Uj Idők, 1922 (28. évfolyam, 27-52. szám)

Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, croquisk, bírálatok - Jó tanácsok

dolgozta fel a császárra kedvezőtlen fényt vető módon .. . Thüringiában még csak most nem régen jött ki a rendelet, hogy tanter­mekből, hivatalokból az uralkodó csa­ládok képeit, szobrait el kell távolítani. Ennek a hírét némely lapok „Bilder­stürmer" cimmel közölték, mások élénk helyesléssel kommentálták. Poroszországban épp annyian élve­zik diadalmas örömmel a szocialista állam kulturális és a mai lehetőségek határain belül létesített jóléti intézmé­nyeit, mint ahányan a régi szép világ­ról könnyesen emlékeznek. Az ifjúság és jórészben a munkás ifjúság örven­detesen nagy számban tanul a majd­nem teljesen ingyenes továbbképző, tudományos nyelvi és zenei tanfolya­mokon, német ambícióval, szorgalom­mal, kitartással. Amellett sok igyekezettel és szivesen táncol és leginkább shimmyt, bár ta­gadhatatlan, hogy hirdetnek konzerva­tivebb szellemű táncösszejöveteleket is, ahol csak körtáncokat táncolnak. „Moderne Tänze streng verboten." Egy azonban mindenesetre bizonyos A német ifjúság, fiú leány egyaránt gondos testi nevelésben részesül. A sport, a torna első tantárgy lett a nem rég még erősen nyomtatott betűszagu német iskolákban. A szabad gyakorla­tok igen-igen hasonlítanak a katonai szabadgyakorlatokhoz. És egyformán kedvvel és egyformán jól csinálja akár a potsdami gyermekőrség, amint bájos rokokó kosztümökben vonul ki az ünnepi tornaversenyre, — akár a neukölni munkásnegyed gyereke, aki a „drágasági index" kifejezést hallja leg­többször és folyton hangsúlyosabban az apja szájából. Szinyei-Mcrse Pál emlékezete. Szinyeinek, a nagy magyar mester­nek emlékezetét, akinek neve össze­forrt a művészet viliágtörténetével, a nevét viselő társaság azzal is ébren akarja tartani, hogy Szinyei-serleget készíttetett, amellyel évenkint egyszer ünnepélyes formában újra felidézik az ő képét, kiváló szellemének nemes ha­gyományait. A Szinyei-serleget a Szi­nyei-Merse Pál-Társaság legutóbbi ün­nepi vacsoráján avatták fel a kormány s a művészet barátainak díszes társa­ságában. A felavató beszédet Petroviú Elek mondta s abban megható-szépen mutatott rá a tanulságokra, amelyek mester munkásságából a mostani vi­szonyok közt levonhatók. Ezt a beszé­det mai fizetünkben találja az olvasó! Az Uj Illők bekötési táblája igen szép, Ízléses és tartós kivitelben készül. Miután az Uj Idők kitűnő tartalma és gyönyörű képei mindenképpen megér­demlik a bekötést, ajánljuk előfizetőink szives figyelmébe ennek a szép táblá­nak a megrendelését. Ára 600 korona. Posta és ajánlási díj 62 korona. Művészi fényképészet MONA LISA Erzsébet-körut 20. T eIef on Jó tanácsok Hogyan készítünk olcsó és mutatós karácsonyfadíszt. Bármilyen minőségű 10—15 cm. hosszú és 2—3 ujjnyi széles maradék­csipkét kosárformára összevarrunk, úgy, hogy a két végét összevarrjuk és egyik szélét beráncoljuk egész szorosra, hogy lyuk ne maradjon. Fület egészen keskeny csipkéből varrunk rá, ha nincs kéznél keskeny csipke, akkor ráhorgol­hatunk egy sima láncot. Az így alko­tott kosarat egy — a nagyságához meg­felelő, — megzsírozott pálinkás vagy borospohárra húzzuk, hogy annak az alakját vegye föl. (Azért kell a poharat megzsírozni, hogy a kosár rá ne ra­gadjon.) Azután folyékony, meleg enyvbe vagy sűrűre főzött keményí­tőbe mártjuk. Ha jól megszáradt és egészen kemény, akkor lehúzzuk a po­hárról és bearanyozzuk. Közli: L. Gy.-né. Uj könyvek Tnkáts Sándor: Régi idők, régi em­berek. Történelmi elbeszélések. Jack London: Az éneklő kutya. Re­gény. Fordította: Ilarsányi Zsolt. Kunos Ignác: Adakaléh mesekertje. Török mesék. Téreg Sándor: Magányos ember. Versek. (Mélius-kiadás.) ClohÓoToti var r°' k;ll aP és művirág külön­OlaUdOlaU külön iskola: Károly-körutlo i/io Kalapjavitást olcsón vallatok. Wieland: Oberon. Fordította: Tá­medly Mihály. Dóczy Jenő: Egy nap Arany János életéből. Interieur az ötvenes évekből. Deréki Antal: Vándorkomédiások. Visszaemlékezések. Keleti Arthur: Pax vobiscum, avagy egy költő pásztorlevele a nyájas olva­sókhoz, amelyben Padovában eltöltött boldog napjait idézvén, látni tanítja, inti, megfeddi őket s végül is megbékél vélük. Ötvenegy kis kőrajzzal csinosí­totta Fág Dezső. Szécsi Ferenc: Addió signora. Ver­sek. Romain Rolland: Jean Christophe. V. A piaci. Regény. Fordította: Zolnai Béla. Ezek a könyvek megrendelhetők az Uj Idők kiadóhivatalában (Budapest, VI., Andrássy-út 16.) Szanatóriumok és gyógyintézetek SVÁBHEGYI LIGET-SZANATÓRIUM KLIMATIKUS, DIÉTÁS GYÓGYINTÉZET Belbetegeknek és idegbetegeknek. Hízó kúrák, fogyó kúrák. Napfürdő és légfürdő. Viz­gyógyintézet. Egész éven át nyitva. Igazgató­főorvos Dr. Jakab László. IS ZAP KU RÁ K orvosi felügyelet mellett DR. PAJOR-szanatoriumban BUDAPEST, VIII. KER., VAS-UTCA 17. SZ. Kívánatra iszap házhoz küldetik. Dr. Justus kórházi főorvos bó'rgyógyitó és kozmetikai intézet IV, Ferenc József-rakpart 26. Telefon J. 56-76 4SI A Szinyei Társaság kiállításából. Iványi Grünwald Béla : Cséplés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék