa irodalmi és nyomdai részvénytársaság körforgógépein. Igazgató: Schmidek Tibor ár.. Budapest. VI„ O-utca 12. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék