Új Barázda, 1929. december (11. évfolyam, 274-296. szám)

1929-12-01 / 274. szám

A lelkiismeret ébrentartása A Magyar Revíziós Liga kétna­pos ülésezés é9 előadások keretében számol be eddigi működéséről. Az el­nöki megnyitó beszédet Herczeg Fe­renc tartotta és ebben a többi között arra utalt, hogy a revíziós mozgalom fegyvere az igazság, taktikája pedig a világ alvó lelkiismeretének föléb­resztése, küzdelem a müveit emberiség közömbössége és kényelemszeretete ellen. És megállapította, hogy nincs igazuk azoknak, akik azt hány tor gat- ják, hogy Magyarországon nincs szük­ség revíziós mozgalomra, mert itt úgyis mindenki kivánja a revíziót. Aki az életet ismeri, nagyon jól tudja, hogy a világ lelkiismerete szeret aludni. Olyan makacs alvó, hogy csak tervszerű mozgalmakkal lehet feléb­reszteni. És ennek a mozgalomnak annál kitartóbbnak, annál erőtelje­sebbnek kell lennie, minél gyengébb az, aki fel akarja rázni a világ alvó lelkiismeretét. És mert mi a nagyha­talmakhoz viszonyítva nagyon is gyen­gék, nagyon is kis tényezők vagyunk, minden erőnket és szervezettségünket latba kell vetni, hogy az alvó lelkiis­meret, ha felráznunk sikerült, hama­rosan át ne forduljon a másik fülére tovább aludni. A csehek és az oláhok, de leginkább az előbb nevezettek annak köszönhetik trianoni sikereiket, hogy állandóan, tervszerűen kiabáltak a világ lelkiie- meretének fülébe — hazugságokat. De mert állandóan kiabáltak, sikert értek el. Mennyivel több lehet a mi reményünk kitartás esetén a sikerre! Nekünk nem kell hazugságokkal har­colni, mi az igazságot hirdetjük és le­hetetlen, hogy ezt az igazságot meg ne ismerjék az illetékes tényezők, ha nem fognak tőlünk mást hallani, mint ennek hirdetését. Kell tehát lenni az országban vala­kinek, aki a lelkiismeret ébrentartá­sának nagy és nehéz munkájára vállal­kozik. Ezért van szüksége a nemzet­nek a Revíziós Ligára és ezért köte­lessége mindnyájunknak ennek az in­tézménynek támogatása. Már ma is az ország többségét je­lenti a Liga igazgatósága, de az volna a kívánatos, hogy nem csak a több­séget, hanem az egész nemzetet jelen­tené. Sajnos, a szociáldemokrata párt hivatalos vezetősége, ellentétben a Li­gához lelkesedéssel csatlakozott mun­kástömegekkel, merev nemzetközisége a Ligához való csatlakozást is pártpo­litikának tekinti és abból, hogy csat­lakozik, pártpolitikai előnyhöz akar jutni. Annál Inkább kötelessége tehát A Nobel-békedijnak há­rom komoly jelöltje van. Balról: Kellogg amerikai államtitkár, az ismert Kellogg-egyez- mény szerzője, közé­pen: Első. Bramström, a svéd „békeangyal aki a háború folyamán sorra látogatta a szibé­riai fogolytáborokat s valóságos őrangyala volt a hadifoglyoknak, jobbról: Soedorblom stockholmi érsek, is­mert békebarát. Az Északi- és Keleti- tengert összekötő Vil­mos császár-csatorná­ban összeütközött a Ja- son és a Helene nevű gőzös. A Jason élsü- lyedt s mint képünkön látható, csupán az árboc csúcsa áll ki a, vízből. mindenkinek, akit ebben a tekintetben a marxista fék nem akadályoz, hogy odaálljon a lelkiismeret ébrentartói- nak háta mögé. Nem pénzt és nem munkát kíván a Liga, hanem egyszerű i csatlakozó levelet, megbízást, bizony­ságot arról, hogy mögötte ál! az egész ország. Mert tényleg mögötte áll. Nincs az országban senki, aki magyar és nem akar revíziót. Ezt azoi*)&n gerilla csapatokra oszolva sokkéi nehezebb kivívni, mint egyetlen agy hatalmas tábornak, a Mag> „r Reviajós Ligának zászlója alatt. Berlinben a napokban halt meg a 88 éves Vnthan artista, aki világhírűvé lett az által, hogy karok nélkül is pá­ratlan ügyességre tett szert. Minden kézimunkát elvégzett a lábával, fes­tett, hegedült, zongorázott és sohasem érezte karjai hiányát. Képünk Unthant és feleségét ábrázolja. Edge szenátor, az Amerikai Egyesiéit Államok %tj párisi nagykövete, Berlinben nemzetközi biUiérdversenyt rendeztek, amely nagy meglepetéssel végződött. Egy Edmund Sovssa nevű egyiptomi versenyző fölényesen le­győzte a verhetetlennek hitt belga bajnokot, Bellát. Képünk a verseny győztesét, Soussát ábrázolja, W"' & A) < 0 c/' ^ fyf h 0 < f * * 1329 DEC. - * ^ f 1 V- ssáma 12 oldal . 1929 december 1, vasárnap ára 12 fillér Baaap—t, XI. ésrf., 274. >«»/' UJBARÁZDA BS552SSE2Z352S££ > 2SS52SS=SSSSBSSS=S2& ELŐFIZETÉSI ARAB 3 m. kit földmivelésügyl SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: minisztérium kiadásában időnként megjelenő szak- Budapest. VIII. kerület József-körut 5. szám. kiadványokkal és a „Rádiós gazdasági előadások" TELEFONSZAMOK: Szerkesztőség: József clmtl füzetekkel együtt: Egé*2 évre 17 pengő, félévre Uanialanlá i,au£ iiiuétaUuai oMMaanan 463—07, József 463—©8. — Éjszaka: Automata 3 pengő 60 fillér, negyedévre 4 pengő 40 fillér, egy fsei.s KwnaiSVB. m.RLflfinap 140—71. Kiadóhivatal: József 463—09. LEVÉL­hónapra 1 pengő 50 fillér. Egyes példány ára 6 f„ CÍM: Budapest 4. szám. Fiőbbériő. vasárnapokon 12 fillér. — Hirdetéseket milliméter A Tanácsadó rovat készséggel nyújt díjtalan díjszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal. felvilágosítást minden ügyben. Érdekes kének mindenfelől

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék