Új Ember, 2008 (64. évfolyam, 1/3099-52/3050. szám)

2008-05-25 / 21. (3019.) szám

2008. május 25. 5 Elő egyház XVI. Benedek, RÓMA - VATIKÁN az olasz Riviéra zarándoka Az esős Savona várta má­jus 17-én a pápát, aki zarán­dokként előbb az Irgalmasság Anyja-kegyhelyet kereste fel a város melletti dombon. (A vá­ros egyébként arról is neveze­tes, hogy VH. Piusz pápát há­rom évig itt tartotta fogva Napóleon.) Csendes imája után a pápa az oltárra helyez­te a Szent Szűznek szóló „arany rózsát", majd szabad­téri szentmisét mutatott be a város főterén. Az éjszakát a pápa a Madonna della Guardia szentélynél töltötte a Genova melletti hegyekben. Vasárnap, május 18-án reg­gel Genova Giannina Gaslini gyermekkórházát kereste fel. Igazi lelkipásztorként járta vé­gig a kórház kis betegeit, és pár szót váltva mindegyikük­kel, egyenként megáldotta őket és az édesanyákat. „Bíz­zatok! Isten sohasem hagy el minket." Délelőtt fiatalok se­rege várta a Szentatyát a Matteotti téren, ernyők alatt. „Sajnos követ engem az eső." Szavait nagy derültség fogad­ta. A fiatalokat arra szólította fel, hogy a benső értékeket ke­ressék. Isten az, aki félelem- mentes jövőt tár elénk, a kor­ban előrehaladva is. „Legye­tek alázatosak, de ne aggodal­maskodók. Legyetek egysze­rűek, de ne naivak." Sokkal idősebb nemzedék tagjai várták a pápát a Szent Lőrinc-székesegyházban, ahol szerzetesekkel találkozott. A szerzetesi hivatások csökke­nése nagy veszteség az egész város számára is. „Ne higgyé­tek, hogy életetek alkonyához jutottatok. Krisztus az örök hajnalpír! Imádkozzatok és dolgozzatok a szegényekért, betegekért, családokért, neve­lésért." A XV. Benedek pápáról elnevezett papnevelő szemi­náriumban találkozott a kis- papokkal és Liguria püspöke­ivel. A másfél napos zarándoklat csúcspontja volt a vasárnapi szentmise a Piazza della Vittorián. Harmincezren voltak a résztvevők. Ernyőiket most már inkább a napsütés ellen használhatták. A Szenthárom­ságról, Isten „dialogikus egysé­gének" misztériumáról beszélt a pápa. „A Háromság ugyanak­kor egység és küldetés." Geno­va egyházának is egységesnek és misszionáriusnak kell lennie. A városi hatóság a szentmise színhelyén tizenhárom (beteg) tölgyfát kivágatott. Helyettük tizenhárom facsemetét ültettek. Száz év múlva is hirdethetik XVI. Benedek látogatásának emlékét. (KAP) Rendkívül súlyos helyzet Mianmarban (Folytatás az 1. oldalról.) A magyar Katolikus Kari- tász az osztrákkal közösen vál­lalta, hogy 25 euró (körülbelül 6500 Ft) értékű „túlélőcsoma­gok" helyszínen történő össze­állítását támogatja, amely egy hétre biztosítja az otthontalan családok számára a legszüksé­gesebb élelmiszereket, továbbá víztisztító tablettákat és higié­niai cikkeket tartalmaz. A rendkívül súlyos helyzet miatt azonban hosszabb távon szükség van a támogatásra. Kérünk mindenkit, segítsék a Katolikus Karitász erőfeszíté­seit a bajba jutott burmai nép támogatására az alábbi elkülö­nített számlára fizetett adomá­nyaikkal: Raiffeisen Bank 12011148- 00124534-00900004 Adányi László NÉMETORSZÁG A bencés prímás apát a német egyházról A nyílt szavú német Notker Wolf bencés prímás apát (ké­pünkön) a hildesheimi egyház­megye évi fogadásán többek között megállapította, hogy a német egyház túlságosan jól szervezett. Hogy hitelesebb és vonzóbb legyen a fiatalok szá­mára is, nem annyira szerve­zetekben, hanem az Istennek való önátadás újrafelfedezés­ében kellene kitűnnie. Lelki­pásztori szolgáltató típusú egyház helyett arra kellene töre­kednie, hogy az emberekkel együtt dolgozzék az evangelizá- lásban. (KAP) Az érsek „beilleszkedési problémái" München új érseke, Reinhard Marx (képünkön), aki Westfália szülötte, első száz müncheni napja után elmondta: még van­nak „inkulturációs" (beillesz­kedési) problémái. Amikor nemrég az FC Bayern futball­csapata kupagyőzelmet aratott a Borussia Dortmund felett, még nem tudott „egészen" örülni. Sőt, a hosszabbítás so­rán „titokban" azt gondolta, ráférne szegény Borussiára egy kupagyőzelem. - Amikor a szi­vart kedvelő főpásztort arról kérdezték, mit szól a bajororszá­gi vendéglőkben bevezetett dohányzási tilalomhoz, visszafo­gottan válaszolta: „Törvénytisztelő állampolgár vagyok, ha a parlament így döntött, betartom mindaddig, amíg a magán­életem nem érintett." (KNA) A pápa együtt érző üzenete Burmába Salvatore Pennacchio érsek (képünkön) mianmari apostoli delegátus pünkösdvasárnap elvitte a pápa üzenetét. Felke­reste Rangunt és a ciklon által sújtott területeket. Vele együtt misézett több főpásztor, vala- öiint 56 pap. Jelen volt mint­egy száz szerzetes és szerze­tesnő, továbbá ezer vüági hí­vő. Az apostoli delegátus fel­olvasta XVI. Benedek pápa üzenetét, majd homíliájában tolmácsolta a pápa szolidaritá­sát. Az eddigi adatok szerint százezerre tehető a halottak száma, és további százezrek tűntek el. (KAP) A pápa az új izraeli nagykövethez Az izraeliek és palesztinok közötti béke mielőbbi megva­lósulását sürgette a pápa má­jus 12-én, amikor fogadta Mordechay Lewyt, a zsidó állam új szentszéki nagykövetét 0(épünkön), aki bemutatta kor­mánya megbízólevelét. Hálát adott Istennek, hogy hatvan évvel ezelőtt megvalósult a zsidó nép kívánsága, és ott­honra lelt ősei földjén. Sürgető felhívással fordult ugyanak­kor a pápa az izraeli kormány­hoz: tegyen meg minden erő­feszítést, hogy enyhítse a pa­lesztin közösség szenvedését. Aggasztónak nevezte a ke­resztény lakosság szentföldi csökkenését. Arra kérte az iz­raeli kormányt, hogy találjon megoldást a keresztényeket sújtó bizonytalanságok leküz­désére, különös tekintettel jo­gaikra és jogi státuszukra, az egyházi személyek vízumára. A Szentszék és Izrael között folyamatban lévő gazdasági és pénzügyi tárgyalások mielőbb fejeződjenek be kielégítő mó­don. (VR) Olasz életvédők a pápánál „A harminc évvel ezelőtt hozott olasz abortusztörvény nem oldotta meg a problémá­kat, csak lealacsonyította az emberi élet értékét" - mondta a pápa az életvédő mozgalom mintegy nyolcszáz tagjának május 12-én. Beszédében hangsúlyozta, hogy az élet tiszteletben tartása elsődleges minden más joggal szemben. A pápa elismerte, hogy szá­mos összetett ok vezethet el a fájdalmas döntésig, melynek következtében sor kerül az abortuszra. Az egyház támo­gat minden olyan kezdemé­nyezést, amely a nőket és a családokat segíti az élet befo­gadásában. A családokat érin­tő nehézségek közül a Szent­atya kiemelte a munkanélkü­liséget, valamint az anyák el­látásának hiányosságait. (VR) Konferencia a Humanae vitae negyvendik évfordulóján Szabadság és felelősség: ez jellemezze a házastársi szerete- tet - buzdított Benedek pápa, amikor május 10-én fogadta a Humanae vitae enciklika aktuali­tásáról a pápai lateráni egyete­men tartott kétnapos konferen­cia résztvevőit. Az enciklika mit sem vesztett jelentőségéből, bár sajnos gyakran félreértik annak tanítását. Kulcsszava továbbra is a szeretet. Egy olyan kultúrá­ban, amelyben a létezésnél fon­tosabb a birtoklás, félő, hogy az emberi élet elveszíti értékét. Ha a szexualitás gyakorlása kábító­szerré válik, figyelmen kívül hagyva a partner vágyait és ér­dekeit, akkor nem pusztán a szeretet fogalmát, hanem ma­gát az emberi méltóságot vé­delmezni kell. (VR) Bemardin Gantin bíboros halála Az afrikai Berlinből szárma­zó egykori kuriális bíboros 86 évesen, május 13-án egy pári­zsi klinikán hunyt el. 1960-ban, 37 évesen lett Benin fővárosa, Cotonou érseke, az első afrikai fekete érsek. VI. Pál pápa 1971- ben kezdte meg a római kúria nemzetközivé alakítását a II. vatikáni zsinat ajánlása szerint, ekkor hívta meg Bemardin Gantint kúriai szolgálatra. Több kúriai beosztás után 1977-ben emelte bíborosi rang­ra. Halálával az utolsó olyan bíboros távozott a Bíborosi Kollégiumból, akit még VI. Pál pápa nevezett ki, és a „Justitia et Pax" pápai tanács, majd egy év múlva a Cor Unum pápai tanács elnöke lett. II. János Pál helyezte 1984-ben a Püspöki Kongregáció élére. Életkora miatt 1998-ban vonult nyuga­lomba. 1993-tól 2002-ig töltötte be a Bíborosi Kollégium déká­ni tisztét. Akkor utóda Joseph Ratzinger bíboros lett. Mindvé­gig részt vett a II. vatikáni zsi­naton, mint az akkor még ke­vés számú és fiatal fekete fő­pásztor egyike. Szülőhazájá­ban temetik. (AFP) A zarándokok napja Rómában A fatimai Szűzanya ünne­pén a Vatikánban megrendez­ték a „zarándokok negyedik napját". A Zarándoklatok Ró­mai Műve által szervezett ese­mény résztvevői a Szűzanya el­ső, 1917. május 13-i megjelené­sén kívül megemlékeztek a II. Já­nos Pál pápa ellen elkövetett merénylet 27. évfordulójáról is. A programon részt vett Gianni Alemanno, Róma újonnan meg­választott polgármestere is, aki megállapította, hogy Róma a zarándoklatok fővárosa. (VR) Róma „tridenti" plébániája A római főegyházmegyé­ben perszonális (tehát nem te­rületileg, hanem bizonyos személyek vonatkozásában il­letékes) plébániát hoztak létre azok számára, akik a tridenti, vagyis a II. vatikáni zsinat előtti szertartás szerint ün­nepük a szentmisét. A Trinita del Pellegrini templomhoz kapcsolódó plébániát a Lefebvre-féle szakadásból visszatértek Szent Péter papi testvérülete vezeti, személy szerint egy ausztrál lelkipász­tor. (KNA) A katolikus egyház is ott lesz a futball-Európa-bajnokságon Az egyház küldetésének része, hogy jelen legyen a társadalom életének fonto­sabb területein, így érthető módon feladatának tekinti, hogy bekapcsolódjék a nagy sportesemények kísérő prog­ramjaiba is. így lesz ez most is: a bécsi érsekség változatos programokkal várja a szurko­lókat június 7. és 29. között, a Svájccal közösen megrende­zendő labdarúgó-Európa-baj- nokság ideje alatt. Az isten­tiszteleteken túl kiállítások, vallásokon átívelő focikupa és családias hangulatú nyil­vános meccsközvetítések vár­ják a labdarúgás szerelmeseit. Christoph Schönborn bíbo­ros, bécsi érsek május 14-én ige-istentiszteletet vezetett a Szent István-dómban a labda- rúgó-Európa-bajnokság során szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, mentők, önkéntesek és lelkipásztorok részvételé­vel. E szervezeteket együtte­sen „kékfény"-szervezetek- nek nevezi a közvélemény. A résztvevők közreműködtek az istentiszteleten, amelyen jelen volt Günther Platter belügymi­niszter is. Utána a bíboros agapéra hívta a résztvevőket az érseki székházba. A székes- egyház bejáratánál a bajnok­ság egész tartama alatt Elias Sepp keresztábrázolása és egy külön gyertya hív imára a „kékfényes" munkatársakért. Június 6-án, az Am Hof te­rén állítják fel a „Béke sátrát", ahonnan az Eb ideje alatt na­ponta 300-500 „misszionári­us" rajzik majd ki, hogy szóba elegyedjék a szurkolókkal. Vallásokon átnyúló fociku­pának lesz színhelye június 22-én a Wiedner Hauptstraße, ahol katolikus, evangélikus, muszlim és zsidó fiatalok csa­patai mérkőznek meg egy­mással. Egy nappal a döntő előtt, június 28-án rendezik meg a remény ünnepét a Stephans- platzon, amely többek között egy ökumenikus istentisztele­tet is magában foglal. A Dommuseumban május 21-én nyílik meg a Hősök - Szentek - Égi csatárok. A futball és a vallás című kiállítás, amely a labdarúgás és a vallás egymáshoz való viszonyát járja körbe 140 kiállítási tárgy, dokumentum és videó men­tén. Szakrális tárgyakat, iko­nokat és relikviákat állítanak szembe a focikultusz nélkü­lözhetetlen kellékeivel - sá­lakkal, mezekkel, focicipők­kel, egy focikapu hálójának darabjaival, valamint híres stadionok gyepével. Bauer Krisztina INNEN-ONNAN Fogyatkozó iraki keresztények „Irak keresztény kisebbsége úgy érzi, a világ elfeledkezett róla" - mondta Louis Sako kirkuki káld katolikus érsek (képünkön) május 9-én a svájci Fribourg egyetemén. Ő és Erbil nyugalmazott káld érseke, Jacques Ishaq arra szólították a keresz­tényeket, hogy olyan kisebb progra­mokat támogassanak, amelyek segíte­nek az iraki keresztények szülőföldön maradásában. Szaddám Húszéin buká­sa óta az iraki keresztények fele kül­földre menekült, számuk ma már csak 300-350 ezerre tehető. Az erőszak elsősorban az értelmiségiek, professzorok, orvosok, építészek, főtisztviselők ellen irányul, de félelemben élnek az egyszerű emberek is. Általános a bi­zonytalanság és a bizalmatlanság. Sokan tartanak attól, hogy három részre szakad az ország: az északi Kurdisztánra, a szunnita háromszögre és a síiták lakta részre. A keresztények az ország egységét kívánják. (KAP) Százötyenezer zarándok Fatimában A 91 évvel ezelőtti jelenések Fatimát a világ egyik legfonto­sabb lelkiségi központjává tették. Becslések szerint az idei év­fordulón, május 13-án mintegy 150 ezer zarándok fordult meg a portugáliai Mária-kegyhelyen. (VR) A kínai földrengés és a katolikusok A világ katolikusai teljes szolidaritásukról és imáikról biz­tosították a szenvedő kínai lakosságot. A kínai helyi egyház az elsők között sietett a földrengés sújtotta térség megsegítésére, főként az érdekelt egyházmegyékben. A katolikus egyházme­gyékben több mint ötven templom sérült meg, köztük egy ősi templom és a körülötte lévő épületek teljesen összeomlottak. A Szentatya a május 14-i, szerdai általános fogadásán megem­lékezett a kínai földrengés áldozatairól, amely Szecsuán tarto­mányt és a környező területeket rázta meg. Imával emlékezett meg az elhunytakról, és kérte Isten támogatását és segítségét a túlélőknek és mindazoknak, akik a mentésben és a segít­ségnyújtásban fáradoznak. (VR) Algéria pünkösdje Henri Teissier algíri érsek (képünkön) pünkösdvasárnap az ország katolikus hívői ne­vében a testvériség üzenetét hirdette meg az ország muzul­mán többségű lakosságának. „Isten nincs jelen a megosztás­ban és gyűlölködésben. Az el­ső pünkösdkor a különböző vidékekről Jeruzsálembe jött, sok nyelvet beszélő emberek megértették az apostolok szavát Isten csodás tetteiről." Algé­ria katolikusai nehéz helyzetben vannak a hatóságok admi­nisztratív zaklatásai miatt, mégis a béke és testvériség munká­iéi az egész társadalom számára. (La Croix) *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék